Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Các vấn đề về Động từ nguyên thể hay Danh động từ:

- Verbs + to-infinitives

- Verbs + to-infinitives/that clause

- Verbs + ing/to-infinitives/that clauses

- Verbs + bare infinitives/-ing

NỘI DUNG BÀI HỌC

Contents
- Verbs followed by to infinitives
- Verbs followed by to infinitives or that clause
- Verbs followed by -ing/ infinitive or that clauses
- Verbs followed by bare infinitives or -ing

Verbs followed by to infinitives
afford, ask, choose, happen, help, manage, offer, refuse, wait, want
- I can't afford to go to the cinema twice in one week.
- In the end, Laura chose to study Economics.
- Do you happen to know the time?
- Could someone help me (to) carry like this?
- Jim can't manage to come this evening.
- I offered to give her a lift, but she took a taxi.
- The manager refused to see me.
- There are some people waiting to see you.
- What do you want to do this evening?

Verbs followed by to infinitives/ that clause
- We decided to go home.
- We decided (that) we would go home.
- Mike expects to win.
- Mike expects (that) he will win.
- I hope to see you later.
- I hope (that) I'll see you later.
- Helen pretended to be ill.
- Helen pretended (that) she was ill.
- Sarah agrees to meet you after school.
- Sarah agrees that she will meet you after school.
- At school Graham learned to speak French.
- At school we learned that the Earth goes around the sun.
- You seems to know the answer!
- It seems that you know the answer.
- I wish to leave early today.
- I wish that I could leave early.
- I wish that my teacher would let me leave early.

Verbs followed by -ing
dislike, enjoy, fancy, can't help, keep, mind, practice, can't stand
- I dislike going out in the rain.
- Everyone enjoys going to parties.
- I enjoyed learning this lesson.
- Do you fancy going to the cinema?
- I can't help feeling hungry.
- Do you mind waiting?

Verbs followed by infinitives/ -ing
- The President began to speak/ speaking.
- Some people at the back continued chatting/ to chat.
- I can't bear listening/ to listen for a long time.
- What do you intend doing/ to do about it?
- I don't like watching television, I prefer reading/ to read.
- I think you should start practicing/ to practice now.
- I like to have a short walk after my evening meal. (it can be a good idea)
- I like listening to the radio. (I enjoy this)
- I hate doing the washing-up! (don't enjoy)
- I hate to tell you this, but I hate doing the washing-up! (bad idea)
- Jo has stopped learning French.
- We stopped to look at the view.
- If you have a headache, try taking two of these pills.
- Peter tried to lift the table, but it was too heavy.

Verbs followed by infinitives/ -ing/ that
- I remember telling you to take the keys!
- Then I remembered that you were out.
- Remember to take your key!
- I'll never forget learning to drive!
- I forgot that I'd promised to phone you.
- Sorry, I forgot to post your letter.
- Keeping fit means taking exercise every day!
- When I miss the bus, it means that I have to walk to school.
- Jan meant to watch the program, but she forgot.

Verbs followed by bare infinitives/ -ing
- I could feel my hands shaking with fear!
- I felt the building move!
- We watched Joe eating his lunch.
- We watched Joe eat his lunch.

In the test
1/ Phuong Dung remembers ______ a toy car on her second birthday.
A. giving
B. to give
C. being given
D. to be given
2. Phuong Mai regrets ______ harder when she was at college.
A. not study
B. not studying
C. not to study
D. studying not

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Tiếng Anh năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 5 bài học Chuyên đề 1: Ngữ âm và Trọng âm
1
00:20:27 Bài 1: Tổng quan về phát âm Nắm được cái khái niệm cơ bản trong phát âm tiếng Anh
Hỏi đáp
3
00:16:38 Bài 3: Nguyên âm /ʊ/ - /uː/, /ɜː/
Hỏi đáp
22 Bài tập
5
Kiểm tra: Đề thi online phần Nguyên âm
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi

Chuyên đề 1: Ngữ âm và Trọng âm

Hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm, phụ âm và quy tắc nhấn trọng âm trong Tiếng Anh.
6
00:15:45 Bài 5: Phụ âm /p/-/b/, /k/-/g/ và /t/-/d/
Hỏi đáp
18 Bài tập
7
00:17:20 Bài 6: Phụ âm /s/-/z/, /ʃ/-/ʒ/ và /tʃ/-/dʒ/
Hỏi đáp
34 Bài tập
8
00:09:59 Bài 7: Phụ âm /f/-/v/, /θ/-/ð/ và /j/-/w/
Hỏi đáp
53 Bài tập
10
00:14:10 Bài 8: Trọng âm trong từ có 2 âm tiết
Hỏi đáp
20 Bài tập
11
00:13:37 Bài 9: Trọng âm trong từ có đa âm tiết
Hỏi đáp
20 Bài tập

Chuyên đề 2: Từ vựng

Loại từ trong Tiếng Anh và các kiến thức liên quan.
15
00:15:34 Bài 1: Danh từ - Nouns
Hỏi đáp
35 Bài tập
16
00:16:22 Bài 2: Động từ - Verbs
Hỏi đáp
20 Bài tập
17
00:10:35 Bài 3: Tính từ - Adjectives
Hỏi đáp
30 Bài tập
18
00:10:44 Bài 4: Trạng từ - Adverbs
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
00:13:02 Bài 5: Giới từ - Prepositions
Hỏi đáp
40 Bài tập
21
00:09:39 Bài 6: Liên từ - Conjunctions
Hỏi đáp
37 Bài tập
22
00:09:50 Bài 7: Lượng từ - Quantifiers
Hỏi đáp
40 Bài tập
23
00:10:04 Bài 8: Đại từ - Pronouns
Hỏi đáp
45 Bài tập
24
00:11:57 Bài 9: Phân từ - Participles
Hỏi đáp
58 Bài tập
26
00:14:36 Bài 10: Tiền tố & Hậu tố - Prefixes & Suffixes
Hỏi đáp
67 Bài tập
28
00:14:37 Bài 12: Động từ kép - Phrasal verbs
Hỏi đáp
44 Bài tập

Chuyên đề 3: Ngữ pháp

Tập trung những điểm ngữ pháp cơ bản như thì, thể, mệnh đề và các cấu trúc câu thường gặp.
33
00:13:35 Bài 1: Các thì hiện tại - Present tenses
Hỏi đáp
20 Bài tập
34
00:11:54 Bài 2: Các thì quá khứ - Past tenses
Hỏi đáp
20 Bài tập
36
00:12:23 Bài 4: Các thì hoàn thành - Perfect tenses
Hỏi đáp
20 Bài tập
37
00:23:33 Bài 5: Ôn tập Thì - Tenses review
Hỏi đáp
20 Bài tập
38
Kiểm tra: Đề thi online Các thì trong Tiếng Anh
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
39
00:14:57 Bài 6: Câu điều kiện - Conditionals (Phần 1)
Hỏi đáp
20 Bài tập
40
00:15:44 Bài 7: Câu điều kiện - Conditionals (Phần 2)
Hỏi đáp
20 Bài tập
41
00:11:09 Bài 8: Điều ước - Wishes
Hỏi đáp
20 Bài tập
42
00:13:56 Bài 9: Bị động - Passive (Phần 1)
Hỏi đáp
22 Bài tập
43
00:13:22 Bài 10: Bị động - Passive (Phần 2)
Hỏi đáp
20 Bài tập
44
00:15:08 Bài 11: Thể khiếm khuyết - Modals (Phần 1)
Hỏi đáp
20 Bài tập
45
00:14:33 Bài 12: Thể khiếm khuyết - Modals (Phần 2)
Hỏi đáp
20 Bài tập
47
48
52
00:12:41 Bài 17: Mạo từ - Articles (Phần 1)
Hỏi đáp
17 Bài tập
53
00:08:50 Bài 18: Mạo từ - Articles (Phần 2)
Hỏi đáp
24 Bài tập
54
00:11:06 Bài 19: So sánh - Comparisons
Hỏi đáp
20 Bài tập
57
00:12:50 Bài 21: Câu hỏi đuôi - Tag questions
Hỏi đáp
25 Bài tập
58
00:12:11 Bài 22: Đảo ngữ - Inversion
Hỏi đáp
25 Bài tập
63
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Ngữ pháp
0 Hỏi đáp
60 phút
40 Câu hỏi