Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Câu 1: Xét giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp cùng pha. Nếu k là số nguyên và \lambda là bước sóng thì những điểm dao động với biên độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi đến hai nguồn bằng

  A. k\lambda .                             B. 2k\lambda .                    C. (k + 0,5)\lambda .               D. 0,5k\lambda .

Lời giải

+ Hai nguồn cùng pha.

A_{min}\Rightarrow d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda

\Rightarrow Chọn C

Câu 2: Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại. Hai nguồn sóng đó dao động

  A. ℓệch pha nhau góc π/3                            B. cùng pha nhau

  C. ngược pha nhau.                                    D. ℓệch pha nhau góc π/2

Lời giải

Tại trung điểm \rightarrow A_{max}\RightarrowHai  nguồn sóng phải dao động cùng pha

\Rightarrow Chọn B

Câu 3: Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt nước bởi hai nguồn kết hợp S1, S2 cùng pha. Gọi λ là bước sóng. Để giữa hai nguồn có số đường cực đại là 11 thì khoảng cách giữa hai nguồn cỡ

  A. 5,2 λ.                          B. 4,2 λ                    C. 3,3 λ.                         D. 6,2 λ.

Lời giải

+ Hai nguồn cùng pha

+ Số đường cực đại: \left | K \right |< \frac{AB}{\lambda }

+ Có 11 đường cực đại \Rightarrow \left | K \right |< 5,2

\Rightarrow AB = 5,2\lambda

\Rightarrow Chọn A

Câu 4: Hai nguồn kết hợp ℓà nguồn phát sóng:

  A. Có cùng tần số, cùng phương truyền

  B. Cùng biên độ, có độ ℓệch pha không đổi theo thời gian

  C. Có cùng tần số, độ ℓệch pha không đổi theo thời gian

  D. Có độ ℓệch pha không đổi theo thời gian

Lời giải

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian

\Rightarrow Chọn C

Câu 5: Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu. Hai nguồn sóng đó dao động

  A. ℓệch pha nhau góc π/3                            B. cùng pha nhau

  C. ngược pha nhau.                                    D. ℓệch pha nhau góc π/2

Lời giải

Tại trung điểm \Rightarrow A_{min} \Rightarrow Hai nguồn sóng ngược pha

\Rightarrow Chọn C

Câu 6: Trong giao thoa của hai sóng trên mặt nước từ hai nguồn kết hợp, cùng pha nhau, những điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu khoảng cách tới hai nguồn (k \epsilon Z) ℓà:

  A. d2 – d1 = k\lambda                                                B. d2 – d1 = 2k\lambda           

  C. d2 – d1 = (k + 1/2)\lambda                                 D. d2 – d1 = k\lambda/2

Lời giải

+ Hai nguồn cùng pha.

A_{min}\Rightarrow d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda

\Rightarrow Chọn C

Câu 7: Hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng chất ℓỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn S1 và S2 ℓên 2 ℓần thì khoảng cách giữa hai điểm ℓiên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu sẽ thay đổi như thế nào?

  A. Tăng ℓên 2 ℓần.                                        B. Không thay đổi.     

  C. Giảm đi 2 ℓần.                                          D. Tăng ℓên 4 ℓần.

Lời giải

+ f tăng 2 lần \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} giảm 2 lần

+ Hai điểm liên tiếp trên S1S2 có Amin là \frac{\lambda }{2}

\Rightarrow giảm 2 lần

\Rightarrow Chọn C

Câu 8: Trên mặt chất ℓỏng có hai nguồn sóng dao động với cùng biên độ cùng tần số và cùng pha. Ta quan sát được hệ các vân đối xứng. Bây giờ nếu biên độ của một nguồn tăng ℓên gấp đôi nhưng vẫn dao động cùng pha với nguồn còn ℓại thì

  A. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, hình dạng và vị trí của các vân giao thoa không thay đổi.

  B. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, vị trí các vân không đổi nhưng vân cực tiểu ℓớn hơn và cực đại cũng ℓớn hơn.

  C. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, nhưng vị trí các vân cực đại và cực tiểu đổi chỗ cho nhau.

  D. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, vị trí các vân không đổi nhưng vân cực đại giảm xuống, vân cực tiểu tăng ℓên

Lời giải

u_1 = u_2 = a cos(\omega t + \varphi )

\Rightarrow Nếu a_1 = 2 a \Rightarrow u_1 = 2a cos(\omega t + \varphi )

\Rightarrow \left\{\begin{matrix} A_{min} = \left | a_1 - a_2 = a>0\right |\\ A_{max} = a_1 + a_2 = 3A >2a\end{matrix}\right.

\Rightarrow Chọn B

Câu 9: Trong giao thoa của hai sóng trên mặt nước từ hai nguồn kết hợp, ngược pha nhau, những điểm dao động với biên độ cực tiểu có hiệu khoảng cách tới hai nguồn (k \epsilon Z) ℓà:

  A. d2 – d1 = k\lambda                                            B. d2 + d1 = 2k\lambda           

  C. d2 – d1 = (k+1/2)\lambda                                   D. d2 – d1 = k\lambda/2

Lời giải

+ Hai nguồn ngược pha

A_{min}\Rightarrow d_2 - d_1 = k \lambda

\Rightarrow Chọn A

Câu 10: Tại hai điểm S1, S2 cách nhau 5cm trên mặt nước đặt hai nguồn kết hợp phát sóng ngang cùng tần số f = 50Hz và cùng pha. Tốc độ truyền sóng trong nước ℓà 25cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hai điểm M, N nằm trên mặt nước với S1M = 14,75cm, S2M = 12,5cm và S1N = 11cm, S2N = 14cm. Kết ℓuận nào ℓà đúng:

  A. M dao động biên độ cực đại, N dao động biên độ cực tiểu

  B. M, N dao động biên độ cực đại

  C. M dao động biên độ cực tiểu, N dao động biên độ cực đại

  D. M, N dao động biên độ cực tiểu

Lời giải

\lambda = \frac{v}{f}= \frac{25}{50} = 0,5 cm; cùng pha

\left | \frac{S_1M - S_2M}{\lambda } \right |= \frac{14,75 - 11,5}{0,5}= 4,5 \Rightarrow (A_M)min

\left | \frac{S_1N - S_2N}{\lambda } \right |= \frac{13}{0,5}= 6 \Rightarrow (A_M)max

\Rightarrow Chọn C

Câu 11: Trên mặt chất ℓỏng có hai nguồn sóng dao động với cùng biên độ cùng tần số và cùng pha. Ta quan sát được hệ các vân đối xứng. Bây giờ nếu biên độ của một nguồn giảm xuống nhưng vẫn dao động cùng pha với nguồn còn ℓại thì        

A. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, hình dạng và vị trí của các vân giao thoa không thay đổi.

B. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, vị trí các vân không đổi nhưng vân cực tiểu ℓớn hơn và cực đại cũng ℓớn hơn.

C. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, nhưng vị trí các vân cực đại và cực tiểu đổi chỗ cho nhau.

D. Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, vị trí các vân không đổi nhưng vân cực đại giảm xuống, vân cực tiểu tăng ℓên

Lời giải

u_1 = u_2 = a.cos(\omega t + \varphi )

Nếu u_1 = a_1.cos(\omega t + \varphi ), a_1<a_2

\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \left | a-a_1 \right |>0\\ A_{max} = a + a_1 <2a\end{matrix}\right.

\Rightarrow Chọn D

Câu 12: Khi có hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước, nhận định nào sau đây là đúng?

  A. Những điểm mà có sóng tới từ hai nguồn dao động đồng pha sẽ có biên độ dao động cực đại.

  B. Khoảng cách giữa hai gợn lồi liên tiếp bằng một nửa bước sóng.

  C. Những điểm có hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng có biên độ dao động cực đại.

  D. Những điểm có hiệu đường đi đến hai nguồn bằng một số bán nguyên lần bước sóng có biên độ dao động cực tiểu.

Lời giải

+ Sóng tới dao động cùng pha \Rightarrow A_{max}

\Rightarrow Chọn A

Câu 13: Chọn phát biểu sai. Thực hiện giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp, ngược pha. Trên vùng giao thoa,

  A. những điểm có cùng biên độ khi hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng nhau.

  B. những điểm dao động với biên độ cực tiểu khi hai sóng từ nguồn truyền tới ngược pha nhau.

  C. những điểm dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng một số nguyên lẻ của một phần hai bước sóng.

  D. trên hai vân khác nhau, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần nhau nhất là một phần hai lần bước sóng.

Lời giải

+  Hai nguồn ngược pha

+ Khoảng cách giữa 2 cực đại liên tiếp trên đoạn thẳng nối 2 nguồn là \frac{\lambda }{2}

\Rightarrow Chọn  D

Câu 14: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = 4acos(\omegat) và uB = 3acos(\omegat + \pi/2). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng

  A.5a                                 B.a/2                       C.a                                  D.2ª

Lời giải

\left\{\begin{matrix} U_A = 4a cos \omega t\\ U_B = 3A.cos \omega t + \frac{\pi}{2}\end{matrix}\right.

O là trung điểm AB \rightarrow d= AO - BO = \frac{AB}{2}

\rightarrow \left\{\begin{matrix} u_{AO} = 4a.cos \omega t - \frac{2 \pi d}{\lambda }\\ u_{BO}= 3a.cos \omega t + \frac{\pi}{2} - \frac{2 \pi d}{\lambda } \end{matrix}\right.

\Rightarrow u_{AO} vuông với \Rightarrow u_{BO} \Rightarrow A_0 = \sqrt{(4a)^2 + (3a)^2}

\Rightarrow A_O = 5a

\Rightarrow Chọn A

Câu 15: Trong giao thoa sóng trên mặt nước, nếu quan sát hệ vân giao thoa trên trần nhà thì các hyperbol sáng là ảnh của các vân giao thoa

  A.  đứng yên vì ánh sáng không bị tán xạ khi truyền qua các vân này.

  B.  đứng yên vì ánh sáng bị tán xạ khi truyền qua các vân này.

  C.  dao động cực đại vì ánh sáng không bị tán xạ khi truyền qua các vân này.

  D.  dao động cực đại vì ánh sáng bị tán xạ khi truyền qua các vân này.

Lời giải

+ Hình ảnh các hyperbol sáng là hình ảnh của các vân giao thoa đứng yên. Vì..

\Rightarrow Chọn A

Câu 16: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ

  A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại.

  B. dao động với biên độ cực tiểu.

  C. dao động với biên độ cực đại. 

  D. không dao động.

Lời giải

+ Hai nguồn cúng pha 

+ Các điểm nằm trên đường trung trực của hai nguồn \Rightarrow A{max}

\Rightarrow Chọn C

Câu 17: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acos\omegat và uB = acos(\omegat + \pi). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng

  A.0                                   B.a/2                       C.a                                  D.2ª

Lời giải

\left\{\begin{matrix} u_A = a cos \omega t\\ u_B = a.cos \omega t + \pi\end{matrix}\right. \Rightarrow 2 nguồn cùng pha

=> Tại trung điểm A_{min}= \left | a_1 - a_2 \right | = O

\Rightarrow Chọn A

Câu 18: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acoswt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

  A. một số lẻ lần nửa bước sóng.             B. một số nguyên lần bước sóng.

  C. một số nguyên lần nửa bước sóng.      D. một số lẻ lần bước sóng.

Lời giải

+ Hai nguồn cùng pha

A_{max}\Rightarrow d_2 - d_1 = k\lambda

\Rightarrow Chọn B

Câu 19: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

  A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

  B. cùng tần số, cùng phương

  C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ

  D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Lời giải

+ Điều kiện xãy ra giao thoa phài

- Hai nguồn kết hợp

- Dao động cùng phường

\Rightarrow Chọn D

Câu 20: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acos\omegat và uB = 2acos(\omegat). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng

  A.3a                                 B.a/2                       C.a                                  D.2a

Lời giải

\left\{\begin{matrix} u_A = a.cos \omega t\\ u_B = 2a.cos \omega t\end{matrix}\right. => 2 nguồn cùng pha

-> Tại trung điểm AB \Rightarrow A_{max} = a_1 + a_2

\Rightarrow A_{max} = 3a

\Rightarrow Chọn A

Giảm 60% học phí 700.000đ 280.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:16 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
29/04/2017 Dạng 3: Viết phương trình dao động của vật
Hỏi đáp
10 Bài tập
6
12
11/05/2017 Dạng 11: Năng lượng của dao động điều hoà
Hỏi đáp
10 Bài tập
15
Kiểm tra: Đề thi online phần dao động điều hòa
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
14/05/2017 - 20/05/2017
16
15/05/2017 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
17/05/2017 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
18
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24/05/2017 - 30/05/2017
24
27/05/2017 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
06/06/2017 - 12/06/2017
33
34
10/06/2017 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
12/06/2017 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
Kiểm tra: Đề thi online phần các loại dao động
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
17/06/2017 - 23/06/2017
39
18/06/2017 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
40
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề dao động cơ học
0 Hỏi đáp
60 phút
19/06/2017 - 25/06/2017
43
24/06/2017 Dạng 2: Phương trình sóng
Hỏi đáp
10 Bài tập
47
Kiểm tra: Đề thi online phần sóng cơ và sự truyền sóng cơ
0 Hỏi đáp
45 phút
30/06/2017 - 06/07/2017
48
01/07/2017 Bài 2: Giao thoa sóng
Hỏi đáp
54
Kiểm tra: Đề thi online phần giao thoa sóng
0 Hỏi đáp
45 phút
09/07/2017 - 15/07/2017
55
10/07/2017 Bài 3: Sóng dừng
Hỏi đáp
10 Bài tập
56
11/07/2017 Bài 4: Sóng âm
Hỏi đáp
10 Bài tập
57
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề sóng cơ học
0 Hỏi đáp
45 phút
12/07/2017 - 18/07/2017
58
13/07/2017 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
59
60
16/07/2017 Dạng 1: Liên hệ giữa các giá trị hiệu dụng
Hỏi đáp
10 Bài tập
61
62
20/07/2017 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
27/07/2017 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
29/07/2017 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
02/08/2017 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
73
74
05/08/2017 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
06/08/2017 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
07/08/2017 Bài 4: Máy biến áp – Truyền tải điện năng
Hỏi đáp
10 Bài tập
77
08/08/2017 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
09/08/2017 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
81
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề dòng điện xoay chiều
0 Hỏi đáp
45 phút
14/08/2017 - 20/08/2017
88
25/08/2017 Bài 1: Tán sắc ánh sáng
Hỏi đáp
10 Bài tập
89
27/08/2017 Bài 2: Giao thoa ánh sáng
Hỏi đáp
90
29/08/2017 Dạng 1: Giao thoa với ánh sáng đơn sắc
Hỏi đáp
10 Bài tập
91
31/08/2017 Dạng 2: Giao thoa với ánh sáng tạp
Hỏi đáp
10 Bài tập
94
Kiểm tra: Đề thi online phần tán sắc và giao thoa ánh sáng
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
05/09/2017 - 11/09/2017
95
06/09/2017 Bài 3: Các loại quang phổ
Hỏi đáp
97
10/09/2017 Bài 5: Tia x (tia rơnghen)
Hỏi đáp
98
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề sóng ánh sáng
0 Hỏi đáp
45 phút
11/09/2017 - 17/09/2017
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp