Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Các mạch điện xoay chiều là 1 trong những dạng bài quan trọng nhất của chương điện xoay chiều. Qua bài giảng này,các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Phát biểu được tác dụng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều.

  • Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần.

  • Viết được công thức tính dung kháng và cảm kháng.

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Mạch chỉ có R

Nếu \(u_R=U_{OR}cos(\omega t+\varphi _{uR})\)
Thì \(i=I_{O}cos(\omega t+\varphi _{i})\)
Với \(\left\{\begin{matrix} \varphi _{uR}=\varphi _i\Rightarrow i=\frac{U_R}{R}\\ DL \ Om: \ I_o=\frac{U_{oR}}{R}\Rightarrow I=\frac{U_R}{R} \end{matrix}\right.\)
*Giản đồ vectơ:

II. Mạch chỉ có L

Nếu \(U_L=U_{OL}cos(\omega t+\varphi _{uL})\)
Thì \(i=I_{O}cos(\omega t+\varphi _{i})\)
Với 
\(Z_L=L\omega =L.2f\): cảm kháng (là điện trở của cuộn cảm thuần khi có DĐXC qua nó)
*Giản đồ vectơ:

III. Mạch chỉ có C

Nếu \(u_C=U_{OC}cos(\omega t+\varphi _{UC})\)

Thì \(i=I_{i}cos(\omega t+\varphi _{i})\)
 Với 
\(Z_C=\frac{1}{\omega }=\frac{1}{C.2.\pi.f}\): Dung kháng (là điện trở của tụ điện khi có DĐXC qia nó)
*Giản đồ vectơ:

IV. Mạch gồm RLC ghép nối tiếp

Nếu \(i=I_O.cos(\omega t+\varphi _i)\)
Thì \(\left\{\begin{matrix} u_R=U_{OR}.cos(\omega t+\varphi _i)\Leftrightarrow U_{OR}\\ u_L=U_{OL}.cos(\omega t+\varphi _i+\frac{\pi}{2})\Leftrightarrow U_{OL}\\ u_C=U_{OC}.cos(\omega t+\varphi _i-\frac{\pi}{2}) \Leftrightarrow U_{OC} \end{matrix}\right.\)
\(\Rightarrow u=u_R+u_L+u_C=U_O cos(\omega t+\varphi _u)\Leftrightarrow \overrightarrow{U_o}\)
Đặt \(\varphi =\varphi _u-\varphi _i\) độ lệch pha giữa u và i.
\(\Rightarrow \overrightarrow{U_O}=\overrightarrow{U_{OR}}+ \overrightarrow{U_{OL}}+\overrightarrow{U_{OC}}\)
*Giản đồ vectơ:

Từ hình vẽ: \(U_O^2=U^2_{OR}+(U_{OL}-U_{OC})^2\)
Đặt \(U_O=I_O.Z\Rightarrow (I_O.Z)^2=(I_O.R)^2+(I_O.Z_L-I_O.Z_L)^2\)
\(\Rightarrow I_O^2.Z^2=I_O^2[R^2+(Z_L-Z_C)^2]\)
\(\Rightarrow Z=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}\): Tổng trợ 
\(tan\varphi =\frac{U_{OL}-U_{OC}}{U_{OR}}=\frac{U_{L}-U_{C}}{U_{R}} = \frac{Z_{L}-Z_{C}}{R}\)
* Định luật ôm: \(I_O=\frac{U_O}{Z}\Rightarrow I=\frac{U}{Z}\)

Nhận xét: \(\varphi =\varphi _u-\varphi _i\)
+ Nếu \(\varphi >0\Leftrightarrow Z_L>Z_C\Leftrightarrow \varphi _u> \varphi _i\): mạch có tính cảm kháng (u chậm pha hơn i)
+ Nếu \(\varphi <0\Leftrightarrow Z_L<Z_C\Leftrightarrow \varphi _u< \varphi _i\):  mạch có tính dung kháng (u chậm pha hơn i) 
+ Nếu 
\(\varphi =0\Leftrightarrow Z_L=Z_C\Leftrightarrow \varphi _u= \varphi _i\): mạch xảy ra cộng hưởng điện (u cùng pha với i) 

Miễn phí

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập