Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Qua bài học này, các em được biết các kiến thức như: liên kết gen, thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm, giải thích kết quả phép lai thuận, sơ đồ lai, hoán vị gen, thí nghiệm của Morgan và hiện tượng hoán vị gen, giải thích- cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen, sơ đồ lai, ý nghĩa của liên kết gen và hoán vị gen

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một nội dung mới của Chuyên đề 4: Các quy luật di truyền. Trong nội dung hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các quy luật của một nhà khoa học mới đó là Mocgan.

* Đối tượng nghiên cứu Mocgan

1. Thí nghiệm:

Cho ruồi thân xám, cánh dài (t/c) lai ruồi thân đen, cánh cụt

→ F1: 100% thân xám, cánh dài

F1 x phân tích → Fb: 1 xám, dài : 1 đen, cụt

2. Phân tích thí nghiệm:

P(t/c) → F1: 100% xám, dài

⇒ Xám > đen và dài > ngắn (cụt)

⇒ Kiểu gen F1: Dị hợp 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng (thân, cánh)

. F1 x phân tích (lai với đen, cụt)

→ Fb: 1 : 1 = 2 tổ hợp = 2 x 1

Vì F1 dị hợp 2 cặp gen mà chỉ cho 2 loại giao tử ⇒ Có hiện tượng liên kết gen giữa kiểu gen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh

3. Cơ sở tế bào học:

Gen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh cùng nằm trên 1 cặp NST và di truyền cùng nhau.

4. Sơ đồ lai:

Quy ước: B: thân xám > b: thân đen

               V: Cánh dài > \(v\): cánh cụt

P(t/c): Thân xám, cánh dài x Đen, cụt 

                \(\frac{BV}{\overline{BV}}\)               \(\times\)     \(\frac{bv}{ \overline{bv}}\)

Gp:           \(\underline{BV}\)               \(\downarrow\)     \(\underline{bv}\)

F1:            100% \(\frac{BV}{\overline{\ bv \ }}\) (xám, dài)

♂ Fx phân tích: \(\frac{BV}{\overline{\ bv \ }}\)      \(\times\)    \(\frac{bv}{ \overline{bv}}\)

GF1\(\frac{1}{2} \ \underline{BV} \ : \ \frac{1}{2}\ \underline {Bv}\)   \(\downarrow\)    \(\underline {bv}\)

Fb:       \(\frac{1}{2}\frac{BV}{\overline{ \ bv \ }} : \frac{1}{2}\frac{bv}{\overline{ \ bv \ }}\)

        1 xám, dài : 1 đen, cụt

5. Nội dung quy luật:

- Các gen cùng nằm trên 1 NST thì phân li cùng nhau và hình thành nhóm gen liên kết.

- Số nhóm gen liên kết = bộ NST đơn bội

- Số nhóm gen liên kết = số tính trạng liên kết

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi