Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài Biến động số lượng cá thể của quần thể này các em cần:

  • Nêu được các hình thức biến động số lượng của quần thể, lấy được ví dụ minh hoạ.
  • Nêu được các nguyên nhân gây nên biến động số lượng cá thể trong quần thể và nguyên nhân quần thể tự điều chỉnh về trang thái cân bằng.
  • Nêu được cách quần thể điều chỉnh số lượng cá thể 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài học tiếp theo: Biến động số lượng cá thể của quần thể

1. Khái niệm về sự biến động số lượng cá thể trong quần thể

2. Các kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể

2.1. Sự biến động số lượng không theo chu kì

2.2. Sự biến động số lượng theo chu kì

3. Nguyên nhân gây biến động số lượng và sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể

3.1. Nguyên nhân gây biến động số lượng

3.2. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể

3.3. Trạng thái cân bằng của quần thể

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi