Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Xét 2 điểm M, N cách nguồn O các đoạn x1, x2 trên cùng phương truyền sóng 

\(\Rightarrow \Delta \varphi _{MN}=\frac{2\pi.x_2}{\lambda }= \frac{2\pi.x_1}{\lambda }=\frac{2\pi}{\lambda }(x_2-x_1)\)* Các trường hợp đặc biệt:
1. uM, uN dao động cùng pha \(\Leftrightarrow \Delta \varphi _{MN}=k2\pi\)
\(\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda }(x_2-x_1)=k2\pi\Rightarrow x_2-x_1=k\lambda (k\in Z)\)Lúc này: u= uN
2. uM, uN dao động ngược pha \(\Leftrightarrow \Delta \varphi _{MN}=(k2 +1)\pi\)
\(\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda }(x_2-x_1)=(2k+1)\pi\Rightarrow x_2-x_1=(2k+1)\frac{\lambda }{2}\)\(\Rightarrow x_2-x_1=(k+\frac{1}{2})\lambda, k\in Z\)
VD1: Một sóng hình sin truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với tần số 20Hz. Hai điểm M, N nằm trên Ox cùng phía O cách nhau 10cm luôn dao động ngược pha. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1m/s. Tìm bước sóng \(\lambda\)?
Giải
f = 20Hz
d = MN = 10 cm.
u
M, uN dao động ngược pha (1)
0,7 m/s< v < 1m/s
 \((1)\Rightarrow d=(2k+1)\frac{\lambda }{2}=(2k+1)\frac{v}{2f}\)

\(\Rightarrow v=\frac{2df}{2k+1}=\frac{2.10.20}{2k+1}=\frac{400}{2k+1}(cm/s)\)
Từ (2) \(\Rightarrow 70<v=\frac{400}{2k+1}<100\)
\(1,5<k<2\)
\(\Rightarrow k=2 \Rightarrow v=\frac{400}{2.2+1}=80cm/s\)
\(\Rightarrow \lambda =\frac{v}{f}=\frac{80}{20}=4cm\)
VD2: Một sóng cơ truyền dọc theo phương Ox, 2 điểm M, N cách nhau \(\frac{f\lambda }{3}\) cùng nằm trên Ox. Sóng truyền tới M trước rồi tới N, phương trình sóng tại M có dạng \(u_M=4cos2\pi t (cm)\). Tại thời điểm t thì tốc độ phần tử vật chất tại M là \(8\pi (cm/s)\). Tìm tốc độ phần tử vật chất tại N?
Giải
\(\Rightarrow u_N= 4cos(2\pi t - \frac{2\pi}{\lambda }.\frac{f\lambda }{3})\)
\(\Rightarrow u_N= 4cos(2\pi t - \frac{14\pi}{3})\)
\(\Rightarrow u_N= 4cos(2\pi t - \frac{2\pi}{3}) (cm)\)
Phương trình vận tốc tại M và N
\(\left\{\begin{matrix} u_M=u'_M=-8\pi.sin.2\pi t\\ \\ u_N=u'_N=-8\pi.sin(2\pi t-\frac{2\pi}{3}) \end{matrix}\right.\)
Theo đề \(\left\{\begin{matrix} \left | u_M \right |=-8\pi (cm/s)\Rightarrow sin2\pi t =\pm 1 \\ \\ \left | u_N \right |=?\Rightarrow cos2\pi t = 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\right.\)
\(u_N=-8\pi [sin(2\pi t).cos\frac{2\pi}{3}-cos(2\pi t).sin\frac{2\pi}{3}]\)
\(u_N=4 \pi. sin(2\pi t)=\pm 4 \pi\)
Vậy \(\left | u_N \right |=4 \pi (cm/s)\)

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp