Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học
Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn Thời lượng: 01:08:45 Bài tập: 0 bài

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức Toán Nâng cao Lớp 6 thông qua một số bài tập 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1: Thực hiện phép tính"

\(\begin{array}{l}
a)5.\left( { - 4} \right) + \left( { - 3} \right).\left( { - 7} \right) + \left( { - 15} \right):\left( { - 5} \right)\\
b)\,\,\left( { - 2345} \right).13 + \left( { - 2345} \right).91 + \left( { - 2345} \right).\left( { - 4} \right)
\end{array}\)

Bài 2: Tìm x, biết:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,5\left( {x - 19} \right) =  - 100\\
b)\,\, - 3\left( {7 - |x|} \right) =  - 30
\end{array}\)

Bài 3: Tìm \(x \in Z\), biết:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,\left( {|x| - 7} \right)\left( {{x^2} - 9} \right) = 0\\
b)\,\,\left( {{x^3} - 8} \right)\left( {5 - |x|} \right) = 0
\end{array}\)

Bài 4: Cho \(x \in Z\) và \( - 2018 \le x \le 2018\)

a) Tính tích các số nguyên x

b) Chia các số nguyên x thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất có tổng các số bằng -1000. Hãy cho biết tổng các số trong nhóm thứ hai

Bài 5: Cho \(x,y \in {N^*}\) thỏa mãn 1005x + 4y = 2018

a) Chứng minh rằng \(a \vdots 2\)

b) Tìm x, y

Bài 6: Tìm các số nguyên a, b sao cho (a+b)(a-b)=-2018

Bài 7: Tìm các số nguyên a, b, c. Biết rằng: \(a\left( {a + b + c} \right) = 70,\,\,b\left( {a + b + c} \right) =  - 20,c\left( {a + b + c} \right) = 50\)

Bài 8: Tính 

\(\begin{array}{l}
a)\frac{{ - 5}}{7} + \frac{1}{2}:\frac{{ - 3}}{5}\\
b)\,\,\frac{{ - 3}}{4}:\frac{{ - 4}}{5}:\frac{{ - 5}}{6}
\end{array}\)

Bài 9: Tính \(\left( {\frac{1}{2} - 1} \right)\left( {\frac{1}{3} - 1} \right)\left( {\frac{1}{4} - 1} \right)...\left( {\frac{1}{{100}} - 1} \right)\)

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp