Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Mục tiêu của bài Phương trình sóng là giúp các em học sinh nắm được các kiến thức về các đặc trưng của một phương trình sóng và tổng quát về hiện tượng truyền sóng trên sợi dây .

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Xét sóng truyền từ nguồn O với phương trình \(u_O=a.cos(\omega t+\varphi )\) dọc them phương Ox. Trên phương Ox xét điểm M các O một đoạn x.

Thời gian sóng truyền từ O đến M: \(t_0=\frac{x}{v}\)
Sóng tại M vào thời điểm t trùng với sóng tại O vào thời điểm (t - t0).
\(\Rightarrow u_M(t)=u_0(t-t_0)=a.cos[\omega (t-t_0)+\varphi ]\)
\(\Rightarrow u_M=a.cos(\omega t+\varphi -\frac{2\pi}{T }.\frac{x}{v})\)
Vậy \(u_M=a.cos(\omega t+\varphi -\frac{2\pi{x}}{\lambda })\)
* Độ lệch pha: \(\Delta \varphi =\frac{2\pi{x}}{\lambda }\)
* Chú ý: 
1. 
 Xét sóng cơ truyền theo phương Ox

Nếu \(u_B=a.cos(\omega t+\varphi _B)\)
Thì \(\left\{\begin{matrix} u_A=a.cos(\omega t+\varphi _B+\frac{2\pi.AB}{\lambda })\\ \\ u_B=a.cos(\omega t+\varphi _B-\frac{2\pi.AB}{\lambda }) \end{matrix}\right.\)
ĐK: \(t\geq \frac{BC}{v}\)
2. Hình dạng sóng

VD1: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động với phương trình \(u_O=3cos(4\pit)(mm)\) cho tốc độ truyền sóng bằng 40 cm/s.
a. Viết phương trình sóng tại M trên dây cách O một đoạn 50 cm.
b. Tìm \(u_M\) tại các thời điểm \(t_1=1s, t_2=2s\)
Giải
a.
\(u_M=3.cos(4\pi t-\frac{2\pi.OM}{\lambda }) (mm)\)
\(OM=x= 50cm\)
\(T=\frac{2\pi}{\omega }=\frac{2\pi}{4 \pi}=0,5s\)
\(\Rightarrow \lambda =v.T= 40.0,5=20 cm\)
\(\Rightarrow \frac{2\pi. OM}{\lambda }=\frac{2\pi.50}{20}=5\pi\)
Vậy \(u_M=3.cos(4\pi t-5\pi) \ (mm)\)
b.
Tại t1 = 1s
Ta có 
\(t_{OM}=\frac{OM}{v}=\frac{50}{40}=1,25s\)
\(t_1=1s<t_{OM}\Rightarrow u_{M_1}=O\)
Tại \(t_2=2s>t_{OM}\Rightarrow u_{M_1}=3cos(4 \pi.t_2-5\pi)\)
\(\Rightarrow u_{M2}=3cos(4\pi .2 - 5 \pi)=-3(mm)\)
VD2: Một sóng cơ truyền theo phương Ox với phương trình \(u=5.cos(5\pi t+\frac{\pi x}{2}-\frac{\pi}{3})(mm)\). Trong đó x(m); t(s). Tìm tốc độ truyền sóng v?
Giải
\(u=5.cos(5\pi t+\frac{\pi x}{2}-\frac{\pi}{3})(mm)\)
\(\Leftrightarrow u=5.cos(5\pi t+\frac{\pi }{3}-\frac{\pi x}{2})(mm)\)
\(u=a.cos(\omega t+\varphi -\frac{2\pi x}{\lambda })\)
\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \omega t=5 \pi.t\\ \\ \frac{2 \pi.x}{\lambda }=\frac{\pi .x}{2} \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \omega =5\pi \Rightarrow T=\frac{2\pi}{\omega }\ = \frac{2}{5}s \\ \lambda =4 (m) \end{matrix}\right.\)
\(\Rightarrow v=\frac{\lambda }{T}=\frac{4}{\frac{2}{5}}=10 (m/s)\)
Nhớ: 
\(=\frac{\omega }{\frac{2\pi}{\lambda }}=\omega .\frac{\lambda }{2\pi}= \frac{\lambda }{T}=v\)

Áp dụng: \(v=\frac{5\pi}{\frac{\pi}{2}}=10(m/s)\)

 

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp