Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học
Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn Thời lượng: 01:21:35 Bài tập: 0 bài

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức Toán Nâng cao Lớp 6 thông qua một số bài tập 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1: Thực hiện phép tính:

\(59 + \left[ {25 - {{\left( {3 - 1} \right)}^2}} \right] + \left( {{5^{10}}{{.5}^9}} \right):{5^{17}}\)

Bài 2: Thực hiện phép tính:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,2018.64 + 2018.43 - 2018.7\\
b)\,\,\left( {{5^{28}} + {5^{16}}:{5^{11}}} \right).\left( {{7^{28}}:{7^{15}} - 68} \right)\left( {{4^2} - {2^4}} \right)
\end{array}\)

Bài 3: Tìm x, biết:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,150 - 5\left( {x - 9} \right) = 25\\
b)\,\,3{\rm{x}} + 4{\rm{x}} = 147
\end{array}\)

Bài 4: Tìm \(x,y \in N\), biết \({\left( {x + y} \right)^3} = 12{\rm{x}} + 3\)

Bài 5: Tìm số dư khi chia tổng \({2^1} + {2^2} + {2^3} + ... + {2^{100}}\) cho 7

Bài 6: Tìm số \(\overline {4{\rm{a}}21b} \) (a,b là chữ số) chia hết cho 5, cho 9 mà không chia hết cho 2

Bài 7: Tìm số có bốn chữ số \(\overline {{\rm{a}}bc{\rm{d}}} \). Biết rằng \(\overline {{\rm{a}}bc{\rm{d}}}  \times a = 8561*\) (* là một chữ số)

Bài 8: Cho \(n \in N\). Tìm \(UCLN\left( {14n + 3;21n + 4} \right)\)

Bài 9: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất a khi chia cho 7; 10; 13 được số dư lần lượt là 2; 3; 4

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp