Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Video bài giảng Độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng này sẽ giúp các em học sinh 12 ôn tập lại các kiến thức liên quan đến các loại dao động cùng pha , ngược pha và vuông pha. 

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Xét 2 điểm M, N cách nguồn O các đoạn x1, x2 trên cùng phương truyền sóng 

\(\Rightarrow \Delta \varphi _{MN}=\frac{2\pi.x_2}{\lambda }= \frac{2\pi.x_1}{\lambda }=\frac{2\pi}{\lambda }(x_2-x_1)\)* Các trường hợp đặc biệt:
1. uM, uN dao động cùng pha \(\Leftrightarrow \Delta \varphi _{MN}=k2\pi\)
\(\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda }(x_2-x_1)=k2\pi\Rightarrow x_2-x_1=k\lambda (k\in Z)\)Lúc này: u= uN
2. uM, uN dao động ngược pha \(\Leftrightarrow \Delta \varphi _{MN}=(k2 +1)\pi\)
\(\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda }(x_2-x_1)=(2k+1)\pi\Rightarrow x_2-x_1=(2k+1)\frac{\lambda }{2}\)\(\Rightarrow x_2-x_1=(k+\frac{1}{2})\lambda, k\in Z\)
VD1: Một sóng hình sin truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với tần số 20Hz. Hai điểm M, N nằm trên Ox cùng phía O cách nhau 10cm luôn dao động ngược pha. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1m/s. Tìm bước sóng \(\lambda\)?
Giải
f = 20Hz
d = MN = 10 cm.
u
M, uN dao động ngược pha (1)
0,7 m/s< v < 1m/s
 \((1)\Rightarrow d=(2k+1)\frac{\lambda }{2}=(2k+1)\frac{v}{2f}\)

\(\Rightarrow v=\frac{2df}{2k+1}=\frac{2.10.20}{2k+1}=\frac{400}{2k+1}(cm/s)\)
Từ (2) \(\Rightarrow 70<v=\frac{400}{2k+1}<100\)
\(1,5<k<2\)
\(\Rightarrow k=2 \Rightarrow v=\frac{400}{2.2+1}=80cm/s\)
\(\Rightarrow \lambda =\frac{v}{f}=\frac{80}{20}=4cm\)
VD2: Một sóng cơ truyền dọc theo phương Ox, 2 điểm M, N cách nhau \(\frac{f\lambda }{3}\) cùng nằm trên Ox. Sóng truyền tới M trước rồi tới N, phương trình sóng tại M có dạng \(u_M=4cos2\pi t (cm)\). Tại thời điểm t thì tốc độ phần tử vật chất tại M là \(8\pi (cm/s)\). Tìm tốc độ phần tử vật chất tại N?
Giải
\(\Rightarrow u_N= 4cos(2\pi t - \frac{2\pi}{\lambda }.\frac{f\lambda }{3})\)
\(\Rightarrow u_N= 4cos(2\pi t - \frac{14\pi}{3})\)
\(\Rightarrow u_N= 4cos(2\pi t - \frac{2\pi}{3}) (cm)\)
Phương trình vận tốc tại M và N
\(\left\{\begin{matrix} u_M=u'_M=-8\pi.sin.2\pi t\\ \\ u_N=u'_N=-8\pi.sin(2\pi t-\frac{2\pi}{3}) \end{matrix}\right.\)
Theo đề \(\left\{\begin{matrix} \left | u_M \right |=-8\pi (cm/s)\Rightarrow sin2\pi t =\pm 1 \\ \\ \left | u_N \right |=?\Rightarrow cos2\pi t = 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\right.\)
\(u_N=-8\pi [sin(2\pi t).cos\frac{2\pi}{3}-cos(2\pi t).sin\frac{2\pi}{3}]\)
\(u_N=4 \pi. sin(2\pi t)=\pm 4 \pi\)
Vậy \(\left | u_N \right |=4 \pi (cm/s)\)

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp