Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài Quần xã và các đặc trưng cơ bản của quần xã này các em cần:

  • Nêu được định nghĩa và lấy được ví dụ minh hoạ về quần xã sinh vật.
  • Mô tả được các đặc trưng cơ bản của quần xã, lấy ví dụ minh họa cho các đặc trưng đó.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Quần xã và các đặc trưng cơ bản của quần xã.

1. Khái niệm quần xã

2. Các đặc trưng cơ bản của quần xã

2.1. Tính đa dạng của quần xã

2.2. Cấu trúc của quần xã

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi