Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Các vấn đề về Động từ nguyên thể hay Danh động từ:

- Verbs + to-infinitives

- Verbs + to-infinitives/that clause

- Verbs + ing/to-infinitives/that clauses

- Verbs + bare infinitives/-ing

NỘI DUNG BÀI HỌC

Contents
- Verbs followed by to infinitives
- Verbs followed by to infinitives or that clause
- Verbs followed by -ing/ infinitive or that clauses
- Verbs followed by bare infinitives or -ing

Verbs followed by to infinitives
afford, ask, choose, happen, help, manage, offer, refuse, wait, want
- I can't afford to go to the cinema twice in one week.
- In the end, Laura chose to study Economics.
- Do you happen to know the time?
- Could someone help me (to) carry like this?
- Jim can't manage to come this evening.
- I offered to give her a lift, but she took a taxi.
- The manager refused to see me.
- There are some people waiting to see you.
- What do you want to do this evening?

Verbs followed by to infinitives/ that clause
- We decided to go home.
- We decided (that) we would go home.
- Mike expects to win.
- Mike expects (that) he will win.
- I hope to see you later.
- I hope (that) I'll see you later.
- Helen pretended to be ill.
- Helen pretended (that) she was ill.
- Sarah agrees to meet you after school.
- Sarah agrees that she will meet you after school.
- At school Graham learned to speak French.
- At school we learned that the Earth goes around the sun.
- You seems to know the answer!
- It seems that you know the answer.
- I wish to leave early today.
- I wish that I could leave early.
- I wish that my teacher would let me leave early.

Verbs followed by -ing
dislike, enjoy, fancy, can't help, keep, mind, practice, can't stand
- I dislike going out in the rain.
- Everyone enjoys going to parties.
- I enjoyed learning this lesson.
- Do you fancy going to the cinema?
- I can't help feeling hungry.
- Do you mind waiting?

Verbs followed by infinitives/ -ing
- The President began to speak/ speaking.
- Some people at the back continued chatting/ to chat.
- I can't bear listening/ to listen for a long time.
- What do you intend doing/ to do about it?
- I don't like watching television, I prefer reading/ to read.
- I think you should start practicing/ to practice now.
- I like to have a short walk after my evening meal. (it can be a good idea)
- I like listening to the radio. (I enjoy this)
- I hate doing the washing-up! (don't enjoy)
- I hate to tell you this, but I hate doing the washing-up! (bad idea)
- Jo has stopped learning French.
- We stopped to look at the view.
- If you have a headache, try taking two of these pills.
- Peter tried to lift the table, but it was too heavy.

Verbs followed by infinitives/ -ing/ that
- I remember telling you to take the keys!
- Then I remembered that you were out.
- Remember to take your key!
- I'll never forget learning to drive!
- I forgot that I'd promised to phone you.
- Sorry, I forgot to post your letter.
- Keeping fit means taking exercise every day!
- When I miss the bus, it means that I have to walk to school.
- Jan meant to watch the program, but she forgot.

Verbs followed by bare infinitives/ -ing
- I could feel my hands shaking with fear!
- I felt the building move!
- We watched Joe eating his lunch.
- We watched Joe eat his lunch.

In the test
1/ Phuong Dung remembers ______ a toy car on her second birthday.
A. giving
B. to give
C. being given
D. to be given
2. Phuong Mai regrets ______ harder when she was at college.
A. not study
B. not studying
C. not to study
D. studying not

Giảm 30% học phí 700.000đ 490.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Tiếng Anh năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 5 bài học Chuyên đề 1: Ngữ âm và Trọng âm
1
00:20:27 Bài 1: Tổng quan về phát âm Nắm được cái khái niệm cơ bản trong phát âm tiếng Anh
Hỏi đáp
3
00:16:38 Bài 3: Nguyên âm /ʊ/ - /uː/, /ɜː/
Hỏi đáp
22 Bài tập
5
Kiểm tra: Đề thi online phần Nguyên âm
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi

Chuyên đề 1: Ngữ âm và Trọng âm

Hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm, phụ âm và quy tắc nhấn trọng âm trong Tiếng Anh.
6
00:15:45 Bài 5: Phụ âm /p/-/b/, /k/-/g/ và /t/-/d/
Hỏi đáp
18 Bài tập
7
00:17:20 Bài 6: Phụ âm /s/-/z/, /ʃ/-/ʒ/ và /tʃ/-/dʒ/
Hỏi đáp
34 Bài tập
8
00:09:59 Bài 7: Phụ âm /f/-/v/, /θ/-/ð/ và /j/-/w/
Hỏi đáp
53 Bài tập
10
00:14:10 Bài 8: Trọng âm trong từ có 2 âm tiết
Hỏi đáp
20 Bài tập
11
00:13:37 Bài 9: Trọng âm trong từ có đa âm tiết
Hỏi đáp
20 Bài tập

Chuyên đề 2: Từ vựng

Loại từ trong Tiếng Anh và các kiến thức liên quan.
15
00:15:34 Bài 1: Danh từ - Nouns
Hỏi đáp
35 Bài tập
16
00:16:22 Bài 2: Động từ - Verbs
Hỏi đáp
20 Bài tập
17
00:10:35 Bài 3: Tính từ - Adjectives
Hỏi đáp
30 Bài tập
18
00:10:44 Bài 4: Trạng từ - Adverbs
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
00:13:02 Bài 5: Giới từ - Prepositions
Hỏi đáp
40 Bài tập
21
00:09:39 Bài 6: Liên từ - Conjunctions
Hỏi đáp
37 Bài tập
22
00:09:50 Bài 7: Lượng từ - Quantifiers
Hỏi đáp
40 Bài tập
23
00:10:04 Bài 8: Đại từ - Pronouns
Hỏi đáp
45 Bài tập
24
00:11:57 Bài 9: Phân từ - Participles
Hỏi đáp
58 Bài tập
26
00:14:36 Bài 10: Tiền tố & Hậu tố - Prefixes & Suffixes
Hỏi đáp
67 Bài tập
28
00:14:37 Bài 12: Động từ kép - Phrasal verbs
Hỏi đáp
44 Bài tập

Chuyên đề 3: Ngữ pháp

Tập trung những điểm ngữ pháp cơ bản như thì, thể, mệnh đề và các cấu trúc câu thường gặp.
33
00:13:35 Bài 1: Các thì hiện tại - Present tenses
Hỏi đáp
20 Bài tập
34
00:11:54 Bài 2: Các thì quá khứ - Past tenses
Hỏi đáp
20 Bài tập
36
00:12:23 Bài 4: Các thì hoàn thành - Perfect tenses
Hỏi đáp
20 Bài tập
37
00:23:33 Bài 5: Ôn tập Thì - Tenses review
Hỏi đáp
20 Bài tập
38
Kiểm tra: Đề thi online Các thì trong Tiếng Anh
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
39
00:14:57 Bài 6: Câu điều kiện - Conditionals (Phần 1)
Hỏi đáp
20 Bài tập
40
00:15:44 Bài 7: Câu điều kiện - Conditionals (Phần 2)
Hỏi đáp
20 Bài tập
41
00:11:09 Bài 8: Điều ước - Wishes
Hỏi đáp
20 Bài tập
42
00:13:56 Bài 9: Bị động - Passive (Phần 1)
Hỏi đáp
22 Bài tập
43
00:13:22 Bài 10: Bị động - Passive (Phần 2)
Hỏi đáp
20 Bài tập
44
00:15:08 Bài 11: Thể khiếm khuyết - Modals (Phần 1)
Hỏi đáp
20 Bài tập
45
00:14:33 Bài 12: Thể khiếm khuyết - Modals (Phần 2)
Hỏi đáp
20 Bài tập
47
48
52
00:12:41 Bài 17: Mạo từ - Articles (Phần 1)
Hỏi đáp
17 Bài tập
53
00:08:50 Bài 18: Mạo từ - Articles (Phần 2)
Hỏi đáp
24 Bài tập
54
00:11:06 Bài 19: So sánh - Comparisons
Hỏi đáp
20 Bài tập
57
20/09/2018 Bài 21: Câu hỏi đuôi - Tag questions
Hỏi đáp
25 Bài tập
58
22/09/2018 Bài 22: Đảo ngữ - Inversion
Hỏi đáp
25 Bài tập
63
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Ngữ pháp
0 Hỏi đáp
60 phút
40 Câu hỏi

Chuyên đề 5: Luyện kỹ năng Đọc hiểu

Cung cấp các kỹ năng cần thiết để làm bài Đọc hiểu hiệu quả.