Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Câu 1: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là:

      A. 5,6 gam.                    B. 6,4 gam                         C. 4,88 gam.                     D. 3,28 gam.

Giải:

\\ CH_{3}COOC_{2}H_{5} \ (a \ mol) \\ \\ CH_{3}COOC_{6}H_{5} \ (a \ mol) \\ \\ 4,48 = 88a + 136a \Rightarrow a = 0,02 \ mol

\\ CH_{3}COOC_{2}H_{5} + NaOH \rightarrow CH_{3}COONa + C_{2}H_{5}OH \\ a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a \\ \\ CH_{3}COOC_{6}H_{5} +2 NaOH \rightarrow CH_{3}COONa + C_{6}H_{5}ONa + H_{2}O \\ a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a

\\ n_{NaOH} = 0,8.0,1 = 0,08 \ mol \\ \\ n_{NaOH \ pu } = 3a = 0,06 \ mol \\ \\ n_{NaOH \ du} = 0,02 \ mol \\ \\ m_{Cr} = 2a .82 + a.116 + 40.0,02 = 6,4 \ gam

⇒ Chọn B

Câu 2: Hợp chất X có công thức phân tử C4H8O3. Cho 10,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 9,8 gam muối. Công thức cấu tạo đúng của X là:

      A. CH3CH(OH)COOCH3.                                        B. HCOOCH2CH2CHO

      C. HOCH2COOC2H5.                                             D. CH3COOCH2CH2OH

Giải:

\\ X: C_{4}H_{8}O_{3} \\ \\ n_{X} = \frac{10,4}{104}= 0,1 \ mol

Tác dụng NaOH chỉ phản ứng ở (-COO-)

\\ \begin{matrix} R-CO|O-R' \\ NaOH \ \ \ \\ 0,1 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ NaOH \\ \ \\ 0,1 \end{matrix} \begin{matrix} \ \rightarrow \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ RCOONa \\ \ \\ 0,1 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ R'OH \\ \ \\ \ \end{matrix} \\ M_{RCOONa} = \frac{9,8}{0,1} = 98 = R+44+23

⇒ 31 = R1 + 17 (OH)

    R1 = 14 (-CH2-)

R-COO-R': HO-CH2-COO-C2H5

⇒ Chọn C

Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ. Cho hỗn hợp X phản ứng với KOH vừa đủ, cần dùng 100ml dung dịch KOH 5M. Sau phản ứng thu  được hỗn hợp hai muối của hai axit no đơn và được một ancol no đơn chức Y. Cho toàn bộ Y tác dụng hết với Na được 3,36 lít H2. Cho biết hai hợp chất hữu cơ là hợp chất gì?

      A. 1 este và 1 ancol                                           B. 1 este và 1 axit           

      C. 2 este                                                           D. 1 ancol và 1 axit 

Giải:

\\ n_{KOH} = 0,1.5 = 0,5 \ mol \\ \\ X\left\{\begin{matrix} R_{1}COO-R \ (a \ mol) \\ \\ R_{2}COO-R \ (b \ mol) \end{matrix}\right. \\ \\ \Rightarrow 2 \ este \\ \\ \Rightarrow n_{ancol} = n_{2 \ este }= n_{KOH} = 0,5 \\ \\ R_{1}COOR + KOH \rightarrow R_{1}COOK + ROH \\ \\ R-OH + Na \rightarrow RONa + \frac{1}{2}H_{2} \\ 0,5 > 0,3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \underset{ \ }{\leftarrow} \ \ \ \ \ \ 0,15 \\ \\ \begin{matrix} \Rightarrow \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ R_{1}COOH : a \\ \ R_{2}COOR: b \end{matrix} \\ \\ \Rightarrow 1 \ este; \ 1 \ axit

⇒ Chọn B

Câu 4: Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam este bằng NaOH vừa đủ thu được muối A và ancol B. Khi nung toàn bộ muối A với oxi thu được 5,3g Na2CO3, khí CO2 và nước. Chưng cất để lấy ancol B khan. Cho lượng ancol B tác dụng hết với Na thu được 6,8g muối và khí H2 có thể tích bằng 1/2 thể tích hơi ancol B đã phản ứng (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức cấu tạo của este là:

      A. CH3COOC2H3.                                             B. CH3COOC2H5.           

      C. HCOOCH3.                                                  D. C2H5COOCH3.

Giải:

\\ \begin{matrix} RCOOR' \\ a \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} NaOH \\ a \end{matrix} \begin{matrix} \ \rightarrow \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} RCOONa \\ a \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} R'OH \\ a \end{matrix} \\ \\ RCOONa + O_{2} \rightarrow Na_{2}CO_{3} + CO_{2} + H_{2}O \\ \\ n_{Na_{2}CO_{3}} = \frac{5,3}{106} = 0,05 \ mol \\ \\ \Rightarrow n_{Na^+} = 0,1 = a \\ \\ M_{este} = \frac{8,8}{0,1} = 88

CTPT: C4H8O2

\\ \begin{matrix} R'OH \\ 0,1 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ Na \rightarrow \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ RONa \\ 0,1 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ \dfrac{1}{2} H_{2}\ \\ \ \end{matrix} \\ \\ M_{muoi} = \frac{6,8}{0,1}= 68 = R'+16+23 = R' = 29 \ (C_{2}H_{5}) \\ \\ CH_{3}-COO-C_{2}H_{5}

⇒ Chọn B

Câu 5: Cho 43,6 gam chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 49,2 gam muối và 0,2 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,8M. Công thức cấu tạo của X là:

       A. (CH3COO)2C2H4.                                       B. C3H5(COOCH3)3.        

       C. (HCOO)3C3H5.                                           D. (CH3COO)3C3H5.

Giải:

\\ n_{NaOH} = 2 . 0,5 = 1 \ mol \\ \\ n_{HCl} = 0,5.0,8 = 0,4 \ mol \\ \\ NaOH_{du} + HCl \rightarrow NaCl + H_{2}O \\ 0,4 \ \ \ \overset{ \ }{\leftarrow} \ \ \ \ 0,4 \\ \\ n_{NaOH \ pu} = 1 - 0,4 = 0,6 \ mol \\ \\ n_{ancol} = 0,2 \ mol

\\ \begin{matrix} A. \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} CH_{3}-COO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3}-COO-CH_{2} \end{matrix} \\ \\ \\ \begin{matrix} B. \ \\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} CH_{2}-COO-CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH-COO-CH_{3} \\ ^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ CH_{2}-COO-CH_{3} \end{matrix} \\ \\ \\ \begin{matrix} C. \ \\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} HCOO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ H COO-CH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ HCOO-CH _{2} \end{matrix} \\ \\ \\ \begin{matrix} D. \ \\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} CH_{3}-COO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3}-COO-CH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3}-COO-CH_{2} \end{matrix}

\\ B. \ X + 3NaOH \rightarrow C_{3}H_{5}(COONa)_{3} + 3CH_{3}OH \\ \\ X + 3NaOH \rightarrow 3RCOONa + C_{3}H_{5}(OH)_{3} \\ 43,6 \ \ \ \ \ 0,6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0,6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 0,2 \\ \\ M_{m'} = \frac{49,2}{0,6} = 82 \ (CH_{3}COONa) \\ \\ M_{ancol} = \frac{43,6+0,6.40-49,2}{0,2} = 92 \ (C_{3}H_{5}(OH)_{3})

Câu 6: 0,1 mol este E phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, cho ra hỗn hợp gồm 3 muối natri có công thức CHO2Na; C2H3O2Na; C3H3O2Na và 9,2 gam ancol X. E có công thức phân tử phân tử là:

        A. C8H10O4.                      B. C10H12O6.                     C. C9H12O6.                     D. C9H14O6

Giải:

n_{E} = 0,1 \ mol; \ n_{NaOH} = 0,3 \ mol

\\ M= \frac{9,2}{0,1} = 92 = R + 51 \Rightarrow R = 41 \ (C_{3}H_{5}) \\ \\ CHO_{2}Na \Leftrightarrow HCOONa \\ \\ C_{2}H_{3}O_{2}Na \Leftrightarrow CH_{3}COONa \\ \\ C_{3}H_{3}O_{2}Na \Leftrightarrow CH_{2}=CH-COONa \\ \\ \begin{matrix} HCOO-CH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ CH_{3}COO-CH \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ C_{2}H_{3}COO-CH_{2} \end{matrix} \ \ \ C_{9}H_{12}O_{6}

⇒ Chọn C

Câu 7: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2g Ag. Nếu cho 14,08g hỗn hợp (X) tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit chứa đồng đẳng kế tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn mạch hở đồng đẳng kế tiếp. Công thức của 2 ancol là:

      A. C4H9OH và C5H11OH                                        B. CH3OH và C2H5OH      

      C. C2H5OH và C3H7OH                                         D. C3H7OH và C4H9OH

Giải:

nX = 0,5 mol = a + b

nAg = 0,4 mol

⇒ Có 1 este HCOOR1 (a mol)

Tác dụng dung dịch KOH → 2 muối của 2 axit đồng đẳng liên tiếp

⇒ Công thức 2 este: CH3COOR2 (b mol)

\\ HCOOR_{1} \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ } 2Ag \\ a = 0,2 \ \ \ \ \ \overset{ \ }{\leftarrow} \ \ \ 0,4 \\ \\ \Rightarrow b = 0,3 \\ \\ \frac{a}{b} = \frac{2}{3} \\ \\ HCOOR_{1} + KOH \rightarrow HCOOK + R_{1}OH \\ 2t \ \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ \ \ 2t \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2t \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2t \\ \\ CH_{3}COOR_{2} + KOH \rightarrow CH_{3}COOK + R_{2}OH \\ 3t \ \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3t \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3t \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3t

\\ 14,08 + 56.5t = 68.2t + 82.3t + 8,256 \\ \\ t = 0,035 \ mol \\ \\ \overline{M}_{2 \ ancol} = \frac{8,256}{5.0,035} = 51,6 \\ \\ \begin{matrix} 46 \\ (C_{2}H_{5}OH ) \end{matrix} \begin{matrix} \ < \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ \ \ \ 51,6 \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ \ \ \ < \ \\ \ \end{matrix}\begin{matrix} 60 \\ (C_{3}H_{7}OH) \end{matrix}

⇒ Chọn C

Câu 8: Hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch Y và 0,015 mol hơi ancol Z. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X có thể là:

      A. HCOOH và HCOOC2H5                                    B. CH3COOH và CH3COOC2H5

      C. C2H5COOH và C2H5COOCH3                           D. HCOOH và HCOOC3H7

Giải:

\\ n_{NaOH \ pu} = 0,2.0,2 = 0,04 \ mol \\ \\ n_{ancol} = 0,015 \ mol \\ \\

ĐA: \left\{\begin{matrix} RCOOH: C_{n}H_{2n}O_{2} \ (a \ mol ) \ \\ RCOOR': C_{m}H_{2m}O_{2} \ (b \ mol) \end{matrix}\right.

\\ \\ \begin{matrix} RCOOR' \\ b \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ NaOH \ \rightarrow \ RCOONa \ + \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} R'OH \\ \rightarrow b \end{matrix} \begin{matrix} \ \\ = 0,015 \ mol \end{matrix} \\ \\ a + b = 0,04 \Rightarrow a = 0,025 \ mol \\ \\

\\ C_{n}H_{2n}O_{2} \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ } nCO_{2} + nH_{2}O \\ 0,025 \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ 0,025n \rightarrow \\ \\ C_{m}H_{2m}O_{2} \xrightarrow[]{ \ \ \ \ \ } mCO_{2} + mH_{2}O \\ 0,015 \ \ \ \ \ \rightarrow \ \ \ \ 0,015m \rightarrow \\ \\ 6,82 = 44.0,025n + 18.0,025n + 44.0,015m + 18.0,015m \\ \\ \Leftrightarrow 0,025n + 0,015m = 0,11

CH3COOH

CH3COOC2H5

⇒ Chọn B

Câu 9: Đun a gam hỗn hợp hai chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol. Giá trị của a và CTCT của X, Y lần lượt là:

      A. 12,0; CH3COOH và HCOOCH3.                      B. 14,8; HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

      C. 14,8; CH3COOCH3 và CH3CH2COOH.            D. 9,0; CH3COOH và HCOOCH3.

Giải:

X, Y đồng phân nhau

nNaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

\begin{matrix} \ \ \ \ \ \ \ R_{1}-COONa \\ \\ R_{1}-CH_{2}-COONa \end{matrix} \ + \ 1 \ ancol

Nếu 2 este: R1-COOR và R1-CH2COOR ⇒ Loại

⇒ 1 axit: R1-CH2-COOH 

    1 este: R1-COO-CH3

R1-CH2COOH + NaOH → R1-CH2COONa + H2O
        a'      →        a'               a'

R1COOCH3 + NaOH → R1COONa + ROH
        b'      →
        b'               b'       

a' + b' = 0,2 

\\ \Rightarrow \overline{M} = \frac{15}{0,2} = 75 \\ \\ \begin{matrix} HCOONa \\ (68) \end{matrix} \begin{matrix} \ \ \ < \ \ \ 75 \ \ \ < \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ \ \ CH_{3}COONa \\ (82) \end{matrix} \\ \\ \begin{matrix} \Rightarrow \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ CH_{{3}}COOH \\ HCOOCH_{{3}} \end{matrix}, \ \ \ a \ gam = 60.0,2 = 12 \ gam

⇒ Chọn A

Câu 10: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm:

      A. một axit và một este.                                     B. một este và một rượu.

      C. hai este.                                                        D. một axit và một rượu.

Giải:

\\ n_{KOH} = 0,5 \ mol \\ \\ \begin{matrix} ROH \\ 0,3 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ Na \ \rightarrow \ RONa \ + \ \\ \overset{\ }{\leftarrow} \end{matrix} \begin{matrix} \dfrac{1}{2}H_{2} \\ 0,15 \end{matrix} \\ \\ \begin{matrix} R_{1}COOH \\ 0,2 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ KOH \ \\ \overset{ \ }{\leftarrow} 0,2 \end{matrix} \begin{matrix} \rightarrow R_{1}COOK \ + \ H_{2}O \\ \ \end{matrix} \\ \\ \begin{matrix} R_{2}COOR \\ 0,3 \end{matrix} \begin{matrix} \ + \ KOH \ \\ \overset{ \ }{\leftarrow} 0,3 \end{matrix} \begin{matrix} \rightarrow R_{2}COOK \ + \ \\ \underset{ \ }{\leftarrow} \end{matrix}\begin{matrix} ROH \\ 0,3 \end{matrix}

⇒ Chọn A

Giảm 60% học phí 700.000đ 280.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ

Học miễn phí khóa H2 môn Hóa 4 bài Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh

Chuyên đề 2: Este - Lipit

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
6
06/05/2017 Bài 1: Lí thuyết Este
Hỏi đáp
20 Bài tập
7
09/05/2017 Bài 2: Bài tập Este - Phần 1
Hỏi đáp
20 Bài tập
8
12/05/2017 Bài 3: Bài tập Este - Phần 2
Hỏi đáp
20 Bài tập
9
15/05/2017 Bài 4: Bài tập Este - Phần 3
Hỏi đáp
20 Bài tập
10
18/05/2017 Bài 5: Bài tập Este - Phần 4
Hỏi đáp
20 Bài tập
11
21/05/2017 Bài 6: Bài tập Este - Phần 5
Hỏi đáp
20 Bài tập
12
24/05/2017 Bài 7: Bài tập Este - Phần 6
Hỏi đáp
10 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 8: Lý thuyết và Bài tập Lipit
Hỏi đáp
20 Bài tập
14
30/05/2017 Bài 9: Bài tập chất béo
Hỏi đáp
10 Bài tập
15
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Este - Lipit
0 Hỏi đáp
45 phút
30/05/2017 - 05/06/2017

Chuyên đề 3: Cacbohydrat

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
16
02/06/2017 Bài 1: Lí thuyết Cacbohydrat
Hỏi đáp
10 Bài tập
17
05/06/2017 Bài 2: Bài tập Cacbohydrat
Hỏi đáp
10 Bài tập
18
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Cacbohydrat
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
05/06/2017 - 11/06/2017

Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
19
08/06/2017 Bài 1: Lí thuyết Amin
Hỏi đáp
10 Bài tập
20
11/06/2017 Bài 2: Bài tập Amin - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
21
14/06/2017 Bài 3: Bài tập Amin - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
22
17/06/2017 Bài 4: Bài tập Amin - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần Amin
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
17/06/2017 - 23/06/2017
24
20/06/2017 Bài 5: Lí thuyết Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
25
23/06/2017 Bài 6: Bài tập Amino axit - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
26
26/06/2017 Bài 7: Bài tập Amino axit - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
27
Kiểm tra: Đề thi online phần Amino axit
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
26/06/2017 - 02/07/2017
28
29/06/2017 Bài 8: Bài tập tổng hợp Amin - Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
02/07/2017 Bài 9: Lí thuyết Peptit - Protein
Hỏi đáp
10 Bài tập
30
05/07/2017 Bài 10: Bài tập Peptit - Protein - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
08/07/2017 Bài 11: Bài tập Peptit - Protein - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
11/07/2017 Bài 12: Bài tập Peptit - Protein - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
33
14/07/2017 Bài 13: Bài tập Peptit - Protein - Phần 4
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
Kiểm tra: Đề thi online phần Peptit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
14/07/2017 - 20/07/2017
35
Đề thi online chuyên đề Amin - Amino axit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
15/07/2017 - 21/07/2017

Chuyên đề 5: Polyme

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
36
17/07/2017 Bài 1: Lí thuyết Polyme
Hỏi đáp
10 Bài tập
37
20/07/2017 Bài 2: Bài tập Polyme - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
23/07/2017 Bài 3: Bài tập Polyme - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
39
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Polyme
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
23/07/2017 - 29/07/2017

