Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Xét sóng truyền từ nguồn O với phương trình \(u_O=a.cos(\omega t+\varphi )\) dọc them phương Ox. Trên phương Ox xét điểm M các O một đoạn x.

Thời gian sóng truyền từ O đến M: \(t_0=\frac{x}{v}\)
Sóng tại M vào thời điểm t trùng với sóng tại O vào thời điểm (t - t0).
\(\Rightarrow u_M(t)=u_0(t-t_0)=a.cos[\omega (t-t_0)+\varphi ]\)
\(\Rightarrow u_M=a.cos(\omega t+\varphi -\frac{2\pi}{T }.\frac{x}{v})\)
Vậy \(u_M=a.cos(\omega t+\varphi -\frac{2\pi{x}}{\lambda })\)
* Độ lệch pha: \(\Delta \varphi =\frac{2\pi{x}}{\lambda }\)
* Chú ý: 
1. 
 Xét sóng cơ truyền theo phương Ox

Nếu \(u_B=a.cos(\omega t+\varphi _B)\)
Thì \(\left\{\begin{matrix} u_A=a.cos(\omega t+\varphi _B+\frac{2\pi.AB}{\lambda })\\ \\ u_B=a.cos(\omega t+\varphi _B-\frac{2\pi.AB}{\lambda }) \end{matrix}\right.\)
ĐK: \(t\geq \frac{BC}{v}\)
2. Hình dạng sóng

VD1: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động với phương trình \(u_O=3cos(4\pit)(mm)\) cho tốc độ truyền sóng bằng 40 cm/s.
a. Viết phương trình sóng tại M trên dây cách O một đoạn 50 cm.
b. Tìm \(u_M\) tại các thời điểm \(t_1=1s, t_2=2s\)
Giải
a.
\(u_M=3.cos(4\pi t-\frac{2\pi.OM}{\lambda }) (mm)\)
\(OM=x= 50cm\)
\(T=\frac{2\pi}{\omega }=\frac{2\pi}{4 \pi}=0,5s\)
\(\Rightarrow \lambda =v.T= 40.0,5=20 cm\)
\(\Rightarrow \frac{2\pi. OM}{\lambda }=\frac{2\pi.50}{20}=5\pi\)
Vậy \(u_M=3.cos(4\pi t-5\pi) \ (mm)\)
b.
Tại t1 = 1s
Ta có 
\(t_{OM}=\frac{OM}{v}=\frac{50}{40}=1,25s\)
\(t_1=1s<t_{OM}\Rightarrow u_{M_1}=O\)
Tại \(t_2=2s>t_{OM}\Rightarrow u_{M_1}=3cos(4 \pi.t_2-5\pi)\)
\(\Rightarrow u_{M2}=3cos(4\pi .2 - 5 \pi)=-3(mm)\)
VD2: Một sóng cơ truyền theo phương Ox với phương trình \(u=5.cos(5\pi t+\frac{\pi x}{2}-\frac{\pi}{3})(mm)\). Trong đó x(m); t(s). Tìm tốc độ truyền sóng v?
Giải
\(u=5.cos(5\pi t+\frac{\pi x}{2}-\frac{\pi}{3})(mm)\)
\(\Leftrightarrow u=5.cos(5\pi t+\frac{\pi }{3}-\frac{\pi x}{2})(mm)\)
\(u=a.cos(\omega t+\varphi -\frac{2\pi x}{\lambda })\)
\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \omega t=5 \pi.t\\ \\ \frac{2 \pi.x}{\lambda }=\frac{\pi .x}{2} \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \omega =5\pi \Rightarrow T=\frac{2\pi}{\omega }\ = \frac{2}{5}s \\ \lambda =4 (m) \end{matrix}\right.\)
\(\Rightarrow v=\frac{\lambda }{T}=\frac{4}{\frac{2}{5}}=10 (m/s)\)
Nhớ: 
\(=\frac{\omega }{\frac{2\pi}{\lambda }}=\omega .\frac{\lambda }{2\pi}= \frac{\lambda }{T}=v\)

Áp dụng: \(v=\frac{5\pi}{\frac{\pi}{2}}=10(m/s)\)

 

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp