Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

UNLESS or IF...NOT?

23/02/2016 09:41

 » Khóa luyện thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh
 » Kỹ năng làm bài và luyện giải đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh
 » Kỹ năng làm bài thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn
Unless và If...not có nghĩa tương đương nhau nhưng đôi khi lại khác nhau trong cách sử dụng.

Unless = If…not nghĩa là “nếu không” hoặc “trừ khi”

Mệnh đề theo sau unless là mệnh đề phụ thuộc (subordinate clause), do đó nó cần thêm 1 mệnh đề chính để tạo thành 1 câu hoàn chỉnh.

Khi mệnh đề với unless đứng trước mệnh đề chính, ta dùng dấu phẩy giữa 2 mệnh đề.
Ví dụ: Unless it rains, we’ll go for a picnic by the river tomorrow. (We’ll go for a picnic by the river tomorrow if it doesn’t rain.)

Khi mệnh đề chính đứng đầu câu thì ta không cần dùng dấu phẩy giữa 2 mệnh đề.
Ví dụ: They won’t come unless you invite them. (They won’t come if you don’t invite them.)

Tuy unless if…not có nghĩa tương đương nhau nhưng không phải lúc nào cũng thay thế được cho nhau:

1. Chúng ta sử dụng cả if notunless + thì hiện tại khi đề cập đến tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai (câu điều kiện loại 1).
Ví dụ: Unless I phone you, you can assume the train’s on time. (If I do not phone you, you can assume the train is on time.)

2. Phải sử dụng unless, không sử dụng if not trong trường hợp chúng ta đề xuất một ý kiến sau khi đã suy nghĩ lại (an idea as an afterthought):
Ví dụ: I will not go to the pub tonight – unless you want to go. (Trong văn viết tiếng Anh, an afterthought thường đi sau dấu gạch ngang.)

3. KHÔNG sử dụng unless trong câu hỏi:
Ví dụ: What will you do if you do not pass this final exam?
NOT: What will you do unless you pass this final exam?

4. KHÔNG sử dụng unless cho những điều kiện không có thật hay không thể xảy ra.
Ví dụ: If the government had not raised food prices (= but they had raised food prices), there would not have been so many protests.
NOT: Unless the government had raised food prices …

♦ Chú ý:

- KHÔNG sử dụng unless if cùng lúc.
Ví dụ: We’ll go to the coast tomorrow unless it rains.
NOT: We’ll go to the coast tomorrow unless if it rains.

- KHÔNG dùng will hoặc would trong mệnh đề theo sau unless:
Ví dụ: Unless you pay now, we can’t guarantee you a ticket.
NOT: Unless you’ll pay now …

Mod Tiếng Anh HỌC247