Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng Bài tập Este-  Phần 1 (công thức phân tử) bao gồm các dạng bài tập xác định công thức phân tử và một số lưu ý khi giải các dạng toán liên quan đến công thức phân tử từ đó các em có thể hình dung và định hướng được cách giải.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Câu 1 (TSCĐ 2007): Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều có tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A. 6                              B. 4                                 C. 5                             D. 3

Giải:

Đơn chức tác dụng dung dịch NaOH có CTPT C4H8O2

+ Tác dụng dung dịch NaOH: Axit, Este, phenol...

\(\Delta = \frac{2x+2-y}{2} = 1\)

+ Axit:

\(\\ CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-COOH \\ \\ \begin{matrix} CH_{3}-CH-COOH \\ ^| \ \ \ \ \\ CH_{3} \ \ \ \ \end{matrix}\)

+ Este: RCOOR' (R': gốc HC)

\(\\ H-COO-CH_{2}-CH_{3} \\ \\ \begin{matrix} H-COO-CH-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ CH_{3} \end{matrix} \\ \\ CH_{3}-COO-CH_{2}-CH_{3} \\ \\ CH_{3}-CH_{2}-COO-CH_{3}\)

⇒ 6 công thức 

⇒ Chọn A

Câu 2 (TSĐH B 2012): Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là:

A. 4                               B. 3                                C. 6                              D. 5

Giải:

X (mạch hở): C4H6O2

X + H2O → sp (tráng bạc)

\(\\ \Delta =\frac{2.4+2-6}{2} = 2 \ lk \ \pi \\ \\ 1 \ lk \ \pi \ (COO); \ 1 \ lk \ \pi \ (C=C)\)

Câu 3: Thủy phân este X có công thức C8H8O2 trong dd NaOH thu được 2 muối. Số este X thỏa mãn tính chất trên là:

A. 4                               B. 3                                C. 6                              D. 5

Giải:

X (C8H8O2) + NaOH → 2 muối

⇒ Chọn A

Câu 4: Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este là đồng phân cấu tạo của nhau

A. 3                               B. 5                                C. 4                              D. 6

Giải:

⇒ Chọn C

Câu 5 (TSCĐ 2013): Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một andehit và một muối của axit cacboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là:

A. 3                               B. 2                                C. 5                              D. 4

Giải:

C5H8O2 + NaOH → Muối + Andehit 

\(\Delta = \frac{2.5+2-8}{2} = 2 \ (lk \ \pi)\)

⇒ Có \(\left\{\begin{matrix} 1 \ lk \ \pi \ (-COO-) \\ 1 \ lk \ \pi \ (C=C) \ \ \ \end{matrix}\right.\)

Este xf → andehit: R-COOCH=CHR'

\(\\ CH_{3}-CH_{2}-COO-CH=CH_{2} + NaOH \xrightarrow[]{ \ \ \ } C_{2}H_{5}COONa + CH_{3}CHO \\ \\ CH_{3}-COO-CH=CH-CH_{3} \xrightarrow[]{ \ \ \ } CH_{3}-CH_{2}-CHO \\ \\ H-COO-CH=CH-CH_{2}-CH_{3} \\ \\ \begin{matrix} H-COO-CH=C-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ CH_{3} \end{matrix} \begin{matrix} \ \xrightarrow[]{ \ \ \ } \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ CH_{3}-CH-CHO \\ ^| \\ CH_{3} \end{matrix}\)

⇒ Đồng phân cấu tạo: 4

⇒ Chọn D

Câu 6 (TSCĐ 2014): Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

X + NaOH → Y + Z

Y(r) + NaOH(r) → Na2CO3 + CH4

Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Chất X là:

A. etyl format               B. metyl acrylat            C. vinyl axetat             D. etyl axetat

Giải:

X + NaOH → Y + Z

     Y(rắn) + NaOH (rắn) → Na2CO3 + CH4

CH3COONa                                     (CH3-H)

     Z + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

CH3CHO

      R              R'
X: CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

Vinyl axetat

⇒ Chọn C

Câu 7 (TSĐH B 2014): Trường hợp nào sau đây không tạo ra CH3CHO:

A. Oxi hóa CH3COOH

B. Oxi hóa không hoàn toàn C2H5OH bằng CuO đun nóng

C. Cho CH≡CH công H2O (t0 xúc tác HgSO4, H2SO4)

D. Thủy phân CH3COOCH=CH2 bằng dd KOH đun nóng

Giải:

→ CH3CHO

\(\\ C_{2}H_{5}OH + \frac{1}{2}O_{2} \xrightarrow[t^0]{ \ xt \ } CH_{3}CHO + H_{2}O \\ \\ CH\equiv CH + H_{2}O \xrightarrow[]{ \ HgSO_{4} \ } CH_{3}CHO \\ \\ CH_{3}COOCH=CH_{2} + KOH \xrightarrow[]{ \ \ \ } CH_{3}COOK + CH_{3}-CHO\)

⇒ Chọn A

Câu 8 (TSĐH B 2007): Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là:

A. 2                              B. 5                              C. 4                                  D. 3

Giải:

Đơn chức: C2H4O2

Axit: CH3COOH

CH3COOH + Na → CH3COONa + ½ H2

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2

Este: HCOOCH3

HCOOCH3 + NaOH \(\xrightarrow[]{ \ \ t^0 \ }\) HCOONa + CH3OH

Nếu: Không đơn chức: 

\(\begin{matrix} CH_{2}-C=O \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ ^| \ \ \ \ \\ OH \ \ \ \ H \ \ \ \ \ \end{matrix}\)

⇒ Chọn C

Câu 9 (TSĐH B 2010): Thuỷ phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là:

A. metyl propionat         B. metyl axetat               C. etyl axetat                     D. vinyl axetat

Giải:

Z + H2O → X + Y (MX + MY)

X → Y

Z không thể là?

A. Metyl propionat    

\(C_{2}H_{5}COOCH_{3} + H_{2}O \rightleftharpoons \overset{Y}{C_{2}H_{5}COOH} + \overset{X}{CH_{3OH}}\)

B. Metyl axetat

\(\\ CH_{3}COOCH_{3} + H_{2}O \rightleftharpoons \overset{Y}{CH_{3}COOH} + \overset{X}{CH_{3}OH} \\ \\ CH_{3}OH + CO \xrightarrow[t^0]{ \ xt \ } CH_{3}COOH\)

C. Etyl axetat

\(\\ CH_{3}COOC_{2}H_{5} + H_{2}O \rightleftharpoons \overset{Y}{CH_{3}COOH} + \overset{X}{C_{2}H_{5}OH} \\ \\ C_{2}H_{5}OH + O_{2} \xrightarrow[]{ \ xt \ }CH_{3}COOH + H_{2}O\)

D. Vinyl axetat

\(\\ CH_{3}COOCH=CH_{2} + H_{2}O \xrightarrow[]{ \ \ \ } CH_{3}COOH + CH_{3}-CHO \\ \\ CH_{3}CHO + \frac{1}{2}O_{2} \xrightarrow[t^0]{ \ xt \ }CH_{3}COOH\)

Câu 10 (TSCĐ 2010): Thuỷ phẩn chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. Chất X là:

A. CH3COOCH2CH3                                           B. CH3COOCH2CH2Cl

C. ClCH2COOC2H5                                             D. CH3COOCH(Cl)CH3

Giải:

⇒ Chọn C

Câu 11 (TSĐH A 2014): Thủy phân chất X bằng dd NaOH, thu được 2 chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, Z tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Chất X là:

A. H-COO-CH2-CHO                                          B. CH3-COO-CH=CH2

C. H-COO-CH-CH2                                             D. H-COO-CH=CH-CH3

Giải:

\(\\ \begin{matrix} A: \ HCOOCH_{2}CHO + NaOH \rightarrow \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ HCOONa \\ \ \\ Y \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ CH_{2}-CHO \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \\ OH \ \ Z \ \ \end{matrix} \\ \\ B: \ CH_{3}COOCH=CH_{2} \\ \\ C: \ HCOOCH=CH_{2} + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_{3}CHO\)

⇒ Chọn A

Câu 12 (TSĐH A 2013): Cho sơ đồ các phản ứng:

X + NaOH(dung dịch) \(\xrightarrow[]{ \ \ t^0 \ }\) Y + Z                                 Y + NaOH (rắn) \(\xrightarrow[]{ \ \ t^0 \ }\) T + P

T \(\xrightarrow[]{ \ \ t^0 \ }\) Q + H2                                                             Q + H2O \(\xrightarrow[]{ \ \ t^0 \ }\) Z

Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là:

A. HCOOCH=CH2, HCHO                             B. CH3COOC2H5, CCHO

C. CH3COOCH=CH2, CH3CHO                     D. CH3COOCH=CH2, HCHO

Giải:

\(\\ \begin{matrix} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ X \ \ + \ \ NaOH_{(dd)} \ \rightarrow \ \\ CH_{3}COOCH=CH_{2} \end{matrix} \begin{matrix} Y \\ CH_{3}COONa \end{matrix} \begin{matrix} +\ \\ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ Z \ \\ CH_{3}CHO \end{matrix}\)

\(\\ T \xrightarrow[]{ \ t^0 \ } Q + H_{2} \\ \\ 2CH_{4} \xrightarrow[]{ \ \ \ } C_{2}H_{2} + 3H_{2} \\ \\ Q + H_{2}O \xrightarrow[]{ \ \ \ } Z \\ \\ C_{2}H_{2} + H_{2}O \xrightarrow[]{ \ HgSO_{4} \ } CH_{3}CHO \\ \\ \left.\begin{matrix} X: CH_{3}COOCH=CH_{2} \\ \\ Z: CH_{3}CHO \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\right\}\)

⇒ Chọn C

Câu 13 (TSĐH A 2013): Chất nào sau đây khí đun nóng với dd NaOH thu được sản phẩm có anđehit

A. CH3-COO-C(CH3)=CH2                             B. CH3-COO-CH=CH-CH3

C. CH2=CH-COO-CH2-CH3                            D. CH3-COO-CH2-CH=CH2

Giải:

+ dd NaOH → sp (có ancol)

RCOOCH=CHR'

B: CH3COOCH=CH-CH3 + NaOH → CH3COONa + CH3CH2CHO

⇒ Chọn B

Câu 14 (TSĐH A 2008): Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

C3H4O2 + NaOH → X + Y                             X + H2SO4 loãng → Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y và Z lần lượt là:

A. HCHO, CH3CHO                                        B. HCHO, HCOOH

C. CH3CHO, HCOOH                                      D. HCOONa, CH3CHO

Giải:

\\ C_{3}H_{4}O_{2} + NaOH \xrightarrow[]{ \ \ \ } X + Y \\ \\ X + H_{2}SO_{4 \ l } \xrightarrow[]{ \ \ \ } Z + T \\ \\ \Delta = 2 \ lk \ \pi \\ \\

\(\\ \begin{matrix} H-COO-CH=CH_{2} + NaOH \xrightarrow[]{ \ t^0 \ } \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ HCOONa \\ X \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ CH_{3}CHO \\ \ \ \ Y \end{matrix} \\ \\ \begin{matrix} 2HCOONa + H_{2}SO_{4} \xrightarrow[]{ \ \ \ } \\ \ \end{matrix}\begin{matrix} \ 2HCOOH \\ Z \end{matrix}\begin{matrix} \ + \ Na_{2}SO_{4} \\ \ \end{matrix} \\ \\ \left.\begin{matrix} Y: CH_{3}CHO \\ \\ Z: HCOOH \end{matrix}\right\}\)

⇒ Chọn C

Câu 15 (TSĐH A 2010): Cho sơ đồ chuyển hóa:

\(C_{3}H_{6} \xrightarrow[]{ \ dd \ Br_{2} \ } X \xrightarrow[]{ \ NaOH \ } Y \xrightarrow[]{\ CuO, \ t^0 \ }Z \xrightarrow[]{ \ O_{2}, \ xt \ } T \xrightarrow[]{ \ CH_{3}OH, \ t^0 \ } E\) 

                                                                                                                  (Este đa chức).

Tên gọi của Y là:

A. propan-1,3-điol.                                       B. propan-1,2-điol. 

C. propan-2-ol.                                            D. glixerol.

Giải:

\(C_{3}H_{6} \xrightarrow[]{ \ dd \ Br_{2} \ } X \xrightarrow[]{ \ NaOH \ } Y \xrightarrow[]{\ CuO, \ t^0 \ }Z \xrightarrow[]{ \ O_{2}, \ xt \ } T \xrightarrow[]{ \ CH_{3}OH, \ t^0 \ } E\)                                                                                                                                                                              (Este đa chức).

E: este đa chức ⇒ T axit đa chức

T: HOOC-CH2-COOH

Z: HOC-CH2-CHO

Y: HO-CH2-CH2-CH2-OH: 1,3-propandiol

X: Br-CH2-CH2-CH2-Br: propan-1,3-diol


                  Cyclopropan

⇒ Chọn A

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Hóa học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 4 bài học Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh

Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ

Học miễn phí khóa H2 môn Hóa 4 bài Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh

Chuyên đề 2: Este - Lipit

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
6
00:53:48 Bài 1: Lí thuyết Este
Hỏi đáp
20 Bài tập
7
01:06:55 Bài 2: Bài tập Este - Phần 1
Hỏi đáp
15 Bài tập
8
01:00:59 Bài 3: Bài tập Este - Phần 2
Hỏi đáp
15 Bài tập
9
01:00:10 Bài 4: Bài tập Este - Phần 3
Hỏi đáp
15 Bài tập
10
00:42:28 Bài 5: Bài tập Este - Phần 4
Hỏi đáp
15 Bài tập
11
00:59:27 Bài 6: Bài tập Este - Phần 5
Hỏi đáp
15 Bài tập
12
01:13:04 Bài 7: Bài tập Este - Phần 6
Hỏi đáp
10 Bài tập
13
00:42:53 Bài 8: Lý thuyết và Bài tập Lipit
Hỏi đáp
20 Bài tập
14
00:32:44 Bài 9: Bài tập chất béo
Hỏi đáp
10 Bài tập

Chuyên đề 3: Cacbohydrat

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
16
00:23:05 Bài 1: Lí thuyết Cacbohydrat
Hỏi đáp
20 Bài tập
17
00:34:12 Bài 2: Bài tập Cacbohydrat
Hỏi đáp
20 Bài tập
18
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Cacbohydrat
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
19
00:26:41 Bài 1: Lí thuyết Amin
Hỏi đáp
10 Bài tập
20
00:30:22 Bài 2: Bài tập Amin - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
21
00:24:47 Bài 3: Bài tập Amin - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
22
00:44:01 Bài 4: Bài tập Amin - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần Amin
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
24
00:37:03 Bài 5: Lí thuyết Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
25
00:35:27 Bài 6: Bài tập Amino axit - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
26
00:33:15 Bài 7: Bài tập Amino axit - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
27
Kiểm tra: Đề thi online phần Amino axit
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
28
00:37:56 Bài 8: Bài tập tổng hợp Amin - Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
00:31:40 Bài 9: Lí thuyết Peptit - Protein
Hỏi đáp
10 Bài tập
30
00:24:04 Bài 10: Bài tập Peptit - Protein - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
00:29:53 Bài 11: Bài tập Peptit - Protein - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
00:30:20 Bài 12: Bài tập Peptit - Protein - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
33
00:48:04 Bài 13: Bài tập Peptit - Protein - Phần 4
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
Kiểm tra: Đề thi online phần Peptit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
35
Đề thi online chuyên đề Amin - Amino axit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

Chuyên đề 5: Polyme

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
36
01:12:22 Bài 1: Lí thuyết Polyme
Hỏi đáp
15 Bài tập
37
00:33:30 Bài 2: Bài tập Polyme - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
00:46:06 Bài 3: Bài tập Polyme - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
39
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Polyme
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

Chuyên đề 6: Đại cương kim loại

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
40
00:24:33 Bài 1: Vị trí kim loại trong hệ thống tuần hoàn và tính chất vật lý Biết vị trí kim loại trong bảng HTTH, hiểu tính chất vật lý chung của kim loại.
Hỏi đáp
10 Bài tập
41
00:35:31 Bài 2: Hóa tính kim loại. Kim loại tác dụng với phi kim, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 (loãng) Biết tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.
Hỏi đáp
10 Bài tập
42
00:40:54 Bài 3: Kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng Biết sản phẩm khử,và vận dụng giải bài tập kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Hỏi đáp
10 Bài tập
43
00:44:48 Bài 4: Kim loại tác dụng dung dịch muối và dãy điện hóa Biết dãy điện hóa kim loại, hiểu và vận dụng quy tắc anpha.
Hỏi đáp
10 Bài tập
44
00:31:38 Bài 5: Phản ứng với H+, NO3- Hiểu và vận dụng giải bài tập theo phương trình ion rút gọn.
Hỏi đáp
10 Bài tập
45
00:25:30 Bài 6: Kim loại tác dụng H2O Biết các kim loại tác dụng được với H2O,vận dụng khi các kl này tác dụng với dung dịch Muối.
Hỏi đáp
10 Bài tập
46
01:30:36 Bài 7: Sự điện phân kim loại (3 tiết) Biết điện phân là gì,các trường hợp điện phân,các quá trình xảy ra ở điện cực, áp dụng định luật Faraday.
Hỏi đáp
10 Bài tập
47
00:38:19 Bài 8: Ăn mòn và điều chế kim loại Biết cơ chế ăn mòn và biện pháp bảo vệ kim loại.Các phương pháp điều chế kim loại.
Hỏi đáp
10 Bài tập
49
00:33:45 Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất của chúng Biết cấu tạo-lý tính- hóa tính cua IA,IIA,Al
Hỏi đáp
10 Bài tập
50
00:34:37 Bài 2: Kim loại kiềm thổ Xác định muối tạo thành khi cho CO2 tác dụng bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
51
00:22:58 Bài 3: Phản ứng của CO2 với dung dịch Bazơ Ôn tập, củng cố kiến thức.
Hỏi đáp
10 Bài tập
52
00:41:39 Bài 4: Phản ứng của H+ với CO32-, HCO3-, nước cứng Nhận diện bài tập, xác định muối tạo thành hoặc khí CO2 bay ra.
Hỏi đáp
10 Bài tập
53
00:32:18 Bài 5: Hóa tính của Nhôm Nắm rõ hóa tính của Al, va hợp chất cua Al.
Hỏi đáp
10 Bài tập
54
00:37:24 Bài 6: Phản ứng nhiệt Nhôm Hiểu và vận dụng giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm.
Hỏi đáp
12 Bài tập
55
00:30:20 Bài 7: Hợp chất của Nhôm Phân biệt dạng phản ứng của kim loại kiềm, Al với H2O và dung dịch bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:33:40 Bài 1: Crom và hợp chất của Crom Biết tính chất lý,hóa của Crôm
Hỏi đáp
59
00:29:18 Bài 2: Các bài tập quan trọng của Crom Biết tính chất của các hợp chất quan trọng của Crôm.
Hỏi đáp
60
00:43:45 Bài 3: Sắt
Hỏi đáp
61
00:30:23 Bài 4: Hợp chất của Sắt
Hỏi đáp
64
00:26:06 Bài 7: Bạc
Hỏi đáp
65
67
Bài 1
Hỏi đáp
68
Bài 2
Hỏi đáp
69
Bài 3
Hỏi đáp
70
Bài 4
Hỏi đáp
71
Bài 5
Hỏi đáp
72
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề 9
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi