Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Lý Thuyết
\(0<a\neq 1\)
\(log_a \ f(x)=b\Leftrightarrow f(x)=a^b\)
II. Bài tập
VD1: Giải phương trình \(log_2(3x+5)=3\)
Giải 

\(pt\Leftrightarrow 3x+5=2^3\)
\(\Leftrightarrow 3x=3\)
\(\Leftrightarrow x=1\)
Vậy tập nghiệm phương trình là {1}
VD2: Giải phương trình \(log_x(x+2)=2\)
Giải 

ĐK \(\left\{\begin{matrix} 0<x\neq 1\\ x+2>0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow 0<x\neq 1\)
\(pt \ \Leftrightarrow x+2=x\)
\(\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} x=-1\\ x=2 \end{matrix}\)
Vậy tập nghiệm phương trình {-1;2}

VD3: Giải phương trình \(log_3(3^x+2)=2x\)
Giải 

\(pt\Leftrightarrow 3^x+2=3^{2x}\)
\(\Leftrightarrow (3^x)^2-3^x-2=0\)
\(\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} 3^x=-1 \ (loai)\\ 3^x=2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\)
\(\Leftrightarrow x=log_3 \ 2\)
Vậy tập nghiệm phương trình là \(\left \{ log_3 \ 2 \right \}\)

VD3: Giải phương trình \(log_x\left ( log_3(9^x-12) \right )=1\)
Giải 

ĐK \(\left\{\begin{matrix} 9^x-12>0\\ log_3(9^x-12)>0\\ 0< x\neq 1 \end{matrix}\right.\)
\(pt\Leftrightarrow log_3(9^x-12)=x\)
\(\Leftrightarrow 9^x-12=3^x\)
\(\Leftrightarrow (3^x)^2-3^x-12=0\)
\(\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} 3^x=-3 \ (loai)\\ 3^x=4 \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\)
\(\Leftrightarrow x=log_3 \ 4\)
Vậy tập nghiệm phương trình là \(\left \{ log_3 \ 4 \right \}\)

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 8 bài học Chuyên đề 1: Đạo hàm và ứng dụng
28
00:20:04 Bài 1: Mặt nón - hình nón - khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
00:31:25 Bài 2: Thể tích khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
00:23:04 Bài 4: Mặt trụ - hình trụ - khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
00:16:58 Bài 5: Thể tích khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
00:58:51 Bài 7: Mặt cầu - hình cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:21:56 Bài 8: Thể tích khối cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
36
00:15:37 Bài 9: Diện tích mặt cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
37
00:32:41 Bài 10: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
Đề thi online chuyên đề Khối tròn xoay
0 Hỏi đáp
60 phút
20 Câu hỏi
39
00:27:49 Bài 1: Tọa độ của vectơ trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
40
00:40:44 Bài 2: Tọa độ của điểm trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
45
46
48
51
00:19:42 Bài 12: Bài toán góc giữa các mặt phẳng
Hỏi đáp
6 Bài tập
53
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt phẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
57
00:14:57 Bài 17: Góc giữa hai đường thẳng
Hỏi đáp
5 Bài tập
58
60
Kiểm tra: Đề thi online phần Đường thẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
61
00:19:21 Bài 20: Bài toán viết phương trình mặt cầu
Hỏi đáp
6 Bài tập
65
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt cầu
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
66
00:37:14 Bài 24: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
107
00:18:56 Bài 1: Các khái niệm cơ bản
Hỏi đáp
10 Bài tập
108
00:16:15 Bài 2: Phép toán với số phức
Hỏi đáp
10 Bài tập
109
00:25:32 Bài 3: Giải phương trình
Hỏi đáp
10 Bài tập
110
00:21:41 Bài 4: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
111
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Số phức
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
112
Bài học 1
Hỏi đáp
113
Bài học 2
Hỏi đáp
114
Bài học 3
Hỏi đáp
115
Bài học 4
Hỏi đáp
116
Bài học 5
Hỏi đáp