Chuyên đề 6: Đại cương kim loại

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
40
26/07/2017 Bài 1: Vị trí kim loại trong hệ thống tuần hoàn và tính chất vật lý Biết vị trí kim loại trong bảng HTTH, hiểu tính chất vật lý chung của kim loại.
Hỏi đáp
20 Bài tập
41
29/07/2017 Bài 2: Hóa tính kim loại. Kim loại tác dụng với phi kim, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 (loãng) Biết tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.
Hỏi đáp
10 Bài tập
42
01/08/2017 Bài 3: Kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng Biết sản phẩm khử,và vận dụng giải bài tập kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Hỏi đáp
10 Bài tập
43
04/08/2017 Bài 4: Kim loại tác dụng dung dịch muối và dãy điện hóa Biết dãy điện hóa kim loại, hiểu và vận dụng quy tắc anpha.
Hỏi đáp
10 Bài tập
44
07/08/2017 Bài 5: Phản ứng với H+, NO3- Hiểu và vận dụng giải bài tập theo phương trình ion rút gọn.
Hỏi đáp
10 Bài tập
45
10/08/2017 Bài 6: Kim loại tác dụng H2O Biết các kim loại tác dụng được với H2O,vận dụng khi các kl này tác dụng với dung dịch Muối.
Hỏi đáp
20 Bài tập
46
13/08/2017 Bài 7: Sự điện phân kim loại (3 tiết) Biết điện phân là gì,các trường hợp điện phân,các quá trình xảy ra ở điện cực, áp dụng định luật Faraday.
Hỏi đáp
18 Bài tập
47
16/08/2017 Bài 8: Ăn mòn và điều chế kim loại Biết cơ chế ăn mòn và biện pháp bảo vệ kim loại.Các phương pháp điều chế kim loại.
Hỏi đáp
10 Bài tập
48
Đề thi online chuyên đề đại cương kim loại
0 Hỏi đáp
30 phút
16/08/2017 - 22/08/2017
49
20/08/2017 Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất của chúng Biết cấu tạo-lý tính- hóa tính cua IA,IIA,Al
Hỏi đáp
10 Bài tập
50
25/08/2017 Bài 2: Kim loại kiềm thổ Xác định muối tạo thành khi cho CO2 tác dụng bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
51
30/08/2017 Bài 3: Phản ứng của CO2 với dung dịch Bazơ Ôn tập, củng cố kiến thức.
Hỏi đáp
10 Bài tập
52
05/09/2017 Bài 4: Phản ứng của H+ với CO32-, HCO3-, nước cứng Nhận diện bài tập, xác định muối tạo thành hoặc khí CO2 bay ra.
Hỏi đáp
10 Bài tập
53
10/09/2017 Bài 5: Hóa tính của Nhôm Nắm rõ hóa tính của Al, va hợp chất cua Al.
Hỏi đáp
10 Bài tập
54
15/09/2017 Bài 6: Phản ứng nhiệt Nhôm Hiểu và vận dụng giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm.
Hỏi đáp
12 Bài tập
55
20/09/2017 Bài 7: Hợp chất của Nhôm Phân biệt dạng phản ứng của kim loại kiềm, Al với H2O và dung dịch bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
57
Đề thi online chuyên đề Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
25/09/2017 - 01/10/2017
58
01/10/2017 Bài 1: Crom và hợp chất của Crom Biết tính chất lý,hóa của Crôm
Hỏi đáp
59
07/10/2017 Bài 2: Các bài tập quan trọng của Crom Biết tính chất của các hợp chất quan trọng của Crôm.
Hỏi đáp
60
15/10/2017 Bài 3: Sắt
Hỏi đáp
61
20/10/2017 Bài 4: Hợp chất của Sắt
Hỏi đáp
64
01/11/2017 Bài 7: Bạc
Hỏi đáp
65
07/11/2017 Bài 8: Một số kim loại khác
Hỏi đáp
66
Đề thi online chuyên đề Crom, sắt, đồng và kim loại khác
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
07/11/2017 - 13/11/2017
67
16/11/2017 Bài 1
Hỏi đáp
68
25/11/2017 Bài 2
Hỏi đáp
69
01/12/2017 Bài 3
Hỏi đáp
70
15/12/2017 Bài 4
Hỏi đáp
71
22/12/2017 Bài 5
Hỏi đáp
72
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề 9
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
22/12/2017 - 28/12/2017