Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405
Thi trắc nghiệm Online
Thi Online Đề thi thử môn Hóa lần 2 THPT Chuyên KHTN - Hà Nội
20 câu 25 phút 194
CẤU TRÚC CÂU HỎI
 • Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ 1 câu 5%
 • Cacbohidrat 3 câu 15%
 • Amino axit 1 câu 5%
 • Peptit – protein 2 câu 10%
 • Polime 1 câu 5%
 • Phản ứng với dd HCl , H2SO4 loãng 3 câu 15%
 • Phản ứng với dd HNO3 , H2SO4 đặc nóng 1 câu 5%
 • Kim loại kiềm - kiềm thổ 3 câu 15%
 • Nhôm và hợp chất của Nhôm 1 câu 5%
 • Tổng hợp Nhôm - kim loại kiềm và kiềm thổ 3 câu 15%
 • Crom và hợp chất của Crom 1 câu 5%
NHẬN XÉT, GÓP Ý Sau khi làm bài xong, hệ thống sẽ đưa ra những nhận xét, góp ý dựa trên kết quả kiểm tra nhằm giúp em thấy được những thiếu sót để kịp thời khắc phục

Nội dung đề thi trắc nghiệm

Đề thi trắc nghiệm “Thi Online Đề thi thử môn Hóa lần 2 THPT Chuyên KHTN - Hà Nội” có cấu trúc 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao với độ khó tăng dần theo từng câu hỏi. Cấu trúc ra đề được biên soạn theo định hướng mới của Bộ GD & ĐT giúp các em có những trải nghiệm thực tế.
Thời gian: 25 phút Số câu hỏi: 20 câu Số lượt thi: 194

Hướng dẫn làm bài

1. Tất cả các đề thi và kiểm tra trắc nghiệm Online trên HỌC247 đều có hướng dẫn giải chi tiết.

2. Các em lựa chọn đáp án đúng nhất và mỗi đáp án có thể lựa chọn lại nhiều lần.

3. Đáp án chỉ được tính khi các em bấm vào nút “Nộp bài”.

4. Bảng xếp hạng chỉ áp dụng cho những thành viên thi lần 1, không tính thi lại.

5. Bạn có thể làm lại nhiều lần nhưng điểm không tính vào điểm thành tích cũng như bảng xếp hạng.

Lưu ý: Thời gian làm bài là 25 phút. Hãy tính toán đưa ra chiến thuật hợp lý để hoàn thành tốt bài làm của mình.

 • Câu 1:

  Có các chất sau: tơ capron; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm -NH-CO-?

  • A. 5.
  • B. 3.
  • C. 6.
  • D. 4.
 • Câu 2:

  Trong công nghiệp kim loại nào dưới đây được điều chế bằng điện phân nóng chảy?

  • A. Na
  • B. Cu
  • C. Fe
  • D. Ag
 • Câu 3:

  Có các dung dịch sau: C6H5.NH3CI (phenylamoni clorua), H2N-CI2-CH(NH2)-COOH, CIH3CH2COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH,

  H2N-CH2-COOHNa. số lượng các dung dịch có pH < 7 là

  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 5.
 • Câu 4:

  Phèn chua có rất nhiều ứng dụng trong thực tế như làm trong nước, thuộc da, làm vải, chống cháy, chữa hôi nách,…Công thức hóa học của phèn chua là

  • A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
  • B. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
  • C. K2SO4.Al2(SO4).24H2O.
  • D. Na2SO4.Al2(SO4)3,24H2O
 • Câu 5:

  Các chất: glucozơ, anđêhit fomic, axit fomic, anđêhit axetic đều tham gia phản ứng tráng gương nhưng trong thực tế sản xuất công nghiệp, để tráng phích, tráng gương, người ta chỉ dùng chất nào trong các chất trên?

  • A. Axit fomic.
  • B. Anđêhit fomic
  • C. Anđêhit axetic
  • D. Glucozơ
 • Câu 6:

  Cho các thí nghiệm sau:

  (1) Glucozơ + Br2 + H2O                      (2) Fructozơ + H2 (xt Ni, t0)

  (3) Fructozơ +  [Ag(NH3)2]OH (t0)       (4) Glucozơ + [Ag(NH3)2]OH (t0)

  (5) Fructozơ + Br2 + H2O                     (6) Dung dịch Saccarozơ + Cu(OH)2

  Có bao nhiêu phản ứng xảy ra?

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 2.
  • D. 5.
 • Câu 7:

  Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch NaOH

  • A. Zn
  • B. Al
  • C. Na
  • D. Mg
 • Câu 8:

  Có 5 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3, MgSO4. Nếu thêm dung dịch KOH dư rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số kết tủa thu được là

  • A. 1.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 2.
 • Câu 9:

  Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn ở dạng bột tác dụng với khí oxi thu được là 38,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ V lít dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,15M. Giá trị của V là

  • A. 1,750
  • B. 1,670
  • C. 2,1875
  • D. 2,625
 • Câu 10:

  Để oxi hóa hoàn toàn 0,001 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

  • A. 0,03 mol và 0,04 mol
  • B. 0,015 mol và 0,04 mol
  • C. 0,015 mol và 0,08 mol
  • D. 0,03 mol và 0,08 mol
 • Câu 11:

  Phân tử khối của xenlulozơ trong khoảng 1000000 \div 2400000 (g/mol). Biết rằng chiều dài của mỗi mắt xích là 5A0. Vậy chiều dài của phân tử xenlulozơ trong khoảng là:

  • A. 3,0865.10-6 mét đến 7,4074.10-6 mét.
  • B. 8,016.10-6 mét đến 17,014.10-6 mét.
  • C. 6,173.10-6 mét đến 14,815.10-6 mét.
  • D. 4,623.10-6 mét đến 9,532.10-6 mét.
 • Câu 12:

  Hãy cho biết trường hợp nào sau đây thu được kết tủa sau phản ứng?

  • A. Sục khí cacbonic dư vào dung dịch nhôm clorua.
  • B. Cho dung dịch natri hidroxit dư vào dung dịch nhôm clorua
  • C. Sục khí cacbonic đến dư vào dung dịch natri aluminat
  • D. Cho dung dịch axit clohidric dư vào dung dịch natri aluminat.
 • Câu 13:

  X là C8H12O4 là este thuần chức của etylen glicol. X không có khả năng tráng bạc. Có bao nhiêu chất có thể là X (tính cả đồng phân hình học Cis – Trans)

  • A. 4.
  • B. 5.
  • C. 3.
  • D. 2.
 • Câu 14:

  Hòa tan vừa hết Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Hãy cho biết những chất sau đây : (1) Cu ;(2) Fe ;  (3) Ag ; (4) Ba(OH)2 ; (5) K2CO3 và (6) khí H2S. Có bao nhiêu chất phản ứng với dung dịch X ?

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 6.
  • D. 5.
 • Câu 15:

  Hòa tan hoàn toàn kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 4,9% thu được khí H2 và dung dịch muối có nồng độ 5,935%. Kim loại M là:

  • A. Zn
  • B. Mg
  • C. Fe
  • D. Ni
 • Câu 16:

  Có 5 dung dịch mất nhãn : Na2S, BaCl2, AlCl3, MgCl2, Na2CO3. Nếu không dùng thêm thuốc thử thì có thể nhận biết được tối đa số dung dịch là

  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 5.
 • Câu 17:

  Cho bột sắt dư vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được a gam muối và V lít khí SO2. Mặt khác, cho bột sắt dư vào dung dịch H2SO4 loãng thu được b gam muối và V lít khí H2. Thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Mối quan hệ giữa a và b:

  • A. a < b
  • B. a = 1,5b
  • C. a = b
  • D. a > b
 • Câu 18:

  Khi thủy phân hoàn toàn tetrapeptit có công thức: Val - Ala - Gly - Ala thì dung dịch thu được có tối đa bao nhiêu peptit có thể tham gia phản ứng màu Biure

  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 5.
  • D. 6.
 • Câu 19:

  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Al và Mg trong V ml dung dịch HNO3 2,5 M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X ( không chứa muối amoni) và 0,084 mol hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với oxi là 31 : 24. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thì lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị hình vẽ dưới đây:

  Giá trị của m và V lần lượt là:

  • A. 6,36 và 378,2
  • B. 7,8 và 950
  • C. 8,85 và 250
  • D. 7,5 và 387,2
 • Câu 20:

  Đipeptit X, hexapeptit Y đều mạch hở và cùng được tạo ra từ 1 amino axit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 13,2 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, làm khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 22,3 gam chất rắn. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thì cần ít nhất bao nhiêu mol O2 nếu sản phẩm cháy thu được gồm CO2, H2O, N2?

  • A. 1,25 mol
  • B. 1,35 mol
  • C. 0,975 mol
  • D. 2,25 mol