Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405
Thi trắc nghiệm Online
Thi Online đề thi thử môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Bắc Ninh
25 câu 30 phút 352
CẤU TRÚC CÂU HỎI
 • Tìm lỗi sai trong câu 3 câu 12%
 • Tìm câu cận nghĩa 3 câu 12%
 • Trọng âm 2 câu 8%
 • Chọn từ - Sự kết hợp từ 2 câu 8%
 • Thì của động từ 1 câu 4%
 • Hỏi thông tin 1 câu 4%
 • Lời khen ngợi, chúc mừng và động viên 1 câu 4%
 • Mệnh đề và Câu 5 câu 20%
 • Từ loại 1 câu 4%
 • Biến đổi câu 2 câu 8%
 • Từ đồng nghĩa/trái nghĩa 2 câu 8%
 • Động từ kép (Cụm động từ) 2 câu 8%
NHẬN XÉT, GÓP Ý Sau khi làm bài xong, hệ thống sẽ đưa ra những nhận xét, góp ý dựa trên kết quả kiểm tra nhằm giúp em thấy được những thiếu sót để kịp thời khắc phục

Nội dung đề thi trắc nghiệm

Đề thi trắc nghiệm “Thi Online đề thi thử môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Bắc Ninh” có cấu trúc 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao với độ khó tăng dần theo từng câu hỏi. Cấu trúc ra đề được biên soạn theo định hướng mới của Bộ GD & ĐT giúp các em có những trải nghiệm thực tế.
Thời gian: 30 phút Số câu hỏi: 25 câu Số lượt thi: 352

Hướng dẫn làm bài

1. Tất cả các đề thi và kiểm tra trắc nghiệm Online trên HỌC247 đều có hướng dẫn giải chi tiết.

2. Các em lựa chọn đáp án đúng nhất và mỗi đáp án có thể lựa chọn lại nhiều lần.

3. Đáp án chỉ được tính khi các em bấm vào nút “Nộp bài”.

4. Bảng xếp hạng chỉ áp dụng cho những thành viên thi lần 1, không tính thi lại.

5. Bạn có thể làm lại nhiều lần nhưng điểm không tính vào điểm thành tích cũng như bảng xếp hạng.

Lưu ý: Thời gian làm bài là 30 phút. Hãy tính toán đưa ra chiến thuật hợp lý để hoàn thành tốt bài làm của mình.

 • Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions.

  Câu 1:

  We listened to a speech last night. It was informative.

  • A. We listened to a speech last night what was informative.
  • B. We listened to a speech last night when it was informative.
  • C. We listened to a speech last night which was informative.
  • D. We listened to a speech last night on which was informative.
 • Câu 2:

  I want to buy her a handbag on her birthday. I haven’t got enough money.

  • A. I’d buy her a handbag if I had few money.
  • B. I’d buy her a handbag if I had enough money.
  • C. I’d buy her a handbag if I have few money.
  • D. I’d buy her a handbag if I have enough money.
 • Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word with the main tress different from that of the others three words in each question.

  Câu 3:

  • A. listen
  • B. promise
  • C. picture
  • D. accept
 • Câu 4:

  • A. attractive
  • B. impressive
  • C. important
  • D. different
 • Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

  Câu 5:

  Pierre often helped her, and they devoted all their time to working in their laboratory.

  • A. dedicated
  • B. sent
  • C. offered
  • D. gave
 • Câu 6:

  It is a calculating machine which speeds up calculations: it can add, subtract, multiply, and divide with lightning speed and perfect accuracy.

  • A. goodness
  • B. precision
  • C. wonder
  • D. loveliness
 • Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete the following exchanges.

  Câu 7:

  A: This dish is really nice!
  B: …………………………..

  • A. Sure. I’ll be glad to.
  • B. I’m glad you like it.
  • C. I guess you’re right.
  • D. It’s my pleasure.
 • Câu 8:

  A: What does Mike look like?
  B: …………………………………

  • A. He’s an architect.
  • B. He likes pop music.
  • C. He doesn’t like me.
  • D. He’s tall and thin.
 • Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu 9:

  “Listen carefully”, he said.

  • A. He told us listen carefully.
  • B. He told us to listen carefully.
  • C. He said us listen carefully.
  • D. He told to us to listen carefully.
 • Câu 10:

  They will build a new house in our town. 

  • A. A new house will be build in our town.
  • B. A new house will be built in our town.
  • C. Our town will be build a new house.
  • D. Our town will build a new house.
 • Câu 11:

  This is the first time we have been to the circus.

  • A. We have never been to the circus before.
  • B. We haven’t been to the circus often before.
  • C. We had been to the circus once before.
  • D. We have been to the circus some times before.
 • Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

  Câu 12:

  After George had returned to his house, he was reading a book.

  • A. had returned
  • B. to his house
  • C. he
  • D. was reading
 • Câu 13:

  That is the man who he told me the bad news.

  • A. That
  • B. man
  • C. he
  • D. the bad news
 • Câu 14:

  Some engineers have predicted that, within twenty years, automobiles will be make almost completely of plastic.

  • A. have predicted
  • B. will be
  • C. make
  • D. of plastic
 • Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu 15:

  He asked me…………..the film called "Star Wars”.

  • A. if I have seen
  • B. I saw
  • C. if I had seen
  • D. whether had I seen
 • Câu 16:

  They missed the ferry. It ……………..by the time they reached the pier.

  • A. has gone
  • B. went
  • C. would go
  • D. had gone
 • Câu 17:

  If I ……………..my passport, I’ll be in trouble.

  • A. lost
  • B. lose
  • C. would lose
  • D. will lose
 • Câu 18:

  …………………you known a liar, would you have agreed to support him?

  • A. If
  • B. Had
  • C. Did
  • D. Since
 • Câu 19:

  My bike, ……………. I had left at the gate, had disappeared.

  • A. when
  • B. ø
  • C. that
  • D. which
 • Câu 20:

  The medicine………….. had no effect at all.

  • A. the doctor gave it to me
  • B. the doctor gave me
  • C. which the doctor gave it to me
  • D. which given to me by the doctor
 • Câu 21:

  Students normally enter university from the onwards and study for an………..degree.

  • A. academy
  • B. academically
  • C. academic
  • D. academical
 • Câu 22:

  It’s rude to…………..people while you are talking to them.

  • A. point at
  • B. look at 
  • C. point out
  • D. smile at
 • Câu 23:

  Military is…………………in this country. Every man who reaches the age of 18 has to serve in the army for two years.

  • A. unnecessary
  • B. optional
  • C. compulsory
  • D. illegal
 • Câu 24:

  It is important to have someone you can …………..in.

  • A. talk
  • B. confide
  • C. know
  • D. speak
 • Câu 25:

  While studying, he was financially dependent…………..his parents.

  • A. of 
  • B. on
  • C. from
  • D. to