Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng Bài tập Polyme - Phần 2 trình bày các dạng bài tập, cách phân loại và phương pháp giải nhanh phù hợp với từng dạng đề cho từ đó các em có thể định hướng và nắm vững phương pháp giải.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Câu 1:  Polime X (chứa C, H, Cl) có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là 
A. –CH2 –CHCl –         B. –CH =CHCl –          C. –CCl =CCl –            D. –CHCl –CHCl –
Giải:
X (C,H,Cl)
M(X)560=35000
M_{X}=\frac{35000}{560}=62,5


\Rightarrow Chọn câu A.
Câu 2: (TSĐH A 2008) Khối lượng của một đoạn mạch nilon – 6,6 là 27346 đvC và một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC . Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon – 6,6 và capron nêu trên lần lượt là  
A. 113 và 152              B. 121 và 114               C. 121 và 152               D. 113 và 114
Giải:


\Rightarrow 226n=27346\Rightarrow n=121
(-HN-[CH_{2}]_{5}CO-)_{m}
M=17176=113m\Rightarrow m=152
\Rightarrow Chọn câu C.
Câu 3: (TNPT 2007) Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (điều kiện tiêu chuẩn), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là 
A. 6,3 gam                   B. 5,3 gam                    C. 7,3 gam                    D. 4,3 gam
Giải:
n(C_{2}H_{4})\rightarrow (C_{2}H_{4})_{n}
0,25 mol \rightarrow  0,25.(90/100).28=6,3 (g)
\Rightarrow Chọn câu A.
Câu 4: Một loại tinh bột có khối lượng phân tử khoảng 200.000 đến 1.000.000 đvC .Vậy số mắt xích trong phân tử tinh bột khoảng : 
A. 2314 đến 6137                                               
B. 600 đến 2000      
C. 2134 đến 3617                                              
D. 1234 đến 6173
Giải:
M = 162n
162n = 200 000 \Rightarrow n = 1234,56

162n =1 000 000 \Rightarrow n = 6172,839
1234 < n < 6172
\Rightarrow Chọn câu D.
Câu 5: Khối lượng phân tử của tơ nilon-6,6 là 25000, của tơ nilon-6 là 15000. Số mắt xích trong công thức phân tử của chúng lần lượt là
A. 110 và 132                B. 110 và 114               C. 110 và 98                 D. 95 và 98
\Rightarrow Chọn câu A.
Câu 6: Trùng hợp 16,8 lít C­­H4 (đkc) được 16,8 gam PE. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là:
A. 100%                        B. 80%                          C. 75%                          D. 60%
Giải:
n(C_{2}H_{4})\rightarrow (C_{2}H_{4})_{n}
(0,75 mol)
100%.mPE=0,75.28
H% \leftarrow 16,8
H\%=\frac{16,8.100}{0,75.28}=80\%
\Rightarrow Chọn câu B.
Câu 7: Trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm PS và stiren còn dư. Biết X làm mất màu 20ml dung dịch Br2 1M. Hiệu suất trùng hợp đạt
A. 90%                          B. 80%                          C. 75%                          D. 66,66%
Giải:
n(C_{6}H_{5}CH=CH_{2})\rightarrow (-CH-CH_{2}-)_{n}
                                                     \mid
                                                    C_{6}H_{5}
Ban đầu: 0,1 mol
C_{6}H_{5}CH=CH_{2}+Br_{2}\rightarrow
0,02           \leftarrow           0,02
H\%=\frac{0,08}{0,1}.100\%
\Rightarrow Chọn câu B.
Câu 8: Để điều chế được 1 tấn polietilen (hiệu suất phản ứng bằng 80%) cần khối lượng etilen (đktc) bằng : 
A. 1,25 tấn                    B. 0,80 tấn                    C. 2,00 tấn                    D. 1,80 tấn
Giải:
n(C_{2}H_{4})\, \, \, \, \,\, \, \, \, \, \rightarrow (C_{2}H_{4})_{n}
1.\frac{100}{80}=1,25T\leftarrow 1 Tấn
\Rightarrow Chọn câu A.
Câu 9: Khi trùng ngưng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit dư còn thu được m gam polime và 1,44 gam H2O. Giá trị của m là  
A. 5,56 gam                   B. 6 gam                       C. 4,25 gam                  D. 4,56 gam
Giải:
n(H_{2}N-CH_{2}-COOH)\rightarrow (-HN-CH_{2}-CO-)_{n}+nH_{2}O
Ban đầu:    7,5 (g)
Phản ứng:  7,5.\frac{80}{100}=6(g)                                  ?                                1,44
m_{amnino }= 6 = m_{poly} + m_{H_{2}O}
mPoly = 6- 1,44 = 4,56 
\Rightarrow Chọn câu D.
Câu 10: (TSĐH A 2012) Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
(a) X + 2NaOH \rightarrow X1 + X2 + H2O                    (b) X1 + H2SO4 \rightarrow X3 + Na2SO4
(c) nX3 + nX4 \rightarrow nilon-6,6 + 2nH2O                  (d) 2X2 + X3 \rightarrow X5 + 2H2O
Phân tử khối của X5
A. 198.                                   B. 202.                          C. 216.                          D. 174.
Giải:
C_{8}H_{14}O_{4}+2NaOH\rightarrow X_{1}+X_{2}+H_{2}O
c) \Rightarrow X3: HOOC - [CH2]4 - COOH
d) \Rightarrow X4: NaOOC - [CH2]4 - COONa

HOOC - [CH2]4COOH + 2C2H5OH
\rightleftharpoons C_{2}H_{5}OOC-[CH_{2}]_{4}COOC_{2}H_{5}+2H_{2}O
                              
 ( X5)
M_{X_{5}}=202
\Rightarrow Chọn câu B.
Câu 11: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là 
A. 6                               B. 5                               C. 3                               D.
Giải:

(C_{2}H_{3}Cl)_{k}\Leftrightarrow C_{2k}H_{3k}Cl_{k}
C_{2k}H_{3k}Cl_{k}+Cl_{2}\rightarrow C_{2k}H_{3k-1}Cl_{k+1}+HCl
\frac{63,96}{100}=\frac{35,5k+35,5}{62,5k+34,5}
k = 3
Cứ 3 mắt xích PVC tác dụng 1 phân tử Cl2
\Rightarrow Chọn câu C.
Câu 12: Tỉ lệ mắt xích butadien-1,3 và stiren là bao nhiêu trong một mẫu cao su buna-S là bao nhiêu ? Biết 5,668 gam polime này làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 3,462 gam brom

A. 1:2.                           B. 1:3.                           C. 1:1.                           D. 2:1.
Giải:

(C_{4}H_{6})_{n}(C_{8}H_{8})_{m}+nBr_{2}\rightarrow
\frac{5,668}{54n+104m}=\frac{3,462}{160n}
\frac{n}{m}=\frac{1}{2}
\Rightarrow Chọn câu A.
Câu 13: Cao su lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh. Vậy trung bình bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua (-S-S-)? giả thiết S đã thay thế H ở nhóm metylen trong mạch cao su
A. 5.                              B. 23.                            C. 46.                            D. 12.
Giải:
Gọi n mắt xích C5H8 có 1 cầu -S-S- 
(C_{5}H_{8})_{n}\Leftrightarrow C_{5n}H_{8n}
\Rightarrow CT đoạn mạch: C5nH8n-2S2
\%mS=\frac{2}{100}
\frac{2}{100}=\frac{64}{68n+62}\Rightarrow n=46

\Rightarrow Chọn câu C.
Câu 14: Thực hiện phản ứng trùng ngưng hỗn hợp 1,45kg hexametylenđiamin và 1,825kg axit ađipic tạo nilon-6,6. Sau phản ứng thu được polime… và 0,18kg H2O. Hiệu suất phản ứng trùng ngưng là
A. 75%                          B. 80%                          C. 90%                          D. 40%.
Giải:
n(H_{2}N-[CH_{2}]_{6}-NH_{2})+n(HOOC-[CH_{2}]_{4}COOH)
0,05                                                                         0,05
\frac{1,45}{116}=0,0125(Kmol)             \frac{1,825}{146}=0,0125(Kmol)
\rightarrow (-\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, -)_{n}+2H_{2}O
           0,005 Kmol        \leftarrow    \frac{0,18}{18}=0,01 Kmol
H\%=\frac{0,005}{0,0125}.100\%=40\%
\Rightarrow Chọn câu D.
Câu 15: Người ta có thể điều chế cao su buna từ gỗ theo sơ đồ các quá trình chuyển hoá và hiệu suất giả thiết như sau : 
Gỗ  \overset{h=35\%}{\rightarrow}glucozơ \overset{h=80\%}{\rightarrow} ancol etylic \overset{h=60\%}{\rightarrow} butađien – 1,3 \overset{h=100\%}{\rightarrow} cao su buna
A. 17,86 tấn                  B. 23,81 tấn                  C. 25,51 tấn                  D. 236,46 tấn
Giải:
Xenluloz......................\rightarrow  Cao su Bu Na
(C_{6}H_{10}O_{5})_{n}\overset{35\%}{\rightarrow}nC_{6}H_{12}O_{6}\overset{80\%}{\rightarrow}nC_{2}H_{5}OH\overset{60\%}{\rightarrow}nC_{4}H_{6}\overset{100\%}{\rightarrow}(C_{4}H_{6})_{n}
                                                                                                                     1 tấn
\frac{1.162}{54}.\frac{100}{75}.\frac{100}{80}.\frac{100}{60}.\frac{100}{35}.\frac{100}{100}=17,86 ( tấn)
\Rightarrow Chọn câu A.
Câu 16: Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu ? Biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%.
A. 215 kg và 80 kg.                                           
B. 171 kg và 82 kg.     
C. 65 kg và 40 kg.                                             
D. 175 kg và 70 kg.
Giải:
CH_{2}=C-COOH+CH_{3}OH\rightleftharpoons CH_{2}=C-COO-CH_{3}+H_{2}O
                \mid                                                                     
\mid
               CH_{3}​                                                            CH_{3}    
( 86)                                        (32)                                 (100)   
 \frac{120.80}{100}\times \frac{100}{60}\times \frac{100}{80}=215(kg)              
n(X)\rightarrow(X)_{n}
100               100n
               \leftarrow 120
\frac{120.32}{100}\times \frac{100}{60}\times \frac{100}{80}=80(kg)

\Rightarrow Chọn câu A.
Câu 17: (TSĐH A 2008) Cho sơ đồ chuyển hoá : CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC
Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)  
A. 358,4                        B. 448,0                        C. 286,7                        D. 224,0
Giải:
CH_{4}\rightarrow C_{2}H_{2}\rightarrow C_{2}H_{3}Cl\rightarrow PVC
2nCH_{4}\rightarrow nC_{2}H_{2}\rightarrow nC_{2}H_{3}Cl\rightarrow (C_{2}H_{3}Cl)_{n}
\frac{250.216}{62,5}\times \frac{100}{50}\times \frac{1}{16}\times \frac{100}{80}\times 22,4\leftarrow 250(kg)
=448m^{3}
\Rightarrow Chọn câu B.

Giảm 60% học phí 700.000đ 280.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Hóa học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 4 bài học Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh

Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ

Học miễn phí khóa H2 môn Hóa 4 bài Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh

Chuyên đề 2: Este - Lipit

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
6
06/05/2017 Bài 1: Lí thuyết Este
Hỏi đáp
20 Bài tập
7
09/05/2017 Bài 2: Bài tập Este - Phần 1
Hỏi đáp
20 Bài tập
8
12/05/2017 Bài 3: Bài tập Este - Phần 2
Hỏi đáp
20 Bài tập
9
15/05/2017 Bài 4: Bài tập Este - Phần 3
Hỏi đáp
20 Bài tập
10
18/05/2017 Bài 5: Bài tập Este - Phần 4
Hỏi đáp
20 Bài tập
11
21/05/2017 Bài 6: Bài tập Este - Phần 5
Hỏi đáp
20 Bài tập
12
24/05/2017 Bài 7: Bài tập Este - Phần 6
Hỏi đáp
10 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 8: Lý thuyết và Bài tập Lipit
Hỏi đáp
20 Bài tập
14
30/05/2017 Bài 9: Bài tập chất béo
Hỏi đáp
10 Bài tập
15
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Este - Lipit
0 Hỏi đáp
45 phút
30/05/2017 - 05/06/2017

Chuyên đề 3: Cacbohydrat

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
16
02/06/2017 Bài 1: Lí thuyết Cacbohydrat
Hỏi đáp
10 Bài tập
17
05/06/2017 Bài 2: Bài tập Cacbohydrat
Hỏi đáp
10 Bài tập
18
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Cacbohydrat
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
05/06/2017 - 11/06/2017

Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
19
08/06/2017 Bài 1: Lí thuyết Amin
Hỏi đáp
10 Bài tập
20
11/06/2017 Bài 2: Bài tập Amin - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
21
14/06/2017 Bài 3: Bài tập Amin - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
22
17/06/2017 Bài 4: Bài tập Amin - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần Amin
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
17/06/2017 - 23/06/2017
24
20/06/2017 Bài 5: Lí thuyết Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
25
23/06/2017 Bài 6: Bài tập Amino axit - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
26
26/06/2017 Bài 7: Bài tập Amino axit - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
27
Kiểm tra: Đề thi online phần Amino axit
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
26/06/2017 - 02/07/2017
28
29/06/2017 Bài 8: Bài tập tổng hợp Amin - Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
02/07/2017 Bài 9: Lí thuyết Peptit - Protein
Hỏi đáp
10 Bài tập
30
05/07/2017 Bài 10: Bài tập Peptit - Protein - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
08/07/2017 Bài 11: Bài tập Peptit - Protein - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
11/07/2017 Bài 12: Bài tập Peptit - Protein - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
33
14/07/2017 Bài 13: Bài tập Peptit - Protein - Phần 4
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
Kiểm tra: Đề thi online phần Peptit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
14/07/2017 - 20/07/2017
35
Đề thi online chuyên đề Amin - Amino axit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
15/07/2017 - 21/07/2017

Chuyên đề 5: Polyme

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
36
17/07/2017 Bài 1: Lí thuyết Polyme
Hỏi đáp
10 Bài tập
37
20/07/2017 Bài 2: Bài tập Polyme - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
23/07/2017 Bài 3: Bài tập Polyme - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
39
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Polyme
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
23/07/2017 - 29/07/2017

Chuyên đề 6: Đại cương kim loại

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
40
26/07/2017 Bài 1: Vị trí kim loại trong hệ thống tuần hoàn và tính chất vật lý Biết vị trí kim loại trong bảng HTTH, hiểu tính chất vật lý chung của kim loại.
Hỏi đáp
20 Bài tập
41
29/07/2017 Bài 2: Hóa tính kim loại. Kim loại tác dụng với phi kim, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 (loãng) Biết tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.
Hỏi đáp
10 Bài tập
42
01/08/2017 Bài 3: Kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng Biết sản phẩm khử,và vận dụng giải bài tập kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Hỏi đáp
10 Bài tập
43
04/08/2017 Bài 4: Kim loại tác dụng dung dịch muối và dãy điện hóa Biết dãy điện hóa kim loại, hiểu và vận dụng quy tắc anpha.
Hỏi đáp
10 Bài tập
44
07/08/2017 Bài 5: Phản ứng với H+, NO3- Hiểu và vận dụng giải bài tập theo phương trình ion rút gọn.
Hỏi đáp
10 Bài tập
45
10/08/2017 Bài 6: Kim loại tác dụng H2O Biết các kim loại tác dụng được với H2O,vận dụng khi các kl này tác dụng với dung dịch Muối.
Hỏi đáp
20 Bài tập
46
13/08/2017 Bài 7: Sự điện phân kim loại (3 tiết) Biết điện phân là gì,các trường hợp điện phân,các quá trình xảy ra ở điện cực, áp dụng định luật Faraday.
Hỏi đáp
18 Bài tập
47
16/08/2017 Bài 8: Ăn mòn và điều chế kim loại Biết cơ chế ăn mòn và biện pháp bảo vệ kim loại.Các phương pháp điều chế kim loại.
Hỏi đáp
10 Bài tập
48
Đề thi online chuyên đề đại cương kim loại
0 Hỏi đáp
30 phút
16/08/2017 - 22/08/2017
49
20/08/2017 Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất của chúng Biết cấu tạo-lý tính- hóa tính cua IA,IIA,Al
Hỏi đáp
10 Bài tập
50
25/08/2017 Bài 2: Kim loại kiềm thổ Xác định muối tạo thành khi cho CO2 tác dụng bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
51
30/08/2017 Bài 3: Phản ứng của CO2 với dung dịch Bazơ Ôn tập, củng cố kiến thức.
Hỏi đáp
10 Bài tập
52
05/09/2017 Bài 4: Phản ứng của H+ với CO32-, HCO3-, nước cứng Nhận diện bài tập, xác định muối tạo thành hoặc khí CO2 bay ra.
Hỏi đáp
10 Bài tập
53
10/09/2017 Bài 5: Hóa tính của Nhôm Nắm rõ hóa tính của Al, va hợp chất cua Al.
Hỏi đáp
10 Bài tập
54
15/09/2017 Bài 6: Phản ứng nhiệt Nhôm Hiểu và vận dụng giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm.
Hỏi đáp
12 Bài tập
55
20/09/2017 Bài 7: Hợp chất của Nhôm Phân biệt dạng phản ứng của kim loại kiềm, Al với H2O và dung dịch bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
57
Đề thi online chuyên đề Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
25/09/2017 - 01/10/2017
58
01/10/2017 Bài 1: Crom và hợp chất của Crom Biết tính chất lý,hóa của Crôm
Hỏi đáp
59
07/10/2017 Bài 2: Các bài tập quan trọng của Crom Biết tính chất của các hợp chất quan trọng của Crôm.
Hỏi đáp
60
15/10/2017 Bài 3: Sắt
Hỏi đáp
61
20/10/2017 Bài 4: Hợp chất của Sắt
Hỏi đáp
64
01/11/2017 Bài 7: Bạc
Hỏi đáp
65
07/11/2017 Bài 8: Một số kim loại khác
Hỏi đáp
66
Đề thi online chuyên đề Crom, sắt, đồng và kim loại khác
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
07/11/2017 - 13/11/2017
67
16/11/2017 Bài 1
Hỏi đáp
68
25/11/2017 Bài 2
Hỏi đáp
69
01/12/2017 Bài 3
Hỏi đáp
70
15/12/2017 Bài 4
Hỏi đáp
71
22/12/2017 Bài 5
Hỏi đáp
72
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề 9
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
22/12/2017 - 28/12/2017