Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài học cung cấp cho các em một số kiến thức:

  • Công thức tính chiều dài, khối lượng, liên kết hóa trị của ARN.
  • Phương pháp giải bài tập ARN.
  • Tìm hiểu mối liên hệ giữa gen (ADN) và ARN.

Ngoài ra các em còn được hướng dẫn giải một số ví dụ liên quan đến bài tập ARN.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài hôm trước chúng ta đã được học về cấu tạo và chức năng của các loại ARN. Và hôm nay, các em sẽ được hướng dẫn một số công thức và phương pháp để làm bài liên quan tới phần ARN.

1. Các công thức cấu trúc ARN.
Gọi rN là tổng số ribonu của ARN
+ rN = rA + rU + rG + rX
+ Chiều dài ARN
ARN = rN × 3,4A0
+ Khối lượng ARN
M = rN × 3000 đvC
+ Liên kết hóa trị
- Số liên kết hóa trị giữa các nu
HT = rN - 1
- Số liên kết hóa trị Đ – P trong ARN
HT = 
rN - 1 + rN
      = 2rN -1

2. Mối liên hệ giữa gen (ADN) và ARN
Gọi N là tổng số nu của gen tổng hợp ARN.
\(\Rightarrow rN = \frac{N}{2}\)

* Các ví dụ
Ví dụ 1: Một phân tử mARN dài 2040A0 được tách ra từ vi khuẩn Ecoli, có tỉ lệ các loại ribonu A, U, G, X lần lượt là 20%, 15%, 40%, 25%.
a) Tính số lượng từng loại ribonu của mARN nói trên.
b) Tính số nu từng loại trên mạch gốc của gen tổng hợp mARN đó.
Giải:
ARN = 2040A0 ⇒ rN = 600
a) Số lượng từng loại ribonu
rA = 20%.600 = 120
rU = 15%.600 = 90
rG = 20%.600 = 240
rX = 20%.600 = 150
b)
Agốc = rU = 90
Tgốc = rA = 120
Ggốc = rX = 150
Xgốc = rG = 240

Ví dụ 2: Bốn loại A, U, G, X của một phân tử ARN lần lượt phân chia theo tỉ lệ 2 : 4 : 3 : 6. Số liên kết hóa trị Đ – P của ARN là 2999.
a) Xác định chiều dài của phân tử ARN.
b) Xác định số lượng và tỉ lệ % từng loại nu trên phân tử ARN đó.
Giải:
A : U : G : X = 2 : 4 : 3 : 6
Số Lk hóa trị Đ – P: 2rN – 1 = 2999 ⇒ rN = 1500
a) ℓ = rN × 3,4 A0 = 1500 × 3,4 = 5100 A0
b) Ta có:
\\ A = \frac{2}{15}.1500 = 200 = 13,3\% \\ U = \frac{4}{15}.1500 = 400 = 26,7\% \\ G = \frac{3}{15}.1500 = 300 = 20\% \\ X = \frac{6}{15}.1500 = 600 = 40\%\\

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi