Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài tập Este (công thức cấu tạo) - Phần 4 sẽ cung cấp cho các em các dạng bài tập tìm công thức cấu tạo của Este: từ công thức đơn giản, công thức tổng quát... và đưa ra phương pháp giải phù hợp giúp các em rèn luyện kỹ năng giải quyết bài tập định tính, định lượng, xác định công thức cấu tạo của Este.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Câu 1: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là:

      A. 5,6 gam.                    B. 6,4 gam                         C. 4,88 gam.                     D. 3,28 gam.

Giải:

\(\\ CH_{3}COOC_{2}H_{5} \ (a \ mol) \\ \\ CH_{3}COOC_{6}H_{5} \ (a \ mol) \\ \\ 4,48 = 88a + 136a \Rightarrow a = 0,02 \ mol\)

\(\\ CH_{3}COOC_{2}H_{5} + NaOH \rightarrow CH_{3}COONa + C_{2}H_{5}OH \\ a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a \\ \\ CH_{3}COOC_{6}H_{5} +2 NaOH \rightarrow CH_{3}COONa + C_{6}H_{5}ONa + H_{2}O \\ a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a\)

\(\\ n_{NaOH} = 0,8.0,1 = 0,08 \ mol \\ \\ n_{NaOH \ pu } = 3a = 0,06 \ mol \\ \\ n_{NaOH \ du} = 0,02 \ mol \\ \\ m_{Cr} = 2a .82 + a.116 + 40.0,02 = 6,4 \ gam\)

⇒ Chọn B

Câu 2: Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O3. Cho 10,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 9,8 gam muối. Công thức cấu tạo đúng của X là:

      A. CH3CH(OH)COOCH3.                                        B. HCOOCH2CH2CHO

      C. HOCH2COOC2H5.                                             D. CH3COOCH2CH2OH

Giải:

\(\\ X: C_{4}H_{8}O_{3} \\ \\ n_{X} = \frac{10,4}{104}= 0,1 \ mol\)

Tác dụng NaOH chỉ phản ứng ở (-COO-)

\(\\ \begin{matrix} R-CO|O-R' \\ NaOH \ \ \ \\ 0,1 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ NaOH \\ \ \\ 0,1 \end{matrix} \begin{matrix} \ \rightarrow \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ RCOONa \\ \ \\ 0,1 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ R'OH \\ \ \\ \ \end{matrix} \\ M_{RCOONa} = \frac{9,8}{0,1} = 98 = R+44+23\)

⇒ 31 = R1 + 17 (OH)

    R1 = 14 (-CH2-)

R-COO-R': HO-CH2-COO-C2H5

⇒ Chọn C

Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ. Cho hỗn hợp X phản ứng với KOH vừa đủ, cần dùng 100ml dung dịch KOH 5M. Sau phản ứng thu  được hỗn hợp hai muối của hai axit no đơn và được một ancol no đơn chức Y. Cho toàn bộ Y tác dụng hết với Na được 3,36 lít H2. Cho biết hai hợp chất hữu cơ là hợp chất gì?

      A. 1 este và 1 ancol                                           B. 1 este và 1 axit           

      C. 2 este                                                           D. 1 ancol và 1 axit 

Giải:

\(\\ n_{KOH} = 0,1.5 = 0,5 \ mol \\ \\ X\left\{\begin{matrix} R_{1}COO-R \ (a \ mol) \\ \\ R_{2}COO-R \ (b \ mol) \end{matrix}\right. \\ \\ \Rightarrow 2 \ este \\ \\ \Rightarrow n_{ancol} = n_{2 \ este }= n_{KOH} = 0,5 \\ \\ R_{1}COOR + KOH \rightarrow R_{1}COOK + ROH \\ \\ R-OH + Na \rightarrow RONa + \frac{1}{2}H_{2} \\ 0,5 > 0,3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \underset{ \ }{\leftarrow} \ \ \ \ \ \ 0,15 \\ \\ \begin{matrix} \Rightarrow \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ R_{1}COOH : a \\ \ R_{2}COOR: b \end{matrix} \\ \\ \Rightarrow 1 \ este; \ 1 \ axit\)

⇒ Chọn B

Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam este bằng NaOH vừa đủ thu được muối A và ancol B. Khi nung toàn bộ muối A với oxi thu được 5,3g Na2CO3, khí CO2 và nước. Chưng cất để lấy ancol B khan. Cho lượng ancol B tác dụng hết với Na thu được 6,8g muối và khí H2 có thể tích bằng 1/2 thể tích hơi ancol B đã phản ứng (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức cấu tạo của este là:

      A. CH3COOC2H3.                                             B. CH3COOC2H5.           

      C. HCOOCH3.                                                  D. C2H5COOCH3.

Giải:

\(\\ \begin{matrix} RCOOR' \\ a \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} NaOH \\ a \end{matrix} \begin{matrix} \ \rightarrow \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} RCOONa \\ a \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} R'OH \\ a \end{matrix} \\ \\ RCOONa + O_{2} \rightarrow Na_{2}CO_{3} + CO_{2} + H_{2}O \\ \\ n_{Na_{2}CO_{3}} = \frac{5,3}{106} = 0,05 \ mol \\ \\ \Rightarrow n_{Na^+} = 0,1 = a \\ \\ M_{este} = \frac{8,8}{0,1} = 88\)

CTPT: C4H8O2

\(\\ \begin{matrix} R'OH \\ 0,1 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ Na \rightarrow \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ RONa \\ 0,1 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ \dfrac{1}{2} H_{2}\ \\ \ \end{matrix} \\ \\ M_{muoi} = \frac{6,8}{0,1}= 68 = R'+16+23 = R' = 29 \ (C_{2}H_{5}) \\ \\ CH_{3}-COO-C_{2}H_{5}\)

⇒ Chọn B

Câu 5: Cho 43,6 gam chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 49,2 gam muối và 0,2 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,8M. Công thức cấu tạo của X là:

       A. (CH3COO)2C2H4.                                       B. C3H5(COOCH3)3.        

       C. (HCOO)3C3H5.                                           D. (CH3COO)3C3H5.

Giải:

\(\\ n_{NaOH} = 2 . 0,5 = 1 \ mol \\ \\ n_{HCl} = 0,5.0,8 = 0,4 \ mol \\ \\ NaOH_{du} + HCl \rightarrow NaCl + H_{2}O \\ 0,4 \ \ \ \overset{ \ }{\leftarrow} \ \ \ \ 0,4 \\ \\ n_{NaOH \ pu} = 1 - 0,4 = 0,6 \ mol \\ \\ n_{ancol} = 0,2 \ mol\)

\(\\ \begin{matrix} A. \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} CH_{3}-COO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3}-COO-CH_{2} \end{matrix} \\ \\ \\ \begin{matrix} B. \ \\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} CH_{2}-COO-CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH-COO-CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{2}-COO-CH_{3} \end{matrix} \\ \\ \\ \begin{matrix} C. \ \\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} HCOO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ H COO-CH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ HCOO-CH _{2} \end{matrix} \\ \\ \\ \begin{matrix} D. \ \\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} CH_{3}-COO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3}-COO-CH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3}-COO-CH_{2} \end{matrix}\)

\(\\ B. \ X + 3NaOH \rightarrow C_{3}H_{5}(COONa)_{3} + 3CH_{3}OH \\ \\ X + 3NaOH \rightarrow 3RCOONa + C_{3}H_{5}(OH)_{3} \\ 43,6 \ \ \ \ \ 0,6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0,6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0,2 \\ \\ M_{m'} = \frac{49,2}{0,6} = 82 \ (CH_{3}COONa) \\ \\ M_{ancol} = \frac{43,6+0,6.40-49,2}{0,2} = 92 \ (C_{3}H_{5}(OH)_{3})\)

Câu 6: 0,1 mol este E phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, cho ra hỗn hợp gồm 3 muối natri có công thức CHO2Na; C2H3O2Na; C3H3O2Na và 9,2 gam ancol X. E có công thức phân tử phân tử là:

        A. C8H10O4.                      B. C10H12O6.                     C. C9H12O6.                     D. C9H14O6

Giải:

\(n_{E} = 0,1 \ mol; \ n_{NaOH} = 0,3 \ mol\)

\(\\ M= \frac{9,2}{0,1} = 92 = R + 51 \Rightarrow R = 41 \ (C_{3}H_{5}) \\ \\ CHO_{2}Na \Leftrightarrow HCOONa \\ \\ C_{2}H_{3}O_{2}Na \Leftrightarrow CH_{3}COONa \\ \\ C_{3}H_{3}O_{2}Na \Leftrightarrow CH_{2}=CH-COONa \\ \\ \begin{matrix} HCOO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3}COO-CH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{2}H_{3}COO-CH_{2} \end{matrix} \ \ \ C_{9}H_{12}O_{6}\)

⇒ Chọn C

Câu 7: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2g Ag. Nếu cho 14,08g hỗn hợp (X) tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit chứa đồng đẳng kế tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn mạch hở đồng đẳng kế tiếp. Công thức của 2 ancol là:

      A. C4H9OH và C5H11OH                                        B. CH3OH và C2H5OH      

      C. C2H5OH và C3H7OH                                         D. C3H7OH và C4H9OH

Giải:

nX = 0,5 mol = a + b

nAg = 0,4 mol

⇒ Có 1 este HCOOR1 (a mol)

Tác dụng dung dịch KOH → 2 muối của 2 axit đồng đẳng liên tiếp

⇒ Công thức 2 este: CH3COOR2 (b mol)

\(\\ HCOOR_{1} \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ } 2Ag \\ a = 0,2 \ \ \ \ \ \overset{ \ }{\leftarrow} \ \ \ 0,4 \\ \\ \Rightarrow b = 0,3 \\ \\ \frac{a}{b} = \frac{2}{3} \\ \\ HCOOR_{1} + KOH \rightarrow HCOOK + R_{1}OH \\ 2t \ \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ \ \ 2t \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2t \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2t \\ \\ CH_{3}COOR_{2} + KOH \rightarrow CH_{3}COOK + R_{2}OH \\ 3t \ \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3t \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3t \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3t\)

\(\\ 14,08 + 56.5t = 68.2t + 82.3t + 8,256 \\ \\ t = 0,035 \ mol \\ \\ \overline{M}_{2 \ ancol} = \frac{8,256}{5.0,035} = 51,6 \\ \\ \begin{matrix} 46 \\ (C_{2}H_{5}OH ) \end{matrix} \begin{matrix} \ < \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ \ \ \ 51,6 \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ \ \ \ < \ \\ \ \end{matrix}\begin{matrix} 60 \\ (C_{3}H_{7}OH) \end{matrix}\)

⇒ Chọn C

Câu 8: Hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch Y và 0,015 mol hơi ancol Z. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X có thể là:

      A. HCOOH và HCOOC2H5                                    B. CH3COOH và CH3COOC2H5

      C. C2H5COOH và C2H5COOCH3                           D. HCOOH và HCOOC3H7

Giải:

\\ n_{NaOH \ pu} = 0,2.0,2 = 0,04 \ mol \\ \\ n_{ancol} = 0,015 \ mol \\ \\

ĐA: \(\left\{\begin{matrix} RCOOH: C_{n}H_{2n}O_{2} \ (a \ mol ) \ \\ RCOOR': C_{m}H_{2m}O_{2} \ (b \ mol) \end{matrix}\right.\)

\\ \\ \begin{matrix} RCOOR' \\ b \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ NaOH \ \rightarrow \ RCOONa \ + \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} R'OH \\ \rightarrow b \end{matrix} \begin{matrix} \ \\ = 0,015 \ mol \end{matrix} \\ \\ a + b = 0,04 \Rightarrow a = 0,025 \ mol \\ \\

\(\\ C_{n}H_{2n}O_{2} \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ } nCO_{2} + nH_{2}O \\ 0,025 \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ 0,025n \rightarrow \\ \\ C_{m}H_{2m}O_{2} \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ } mCO_{2} + mH_{2}O \\ 0,015 \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ 0,015m \rightarrow \\ \\ 6,82 = 44.0,025n + 18.0,025n + 44.0,015m + 18.0,015m \\ \\ \Leftrightarrow 0,025n + 0,015m = 0,11\)

CH3COOH

CH3COOC2H5

⇒ Chọn B

Câu 9: Đun a gam hỗn hợp hai chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol. Giá trị của a và CTCT của X, Y lần lượt là:

      A. 12,0; CH3COOH và HCOOCH3.                      B. 14,8; HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

      C. 14,8; CH3COOCH3 và CH3CH2COOH.            D. 9,0; CH3COOH và HCOOCH3.

Giải:

X, Y đồng phân nhau

nNaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

\(\begin{matrix} \ \ \ \ \ \ \ R_{1}-COONa \\ \\ R_{1}-CH_{2}-COONa \end{matrix} \ + \ 1 \ ancol\)

Nếu 2 este: R1-COOR và R1-CH2COOR ⇒ Loại

⇒ 1 axit: R1-CH2-COOH 

    1 este: R1-COO-CH3

R1-CH2COOH + NaOH → R1-CH2COONa + H2O
        a'      →        a'               a'

R1COOCH3 + NaOH → R1COONa + ROH
        b'      →
        b'               b'       

a' + b' = 0,2 

\(\\ \Rightarrow \overline{M} = \frac{15}{0,2} = 75 \\ \\ \begin{matrix} HCOONa \\ (68) \end{matrix} \begin{matrix} \ \ \ < \ \ \ 75 \ \ \ < \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ \ \ CH_{3}COONa \\ (82) \end{matrix} \\ \\ \begin{matrix} \Rightarrow \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ CH_{{3}}COOH \\ HCOOCH_{{3}} \end{matrix}, \ \ \ a \ gam = 60.0,2 = 12 \ gam\)

⇒ Chọn A

Câu 10: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm:

      A. một axit và một este.                                     B. một este và một rượu.

      C. hai este.                                                        D. một axit và một rượu.

Giải:

\(\\ n_{KOH} = 0,5 \ mol \\ \\ \begin{matrix} ROH \\ 0,3 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ Na \ \rightarrow \ RONa \ + \ \\ \overset{\ }{\leftarrow} \end{matrix} \begin{matrix} \dfrac{1}{2}H_{2} \\ 0,15 \end{matrix} \\ \\ \begin{matrix} R_{1}COOH \\ 0,2 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ KOH \ \\ \overset{ \ }{\leftarrow} 0,2 \end{matrix} \begin{matrix} \rightarrow R_{1}COOK \ + \ H_{2}O \\ \ \end{matrix} \\ \\ \begin{matrix} R_{2}COOR \\ 0,3 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ KOH \ \\ \overset{ \ }{\leftarrow} 0,3 \end{matrix} \begin{matrix} \rightarrow R_{2}COOK \ + \ \\ \underset{ \ }{\leftarrow} \end{matrix}\begin{matrix} ROH \\ 0,3 \end{matrix}\)

⇒ Chọn A

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Hóa học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 4 bài học Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh

Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ

Học miễn phí khóa H2 môn Hóa 4 bài Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh

Chuyên đề 2: Este - Lipit

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
6
00:53:48 Bài 1: Lí thuyết Este
Hỏi đáp
20 Bài tập
7
01:06:55 Bài 2: Bài tập Este - Phần 1
Hỏi đáp
15 Bài tập
8
01:00:59 Bài 3: Bài tập Este - Phần 2
Hỏi đáp
15 Bài tập
9
01:00:10 Bài 4: Bài tập Este - Phần 3
Hỏi đáp
15 Bài tập
10
00:42:28 Bài 5: Bài tập Este - Phần 4
Hỏi đáp
15 Bài tập
11
00:59:27 Bài 6: Bài tập Este - Phần 5
Hỏi đáp
15 Bài tập
12
01:13:04 Bài 7: Bài tập Este - Phần 6
Hỏi đáp
10 Bài tập
13
00:42:53 Bài 8: Lý thuyết và Bài tập Lipit
Hỏi đáp
20 Bài tập
14
00:32:44 Bài 9: Bài tập chất béo
Hỏi đáp
10 Bài tập

Chuyên đề 3: Cacbohydrat

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
16
00:23:05 Bài 1: Lí thuyết Cacbohydrat
Hỏi đáp
20 Bài tập
17
00:34:12 Bài 2: Bài tập Cacbohydrat
Hỏi đáp
20 Bài tập
18
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Cacbohydrat
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
19
00:26:41 Bài 1: Lí thuyết Amin
Hỏi đáp
10 Bài tập
20
00:30:22 Bài 2: Bài tập Amin - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
21
00:24:47 Bài 3: Bài tập Amin - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
22
00:44:01 Bài 4: Bài tập Amin - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần Amin
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
24
00:37:03 Bài 5: Lí thuyết Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
25
00:35:27 Bài 6: Bài tập Amino axit - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
26
00:33:15 Bài 7: Bài tập Amino axit - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
27
Kiểm tra: Đề thi online phần Amino axit
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
28
00:37:56 Bài 8: Bài tập tổng hợp Amin - Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
00:31:40 Bài 9: Lí thuyết Peptit - Protein
Hỏi đáp
10 Bài tập
30
00:24:04 Bài 10: Bài tập Peptit - Protein - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
00:29:53 Bài 11: Bài tập Peptit - Protein - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
00:30:20 Bài 12: Bài tập Peptit - Protein - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
33
00:48:04 Bài 13: Bài tập Peptit - Protein - Phần 4
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
Kiểm tra: Đề thi online phần Peptit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
35
Đề thi online chuyên đề Amin - Amino axit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

Chuyên đề 5: Polyme

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
36
01:12:22 Bài 1: Lí thuyết Polyme
Hỏi đáp
15 Bài tập
37
00:33:30 Bài 2: Bài tập Polyme - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
00:46:06 Bài 3: Bài tập Polyme - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
39
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Polyme
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

Chuyên đề 6: Đại cương kim loại

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
40
00:24:33 Bài 1: Vị trí kim loại trong hệ thống tuần hoàn và tính chất vật lý Biết vị trí kim loại trong bảng HTTH, hiểu tính chất vật lý chung của kim loại.
Hỏi đáp
10 Bài tập
41
00:35:31 Bài 2: Hóa tính kim loại. Kim loại tác dụng với phi kim, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 (loãng) Biết tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.
Hỏi đáp
10 Bài tập
42
00:40:54 Bài 3: Kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng Biết sản phẩm khử,và vận dụng giải bài tập kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Hỏi đáp
10 Bài tập
43
00:44:48 Bài 4: Kim loại tác dụng dung dịch muối và dãy điện hóa Biết dãy điện hóa kim loại, hiểu và vận dụng quy tắc anpha.
Hỏi đáp
10 Bài tập
44
00:31:38 Bài 5: Phản ứng với H+, NO3- Hiểu và vận dụng giải bài tập theo phương trình ion rút gọn.
Hỏi đáp
10 Bài tập
45
00:25:30 Bài 6: Kim loại tác dụng H2O Biết các kim loại tác dụng được với H2O,vận dụng khi các kl này tác dụng với dung dịch Muối.
Hỏi đáp
10 Bài tập
46
01:30:36 Bài 7: Sự điện phân kim loại (3 tiết) Biết điện phân là gì,các trường hợp điện phân,các quá trình xảy ra ở điện cực, áp dụng định luật Faraday.
Hỏi đáp
10 Bài tập
47
00:38:19 Bài 8: Ăn mòn và điều chế kim loại Biết cơ chế ăn mòn và biện pháp bảo vệ kim loại.Các phương pháp điều chế kim loại.
Hỏi đáp
10 Bài tập
49
00:33:45 Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất của chúng Biết cấu tạo-lý tính- hóa tính cua IA,IIA,Al
Hỏi đáp
10 Bài tập
50
00:34:37 Bài 2: Kim loại kiềm thổ Xác định muối tạo thành khi cho CO2 tác dụng bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
51
00:22:58 Bài 3: Phản ứng của CO2 với dung dịch Bazơ Ôn tập, củng cố kiến thức.
Hỏi đáp
10 Bài tập
52
00:41:39 Bài 4: Phản ứng của H+ với CO32-, HCO3-, nước cứng Nhận diện bài tập, xác định muối tạo thành hoặc khí CO2 bay ra.
Hỏi đáp
10 Bài tập
53
00:32:18 Bài 5: Hóa tính của Nhôm Nắm rõ hóa tính của Al, va hợp chất cua Al.
Hỏi đáp
10 Bài tập
54
00:37:24 Bài 6: Phản ứng nhiệt Nhôm Hiểu và vận dụng giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm.
Hỏi đáp
12 Bài tập
55
00:30:20 Bài 7: Hợp chất của Nhôm Phân biệt dạng phản ứng của kim loại kiềm, Al với H2O và dung dịch bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:33:40 Bài 1: Crom và hợp chất của Crom Biết tính chất lý,hóa của Crôm
Hỏi đáp
59
00:29:18 Bài 2: Các bài tập quan trọng của Crom Biết tính chất của các hợp chất quan trọng của Crôm.
Hỏi đáp
60
00:43:45 Bài 3: Sắt
Hỏi đáp
61
00:30:23 Bài 4: Hợp chất của Sắt
Hỏi đáp
64
00:26:06 Bài 7: Bạc
Hỏi đáp
65
67
Bài 1
Hỏi đáp
68
Bài 2
Hỏi đáp
69
Bài 3
Hỏi đáp
70
Bài 4
Hỏi đáp
71
Bài 5
Hỏi đáp
72
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề 9
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi