Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng Bài tập chất béo bao gồm các dạng bài tập xác định công thức phân tử và một số lưu ý khi giải các dạng toán liên quan đến chất béo, phản ứng xà phòng hóa và chất giặt rửa tổng hợp , từ đó các em có thể hình dung và định hướng được cách giải.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 17,80 gam                 B. 18,24 gam                C. 16,68 gam                D. 18,38 gam

Giải:

mchất béo: 17,24 ( g)

Cần 0,06 mol NaOH

chất béo + 3NaOH \(\rightarrow\) muối + C3H5(OH)3

                0,06     \(\rightarrow\)    ?           0,02 

mchất béo + mNaOH= mmuối + mglixêrol

\(\Rightarrow\) mxà phòng = 17,24 + 0,06.40 - 0,02.92 = 17, 8 gam

\(\Rightarrow\) Chọn câu A.

Câu 2: Cho 0,1 mol tristearin tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol . Giá trị của m là

A. 27,6                          B. 4,6                           C. 14,4                         D. 9,2

Giải:

(C17H35COO)3C3H: 0,1 mol

chất béo + 3NaOH \(\rightarrow\) 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

0,1 \(\rightarrow\)        0,3                                            0,1

\(m_{C_{3}H_{5}(OH)_{3}}=0,1.92=9,2 \, (g)\)

\(\Rightarrow\) Chọn câu D.

Câu 3: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH sẽ thu được tối đa bao nhiêu trieste ?

A. 3                               B. 4                              C. 5                             D. 6

Giải:

 

\(\Rightarrow\) 6 Trieste 

\(\Rightarrow\) Chọn câu D.

Câu 4: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)          B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)

C. Dung dịch NaOH (đun nóng)                        D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Giải: 

(C17H35COO)3C3H5  có 3 liên kết \(\pi\) ( C= C)

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 \(\rightarrow\)  (C17H33COO)3C3H5

             ( lỏng)                                    ( rắn)

\(\Rightarrow\) Chọn câu B.

Câu 5: Thủy phân 440 gam một chất béo trung tính cần vừa đủ 60 gam NaOH. Đốt cháy 0,5mol chất béo này sinh ra 28,5 mol CO2. Tính khối lượng H2 để chuyển hết 440 gam chất béo trên thành chất rắn

A. 0 gam.                       B. 2 gam.                      C. 5 gam.                      D. 10 gam.

Giải:

chất béo + 3NaOH  \(\rightarrow\) M' + C3H5(OH)3

0,5     \({\leftarrow}\) ( 1,5 mol)

\(M_{chatbeo}=\frac{m}{0,5}= \frac{440}{0,5}=880\)

+ CTPT t/q : CxHyO6

CxHyO6  \(\rightarrow\) xCO2

0,5 mol \(\rightarrow\)  0,5 x ( mol)

\(n_{CO_{2}}=28,5=0,5x\Rightarrow x=57\)

M= 880= 57.12 + y + 6.16  \(\Rightarrow\) y= 100 

 \(\Rightarrow\) CTPT: C57H100O6

+ H2 chỉ phản ứng liên kết \(\pi\) ( C= C)

\(\Delta = \frac{2.x + 2 - y}{2}= \frac{2.57 + 2 - 100}{2} = 8\) 

C57H100O6 + 5H \(\rightarrow\) C57H110O6

 0,5     \(\rightarrow\)  2,5 mol 

\(m_{H_{2}}=2,5.2=5 \, (g)\)

\(\Rightarrow\) Chọn câu C.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là

A. 0,20.                          B. 0,30.                         C. 0,18.                         D. 0,15.

Giải:

\(C_{x}H_{y}O_{6} \rightarrow xCO_{2} + \frac{y}{2}H_{2}O\)

          1                x               y/2

\(x- \frac{y}{2} = 6 \Rightarrow 2.x- y = 12 \Rightarrow y = 2.x - 12\)

\(\Delta =\frac{2x+2-y}{2}=\frac{2x+2-2x+12}{2}=7\)

Có 3 liên kết \(\pi\) ( COO) và 4 liên kết \(\pi\) ( C=C)

chất béo + 4 Br2 \(\rightarrow\)

      a \(\rightarrow\)      4a

\(m_{Br_{2}}=0,6.1=0,6 \, mol\Rightarrow a=0,15\)

 \(\Rightarrow\) Chọn câu D.

Câu 7: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là

A. 0,015.                         B. 0,010.                      C. 0,020.                        D. 0,005.

Giải:

\(X \overset{+O_{2}}{\rightarrow} CO_{2} + H_{2}O\)

 \(n _{CO_{2}} = \frac{15,232}{22,4}=0,68\, mol\)

\(n _{H_{2}O} = \frac{11,7}{18}=0,65\, mol\)

+ CnH2nO2 : a mol

+ CmH2m-4O2 : b mol

( a + b = 0,04)

CnH2nO2        \(\rightarrow\) nCO2 + nH2O

      a           \(\rightarrow\)

 CmH2m-4O2  \(\rightarrow\) mCO2 + ( m - 2) H2O

      b            \(\rightarrow\)   

\(n _{CO_{2}}-n _{H_{2}O} = 0,03\, mol\)

\(\Rightarrow\) 0,03 = na + mb - na - mb + 2b

\(\Rightarrow\) b= 0,15

\(\Rightarrow\) Chọn câu A.

Câu 8: Thủy phân một triglixerit X bằng dd NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearate (có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X thỏa mãn tính chất trên ?

A. 2                                 B. 1                             C. 3                               D. 4

Giải:   

C17H33COONa : 1

C17H35COONa : 2

\(\Rightarrow\) Chọn câu A.

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Hóa học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 4 bài học Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh

Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ

Học miễn phí khóa H2 môn Hóa 4 bài Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh

Chuyên đề 2: Este - Lipit

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
6
00:53:48 Bài 1: Lí thuyết Este
Hỏi đáp
20 Bài tập
7
01:06:55 Bài 2: Bài tập Este - Phần 1
Hỏi đáp
15 Bài tập
8
01:00:59 Bài 3: Bài tập Este - Phần 2
Hỏi đáp
15 Bài tập
9
01:00:10 Bài 4: Bài tập Este - Phần 3
Hỏi đáp
15 Bài tập
10
00:42:28 Bài 5: Bài tập Este - Phần 4
Hỏi đáp
15 Bài tập
11
00:59:27 Bài 6: Bài tập Este - Phần 5
Hỏi đáp
15 Bài tập
12
01:13:04 Bài 7: Bài tập Este - Phần 6
Hỏi đáp
10 Bài tập
13
00:42:53 Bài 8: Lý thuyết và Bài tập Lipit
Hỏi đáp
20 Bài tập
14
00:32:44 Bài 9: Bài tập chất béo
Hỏi đáp
10 Bài tập

Chuyên đề 3: Cacbohydrat

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
16
00:23:05 Bài 1: Lí thuyết Cacbohydrat
Hỏi đáp
20 Bài tập
17
00:34:12 Bài 2: Bài tập Cacbohydrat
Hỏi đáp
20 Bài tập
18
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Cacbohydrat
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
19
00:26:41 Bài 1: Lí thuyết Amin
Hỏi đáp
10 Bài tập
20
00:30:22 Bài 2: Bài tập Amin - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
21
00:24:47 Bài 3: Bài tập Amin - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
22
00:44:01 Bài 4: Bài tập Amin - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần Amin
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
24
00:37:03 Bài 5: Lí thuyết Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
25
00:35:27 Bài 6: Bài tập Amino axit - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
26
00:33:15 Bài 7: Bài tập Amino axit - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
27
Kiểm tra: Đề thi online phần Amino axit
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
28
00:37:56 Bài 8: Bài tập tổng hợp Amin - Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
00:31:40 Bài 9: Lí thuyết Peptit - Protein
Hỏi đáp
10 Bài tập
30
00:24:04 Bài 10: Bài tập Peptit - Protein - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
00:29:53 Bài 11: Bài tập Peptit - Protein - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
00:30:20 Bài 12: Bài tập Peptit - Protein - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
33
00:48:04 Bài 13: Bài tập Peptit - Protein - Phần 4
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
Kiểm tra: Đề thi online phần Peptit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
35
Đề thi online chuyên đề Amin - Amino axit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

Chuyên đề 5: Polyme

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
36
01:12:22 Bài 1: Lí thuyết Polyme
Hỏi đáp
15 Bài tập
37
00:33:30 Bài 2: Bài tập Polyme - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
00:46:06 Bài 3: Bài tập Polyme - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
39
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Polyme
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

Chuyên đề 6: Đại cương kim loại

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
40
00:24:33 Bài 1: Vị trí kim loại trong hệ thống tuần hoàn và tính chất vật lý Biết vị trí kim loại trong bảng HTTH, hiểu tính chất vật lý chung của kim loại.
Hỏi đáp
10 Bài tập
41
00:35:31 Bài 2: Hóa tính kim loại. Kim loại tác dụng với phi kim, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 (loãng) Biết tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.
Hỏi đáp
10 Bài tập
42
00:40:54 Bài 3: Kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng Biết sản phẩm khử,và vận dụng giải bài tập kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Hỏi đáp
10 Bài tập
43
00:44:48 Bài 4: Kim loại tác dụng dung dịch muối và dãy điện hóa Biết dãy điện hóa kim loại, hiểu và vận dụng quy tắc anpha.
Hỏi đáp
10 Bài tập
44
00:31:38 Bài 5: Phản ứng với H+, NO3- Hiểu và vận dụng giải bài tập theo phương trình ion rút gọn.
Hỏi đáp
10 Bài tập
45
00:25:30 Bài 6: Kim loại tác dụng H2O Biết các kim loại tác dụng được với H2O,vận dụng khi các kl này tác dụng với dung dịch Muối.
Hỏi đáp
10 Bài tập
46
01:30:36 Bài 7: Sự điện phân kim loại (3 tiết) Biết điện phân là gì,các trường hợp điện phân,các quá trình xảy ra ở điện cực, áp dụng định luật Faraday.
Hỏi đáp
10 Bài tập
47
00:38:19 Bài 8: Ăn mòn và điều chế kim loại Biết cơ chế ăn mòn và biện pháp bảo vệ kim loại.Các phương pháp điều chế kim loại.
Hỏi đáp
10 Bài tập
49
00:33:45 Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất của chúng Biết cấu tạo-lý tính- hóa tính cua IA,IIA,Al
Hỏi đáp
10 Bài tập
50
00:34:37 Bài 2: Kim loại kiềm thổ Xác định muối tạo thành khi cho CO2 tác dụng bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
51
00:22:58 Bài 3: Phản ứng của CO2 với dung dịch Bazơ Ôn tập, củng cố kiến thức.
Hỏi đáp
10 Bài tập
52
00:41:39 Bài 4: Phản ứng của H+ với CO32-, HCO3-, nước cứng Nhận diện bài tập, xác định muối tạo thành hoặc khí CO2 bay ra.
Hỏi đáp
10 Bài tập
53
00:32:18 Bài 5: Hóa tính của Nhôm Nắm rõ hóa tính của Al, va hợp chất cua Al.
Hỏi đáp
10 Bài tập
54
00:37:24 Bài 6: Phản ứng nhiệt Nhôm Hiểu và vận dụng giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm.
Hỏi đáp
12 Bài tập
55
00:30:20 Bài 7: Hợp chất của Nhôm Phân biệt dạng phản ứng của kim loại kiềm, Al với H2O và dung dịch bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:33:40 Bài 1: Crom và hợp chất của Crom Biết tính chất lý,hóa của Crôm
Hỏi đáp
59
00:29:18 Bài 2: Các bài tập quan trọng của Crom Biết tính chất của các hợp chất quan trọng của Crôm.
Hỏi đáp
60
00:43:45 Bài 3: Sắt
Hỏi đáp
61
00:30:23 Bài 4: Hợp chất của Sắt
Hỏi đáp
64
00:26:06 Bài 7: Bạc
Hỏi đáp
65
67
Bài 1
Hỏi đáp
68
Bài 2
Hỏi đáp
69
Bài 3
Hỏi đáp
70
Bài 4
Hỏi đáp
71
Bài 5
Hỏi đáp
72
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề 9
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi