Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện gen này các em cần:

  • Nêu được những ảnh hưởng của điều kiện môi trường trong và ngoài đến sự biểu hiện của gen và mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ
  • Nêu khái niệm mức phản ứng
  • Giải thích được mối quan hệ giữa KG và môi trường trong việc hình thành KH

NỘI DUNG BÀI HỌC

Môi trường

- Ánh sáng 

- Nhiệt độ,...

I/ Mối quan hệ giữa Kiểu gen - Môi trường - Kiểu hình

Ví dụ:  Cây hoa anh thảo A(đỏ)> a(trắng)

- Cây cỏ kiểu gen 

- Cây có kiểu gen aa: Hoa trắng (200C X 350C)

* Kết luận:

- p không truyền cho con 1 kiểu hình cụ thể mà chỉ truyền cho kiểu gen.

- Kiểu gen tương tác với điều kiện môi trường quy định 1 kiểu hình cụ thể.

* Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biểu hiện kiểu hình

+ Các yếu tố bên ngoài môi thường, nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn...

+ Các yếu tố bên trong:

- kiểu gen

- kiểu gen trong nhân và ngoài nhân 

II/ Thường biến

1. Khái niệm 

* Ví dụ: 

* Thường biến là sự biến đổi về kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời sống cá thể, do ảnh hưởng của điều kiện môi trường và không liên quan tới kiểu gen

2. Đặc điểm của thường biến

+ Thường biến là  những  biến đổi về kiểu hình, không liên quan tới kiểu gen.

+ Biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định.

+ Không di truyền được

+ Thường có lợi cho sinh vật 

3. Ý nghĩa của thường biến

Giúp cho sinh vật thích nghi và tồn tại trong những điều kiện môi trường khác nhau.

III/ Mức phản ứng 

1. Khái niệm  Tập hợp tất cả những kiểu hình của cùng 1 kiểu gen trong các điều kiện môi trường khác nhau.

2. Đặc điểm của mức phản ứng

+ Di truyền được

+ Mỗi kiểu gen có những mức phản ứng khác nhau

+ Các tính trạng khác  nhau có mức phản ứng khác nhau

. Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng

ví dụ: sản lượng sữa

. Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp 

ví dụ: Tỉ lệ bơ trong sữa 

 

 

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi