Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, lũy thừa của mộ số hữu tỉ:

  • Định nghĩa giá trị tuyệt đối, lũy thừa
  • Các phép toán lũy thừa
  • Một số bài tập nâng cao 

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ 

1. Giá trị truyệt đối của một số hữu tỉ

- Định nghĩa: Là khoảng cách từ điểm x tới điểm O trên trục số

\(|x| = \left\{ \begin{array}{l}
x\,\,\,\left( {x \ge 0} \right)\\
 - x\,\,\left( {x < 0} \right)
\end{array} \right.\)

Nhận xét: 

\(|x| \ge 0,|x| \ge x,\,\,|x| = | - x|\)

VD1: Tìm |x| biết:

a. x = 5,7                    b. \(x = \frac{{ - 5}}{9}\)

Hướng dẫn giải:

a. |x| = |5,7| = 5,7

b. \(|x| = \left| {\frac{{ - 5}}{9}} \right| = \frac{5}{9}\)

2. Lũy thừa của một số hữu tỉ

\({x^n} = \underbrace {x.x...x}_{n\,\,thua\,\,so}\,\,\left( {x \in Q,n \in N,n > 1} \right)\)

Quy ước: \({x^1} = x,\,\,{x^0} = 0\)

a. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số: \({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)

b. Chia hai lũy thừa cùng cơ số: 
\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\,\,\left( {x \ne 0} \right)\)

c. Lũy thừa của lũy thừa: \({\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}\)

d. Lũy thừa của một tích: \({\left( {xy} \right)^n} = {x^n}.{y^n}\)

e. Lũy thừa của một thương: \({\left( {x:y} \right)^n} = {x^n}:{y^n}\,\,\left( {y \ne 0} \right)\)

Chú ý: \({x^{ - n}} = \frac{1}{{{x^n}\,}}\,\,\left( {n \in N*,x \ne 0} \right)\)

VD2: Tính:

a. \(\left( {{5^{28}}{{.5}^{14}}} \right):{5^{40}}\)

b. \({9^{17}}:{3^{31}}\)

Hướng dẫn giải:

a. \(\left( {{5^{28}}{{.5}^{14}}} \right):{5^{40}} = {5^{42}}:{5^{40}} = {5^2} = 25\)

b. \({9^{17}}:{3^{31}} = {\left( {{3^2}} \right)^{17}}:{3^{31}} = {3^{34}}:{3^{31}} = {3^3} = 27\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Miễn phí

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp