Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein

13 bài học 110 bài tập 5 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 130.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
1
00:26:41 Bài 1: Lí thuyết Amin
Hỏi đáp
10 Bài tập
2
00:30:22 Bài 2: Bài tập Amin - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
3
00:24:47 Bài 3: Bài tập Amin - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
4
00:44:01 Bài 4: Bài tập Amin - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
5
Kiểm tra: Đề thi online phần Amin
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
6
00:37:03 Bài 5: Lí thuyết Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
7
00:35:27 Bài 6: Bài tập Amino axit - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
8
00:33:15 Bài 7: Bài tập Amino axit - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
9
Kiểm tra: Đề thi online phần Amino axit
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
10
00:37:56 Bài 8: Bài tập tổng hợp Amin - Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
11
00:31:40 Bài 9: Lí thuyết Peptit - Protein
Hỏi đáp
10 Bài tập
12
00:24:04 Bài 10: Bài tập Peptit - Protein - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
13
00:29:53 Bài 11: Bài tập Peptit - Protein - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
14
00:30:20 Bài 12: Bài tập Peptit - Protein - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
15
00:48:04 Bài 13: Bài tập Peptit - Protein - Phần 4
Hỏi đáp
10 Bài tập
16
Kiểm tra: Đề thi online phần Peptit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
17
Đề thi online chuyên đề Amin - Amino axit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 • Miễn phí
 • Chuyên đề 2: Este - Lipit
 • 110.000đ
 • Chuyên đề 3: Cacbohydrat
 • 20.000đ
 • Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein
 • 130.000đ
 • Chuyên đề 5: Polyme
 • 30.000đ
 • Chuyên đề 6: Đại cương kim loại
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 7: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
 • 170.000đ
 • Chuyên đề 8: Crom, sắt, đồng và kim loại khác
 • 200.000đ
 • Chuyên đề 9: Ôn tập chương trình Hóa học lớp 11
 • 60.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY