Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Học trọn năm chỉ với 500.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 2: 11 Đề thi & Lời giải môn Ngữ văn - Cộng đồng Ngữ văn HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn Ngữ Văn
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Xã Hội HỌC247, Cô Phan Thị Mỹ Huệ
1
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 1
0 Hỏi đáp
90 phút
16/12/2016 - 22/12/2016
2
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 2
0 Hỏi đáp
90 phút
26/12/2016 - 01/01/2017
3
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 3
0 Hỏi đáp
90 phút
05/01/2017 - 11/01/2017
4
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 4
0 Hỏi đáp
90 phút
16/01/2017 - 22/01/2017
5
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 5
0 Hỏi đáp
90 phút
09/02/2017 - 15/02/2017
6
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 6
0 Hỏi đáp
90 phút
20/02/2017 - 26/02/2017
7
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 7
0 Hỏi đáp
90 phút
09/03/2017 - 15/03/2017
8
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 8
0 Hỏi đáp
90 phút
21/03/2017 - 27/03/2017
9
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 9
0 Hỏi đáp
90 phút
03/04/2017 - 09/04/2017
10
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 10
0 Hỏi đáp
90 phút
24/04/2017 - 30/04/2017
11
Đề thi & Lời giải chi tiết môn Ngữ Văn Số 11
0 Hỏi đáp
90 phút
10/05/2017 - 16/05/2017

Chuyên đề 3: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Lịch Sử - Cộng đồng XH HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn XH
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Xã Hội HỌC247, ThS. Huỳnh Thanh Tuấn
12
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 1
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
07/12/2016 - 13/12/2016
13
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 2
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
21/12/2016 - 27/12/2016
14
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 3
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
04/01/2017 - 10/01/2017
15
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 4
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
19/01/2017 - 25/01/2017
16
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
08/02/2017 - 14/02/2017
17
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
22/02/2017 - 28/02/2017
18
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
08/03/2017 - 14/03/2017
19
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
22/03/2017 - 28/03/2017
20
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
05/04/2017 - 11/04/2017
21
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
19/04/2017 - 25/04/2017
22
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Lịch Sử Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
10/05/2017 - 16/05/2017

Chuyên đề 4: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Địa lí - Cộng đồng XH HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn XH
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Xã Hội HỌC247, ThS. Vũ Thị Bắc
23
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 1
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
09/12/2016 - 15/12/2016
24
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 2
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
23/12/2016 - 29/12/2016
25
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 3
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
06/01/2017 - 12/01/2017
26
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 4
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
20/01/2017 - 26/01/2017
27
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
10/02/2017 - 16/02/2017
28
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/02/2017 - 02/03/2017
29
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
11/03/2017 - 17/03/2017
30
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/03/2017 - 30/03/2017
31
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
07/04/2017 - 13/04/2017
32
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
24/04/2017 - 30/04/2017
33
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn Địa Lý Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/05/2017 - 18/05/2017

Chuyên đề 5: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm GDCD - Cộng đồng XH HỌC247

Biên soạn & hướng dẫn giải chi tiết bởi Cộng đồng HỌC247 và kiểm duyệt bởi Ban chuyên môn XH
 Giáo viên: Cộng Đồng Tổ Hợp Xã Hội HỌC247, Nguyễn Phạm Phúc
34
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 1
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
11/12/2016 - 17/12/2016
35
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 2
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
25/12/2016 - 31/12/2016
36
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 3
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
08/01/2017 - 14/01/2017
37
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 4
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
22/01/2017 - 28/01/2017
38
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 5
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
12/02/2017 - 18/02/2017
39
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 6
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
28/02/2017 - 06/03/2017
40
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 7
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
13/03/2017 - 19/03/2017
41
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 8
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
26/03/2017 - 01/04/2017
42
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 9
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
11/04/2017 - 17/04/2017
43
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 10
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
25/04/2017 - 01/05/2017
44
Thi thử Online: Đề thi & Lời giải chi tiết Trắc Nghiệm môn GDCD Số 11
0 Hỏi đáp
50 phút
40 Câu hỏi
18/05/2017 - 24/05/2017

Chuyên đề 6: 11 Đề thi & Lời giải môn Ngữ văn - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Ngữ Văn từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết

Chuyên đề 7: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm Lịch Sử - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Lịch Sử từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết

Chuyên đề 8: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn Địa Lý - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Địa Lý từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết

Chuyên đề 9: 11 Đề thi & Lời giải Trắc Nghiệm môn GDCD - Sở GD&ĐT

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn GDCD từ các sở GD&ĐT và hướng dẫn giải chi tiết

Chuyên đề 10: 11 Đề thi & Lời giải môn Ngữ Văn - THPT Chuyên

Chọn lọc đề thi thử THPT QG 2017 môn Ngữ Văn từ các Trường THPT Chuyên và hướng dẫn giải chi tiết
91
93