Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405  Tuyển Giáo Viên

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Lý thuyết
\begin{matrix} (P) \ A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\ (Q) \ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{matrix}
\vec{n}_P=(A_1;B_1;C_1) là 1 VTPT của (P)
\vec{n}_Q=(A_2;B_2;C_2) là 1 VTPT của (Q)
1) 
cos(P,Q)=\left | cos(\vec{n}_P;\vec{n}_Q) \right | =\frac{\left | \vec{n}_P.\vec{n}_Q \right |}{\left | \vec{n}_P \right |\left | \vec{n}_Q \right |}
=\frac{\left | A_1B_2+B_1B_2+C_1C_2 \right |}{\sqrt{A^2_1+B_1^2+C^2_1} .\sqrt{A^2_2+B_2^2+C^2_2}}
Chú ý:
0^0\leq (\widehat{P,Q})\leq 90^0
2)
(P)\perp (Q)\Leftrightarrow \vec{n}_P.\vec{n}_Q
\Leftrightarrow A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0
II. Bài tập 
VD1: Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng

\begin{matrix} (P): 2x+y+2z-3=0\\ (Q):x+2y-2z+4=0 \end{matrix}
Giải
(P) có 1 VTPT \vec{n}_P=(2;1;2)\Rightarrow \left | \vec{n}_P \right |=3
(Q) có 1 VTPT \vec{n}_Q=(1;2;-2)\Rightarrow \left | \vec{n}_Q \right |=3
cos(P,Q)=\left | cos(\vec{n}_P;\vec{n}_Q) \right | =\frac{\left | \vec{n}_P;\vec{n}_Q \right |}{\left | \vec{n}_P\right |.\left | \vec{n}_Q \right |}=\frac{2+2-4}{3.3}=0
Vậy cos(P;Q) = 0

VD2: Cho \begin{matrix} (P): mx+y+2z+1=0\\ (Q): x-2y-2z+3=0 \end{matrix}
Tìm m để
\begin{matrix} a) \ \ \ \ (P)\perp (Q)\\ b) \ (\widehat{P;Q})=60^0 \end{matrix}
Giải
(P) có 1 VTPT \vec{n}_P=(m;1;2)\Rightarrow \left |\vec{n}_P \right |=\sqrt{m^2+5}
(Q) có 1 VTPT \vec{n}_Q=(1;-2;-2)\Rightarrow \left |\vec{n}_Q \right |=3
a)
(P)\perp (Q)\Leftrightarrow \vec{n}_P.\vec{n}_Q=0
\Leftrightarrow m-2-4=0
\Leftrightarrow m=6
b)
(\widehat{P;Q})=60^0\Leftrightarrow cos(\widehat{P;Q})=\frac{1}{2}
\Leftrightarrow \frac{\left | m-2-4 \right |}{\sqrt{m^2+5}.3}=\frac{1}{2}
\Leftrightarrow 2\left | m-6 \right |=3\sqrt{m^2+5}
\Leftrightarrow 4(m^2-12m+36)=9(m^2+5)
\Leftrightarrow 5m^2+48m-99=0
\Delta '=24^2+5.99=1071
\Bigg \lbrack\begin{matrix} m=\frac{-24-\sqrt{1071}}{5}\\ \\ m=\frac{-24+\sqrt{1071}}{5} \end{matrix}
VD3: Viết phương trình (\alpha ) chứa OZ và tạo với (P) x+2y-\sqrt{5}z một góc 600
Giải
Gọi \vec{n}=(a;b;c) \ \ \ a^2+b^2+c^2\neq 0
là 1 VTPT của 
(\alpha )
\Rightarrow \vec{n}\perp \vec{k}=(0;0;1)
\Rightarrow C=0
(\widehat{(\alpha );(P)})=60^0
\Leftrightarrow cos(\widehat{(\alpha );(P)})=60^0=\frac{1}{2}
\Leftrightarrow \frac{\left | a+2b-c\sqrt{5} \right |}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}.\sqrt{1^2+2^2+(\sqrt{5})^2 }}=\frac{1}{2}
\Leftrightarrow \frac{\left | a+2b \right |}{\sqrt{a^2+b^2}.\sqrt{10}}=\frac{1}{2}(do \ C=0)
\Leftrightarrow 2\left | a+2b \right |=\sqrt{10}.\sqrt{a^2+b^2}
\Leftrightarrow 4(a^2+4b^2+4ab)=10(a^2+b^2)
\Leftrightarrow 6a^2-16ab-6b^2=0
\Leftrightarrow 3a^2-8ab-3b^2=0(1)
+ Nếu b = 0 thì a = 0 (vô lý)
+ Nếu b\neq 0 thì chia 2 vế (1) cho b2 ta có 
3.\left ( \frac{a}{b} \right )^2-8.\frac{a}{b}-3=0
\Leftrightarrow \Bigg \lbrack \begin{matrix} \frac{a}{b}=\frac{4-5}{3}=-\frac{1}{3}\\ \\ \frac{a}{b}=\frac{4+5}{3}=3 \end{matrix}
TH1:
\frac{a}{b}=-\frac{1}{3}, ta chọn a = -1, b = 3
\vec{n}=(-1;3;0)
(\alpha ) đi qua O(0;0;0) có 1 VTPT \vec{n}=(-1;3;0) nên có pt -x + 3y = 0
TH2:
\frac{a}{b}=3 chọn a=3,b=1
\vec{n}=(3;1;0)
(\alpha ) đi qua O(0;0;0) có 1 VTPT \vec{n}=(3;1;0) nên có phương trình 3x + y = 0
Vậy -x + 3y = 0, 3x + y = 0

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 8 bài học Chuyên đề 1: Đạo hàm và ứng dụng
28
00:20:04 Bài 1: Mặt nón - hình nón - khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
00:31:25 Bài 2: Thể tích khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
00:23:04 Bài 4: Mặt trụ - hình trụ - khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
00:16:58 Bài 5: Thể tích khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
00:58:51 Bài 7: Mặt cầu - hình cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:21:56 Bài 8: Thể tích khối cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
36
00:15:37 Bài 9: Diện tích mặt cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
37
00:32:41 Bài 10: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
Đề thi online chuyên đề Khối tròn xoay
0 Hỏi đáp
60 phút
20 Câu hỏi
39
00:27:49 Bài 1: Tọa độ của vectơ trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
40
00:40:44 Bài 2: Tọa độ của điểm trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
45
46
48
51
00:19:42 Bài 12: Bài toán góc giữa các mặt phẳng
Hỏi đáp
6 Bài tập
53
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt phẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
57
00:14:57 Bài 17: Góc giữa hai đường thẳng
Hỏi đáp
5 Bài tập
58
60
Kiểm tra: Đề thi online phần Đường thẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
61
00:19:21 Bài 20: Bài toán viết phương trình mặt cầu
Hỏi đáp
6 Bài tập
65
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt cầu
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
66
00:37:14 Bài 24: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
107
00:18:56 Bài 1: Các khái niệm cơ bản
Hỏi đáp
10 Bài tập
108
00:16:15 Bài 2: Phép toán với số phức
Hỏi đáp
10 Bài tập
109
00:25:32 Bài 3: Giải phương trình
Hỏi đáp
10 Bài tập
110
00:21:41 Bài 4: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
111
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Số phức
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
112
Bài học 1
Hỏi đáp
113
Bài học 2
Hỏi đáp
114
Bài học 3
Hỏi đáp
115
Bài học 4
Hỏi đáp
116
Bài học 5
Hỏi đáp