Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng giới thiệu đến các học sinh 20 câu hỏi bài tập ôn tập về các loại dao động, với các câu hỏi từ đơn giản đến phúc tạp giúp các em hình thành kỹ năng phân tích các hiện tượng, các dao động từ đó đưa ra các phương pháp giải bài tập phù hợp. 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Câu 1: Con lắc đơn (vật nặng khối lượng m, dây treo dài 1 m) dao động điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực F = F_0\cos(2 \pi ft + \frac{\pi}{2}). Lấy g = \pi ^2 = 10\ m/s^2. Nếu tần số f của ngoại lực thay đổi từ 1 Hz đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc
A. không thay đổi.
B. tăng rồi giảm.
C. luôn tăng.
D. luôn giảm.

Lời giải:
CLĐ: \ell = 1\ m;\ g = \pi ^2 = 10 \ \frac{m}{s^2}
F = F_0\cos (2 \pi f t + \frac{\pi }{2})
Thay đổi f từ 1 Hz đến 2 Hz
+ Tần số riêng: f_0 = \frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{\ell}} = \frac{1}{2}\ Hz
+ Ta có:
|f_1 - f_0| = \left | 1 - \frac{1}{2} \right | = \frac{1}{2}
|f_2 - f_0| = \left | 2 - \frac{1}{2} \right | = \frac{3}{2}
\Rightarrow |f_1 - f_0| < |f_1 - f_0|
⇒ A1 > A2 ⇒ luôn giảm
⇒ Chọn D

Câu 2: Một chiếc xe máy chạy trên một con đường lát gạch, cứ cách khoảng 4 m trên đường lại có một cái rãnh nhỏ. Chu kì dao động riêng của khung xe máy trên các lò xo giảm xóc là 0,5 s. Xe bị xóc mạnh nhất khi vận tốc bằng
A. 28,8 km/h.
B. 7,2  km/h.
C. 48  km/h.
D. 24,6 km/h.

Lời giải:
S = 4 m
T0 = 0,5 s
Xe bị húc mạnh nhất ⇒ Xảy ra cộng hưởng
\Rightarrow T = T_0 \Rightarrow v = \frac{S}{T} = \frac{S}{T_0}
\Rightarrow v = \frac{4}{0,5} = 8\ \frac{m}{s} = 8 \times 3,6 = 25,8\ \frac{km}{h}
⇒ Chọn A

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là
A. 40 cm/s.
B. 20
 cm/s.
C. 10
 cm/s.
D. 40
 cm/s.

Lời giải:
m = 0,02\ kg;\ k = 1\ \frac{N}{m};\ \mu =0,1;\ A = 10\ cm
+\ v_{max} = (A - x_0)\omega
+\ x_0 = \frac{\mu mg}{k} = \frac{0,1.0,02.10 }{1} = 0,02\ m = 2\ cm
\Rightarrow v_{max} = (10 - 2).\sqrt{\frac{1}{0,02}} = 40\sqrt{2}\ \frac{cm}{s}
⇒ Chọn D

Câu 4: Một vật dao động riêng với tần số là f = 10Hz. Nếu tác dụng vào vật ngoại lực có tần số f1 = 12Hz thì biên độ là A1. Nếu tác dụng vào vật ngoại lực có tần số biến đổi là f2 = 14 Hz và cùng giá trị biên độ với ngoại lực thứ nhất thì vật dao động với biên độ A2 (mọi điều kiện khác không đổi). Tìm phát biểu đúng?
A. A1 > A2.
B. A1 < A2.

C. A1 = A2.
D. Không kết luận được.

Lời giải:
f0 = 10 Hz; f1 = 12 Hz; f2 = 14Hz
Biên độ của ngoại lực không đổi
Ta có: \left.\begin{matrix} |f_1 - f_0| = 2\\ |f_2 - f_0| = 4 \end{matrix}\right\} \Rightarrow |f_1 - f_0| < |f_2 - f_0| \Rightarrow A_1 > A_2
⇒ Chọn A

Câu 5: Một con lắc lò xo độ cứng k = 400 N/m; m = 0,1kg được kích thích bởi 2 ngoại lực sau
- Ngoại lực 1 có phương trình f = F\cos(8 \pi t + \frac{\pi }{3}) (N) thì biên độ dao động là A1.
- Ngoại lực 2 có phương trình f = F\cos(6 \pi t + \frac{\pi }{2}) (N) thì biên độ dao động là A2.
Tìm nhận xét đúng.
A. A1 = A2.
B. A1 > A2.
C. A1 < A2.
D. A và B đều đúng.

Lời giải:
k = 400\ \frac{N}{m};\ m = 0,1\ kg \Rightarrow \omega _0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 20\pi \ \frac{rad}{s}
f_1 = F_0.\cos (8 \pi t + \frac{\pi }{3})\ (N) \rightarrow A_1
f_2 = F_0.\cos (6 \pi t + \frac{\pi }{2})\ (N) \rightarrow A_2
Ta có: \left.\begin{matrix} |\omega _1 - \omega _0| = 12 \pi \\ |\omega _2 - \omega _0| = 14 \pi \end{matrix}\right\} \Rightarrow |\omega _1 - \omega _0| < |\omega _2 - \omega _0| \Rightarrow A_1 > A_2
⇒ Chọn B

Câu 6: Một con lắc lò xo nếu chịu tác dụng của hai ngoại lực f1 = 8 Hz và f2 = 10 Hz có cùng độ lớn biên độ thì thấy biên độ dao động cưỡng bức là như nhau A1 = A2. Dùng ngoại lực f3 = 9 Hz và có biên độ như ngoại lực thứ nhất và thứ hai thì biên độ dao động cưỡng bức sẽ là A3. Dùng ngoại lực f4 = 12 Hz và có biên độ như ngoại lực thứ nhất và thứ hai thì biên độ dao động cưỡng bức sẽ là A4. Tìm nhận xét đúng
A. A3 > A1 = A2 > A4.
B. 
A3 < A1 = A2 = A4.
C. 
A3 = A1 = A2 < A4.
D. 
A3 < A1 = A2 < A4.

Lời giải:
\\ f_1 = 8\ Hz \rightarrow A_1 \\ f_2 = 10\ Hz \rightarrow A_2 = A_1 \\ f_3 = 9\ Hz \rightarrow A_3 \\ f_4 = 12\ Hz \rightarrow A_4
Biên độ của ngoại lực không đổi
+\ A_2 = A_1 \Rightarrow |f_2 - f_0| = |f_1 - f_0|
\Rightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} f_2 - f_0 = f_1 - f_0 \ (loai) \hspace{3cm}\\ f_2 - f_0 = -f_1 + f_0 \Rightarrow f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2} = 9\ Hz \end{matrix}
f =f_0 = 9\ Hz \Rightarrow A_{max} = A_3 \Rightarrow A_3 > A_1 = A_2
+\ |f_1 - f_0| < |f_4 - f_0| \Rightarrow A_1 > A_4
\Rightarrow A_3 > A_1 = A_2 > A_4
⇒ Chọn A

Câu 7: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật nặng m = 0,1 kg. Hãy tìm nhận xét đúng
A. Khi fnl < 10 Hz thì khi tăng tần số thì biên độ dao động cưỡng bức luôn tăng.
B. Khi 
fnl < 5 Hz thì khi tăng tần số thì biên độ dao động cưỡng bức giảm rồi tăng.
C. Khi 
fnl > 5 Hz thì khi tăng tần số thì biên độ dao động cưỡng bức tăng rồi giảm.
D. Khi 
fnl > 10 Hz thì khi tăng tần số thì biên độ dao động cưỡng bức luôn giảm.

Lời giải:
k = 100\ \frac{N}{m}; \ m = 0,1\ kg
\Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{k}{m}} = 5\ Hz

fnℓ > 10 Hz
 Và tăng fnℓ ⇒ (ACB) luôn giảm
⇒ Chọn D

Câu 8: Một con lắc lò xo có  độ cứng và khối lượng lần lượt như sau: k = 100 N/m; m = 0,1 kg; Nếu chịu tác dụng của ngoại lực có tần số  fnl = 2 Hz. Hỏi khi ổn định con lắc lò xo trên dao động với tần số bằng bao nhiêu?
A. 3 Hz.
B. 5 Hz.
C. 7 Hz.
D. 2 Hz

Lời giải:
CLLX: k = 100\ \frac{N}{m}; m = 0,1\ kg
fnℓ = 2 Hz ⇒ f = fnℓ = 2 Hz
⇒ Chọn D

Câu 9: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m và khối lượng m, chịu tác dụng của ngoại lực có phương trình F= 0,1\cos(10 t + \frac{\pi }{2}) N thì biên độ dao động của vật đạt cực đại. Giá trị của m bằng
A. 100 g.
B. 1 kg.

C. 500 g.
D. 50 g.

Lời giải:
k = 100\ \frac{N}{m};\ F = 0,1.\cos (10t + \frac{\pi }{2}) \ (N)
(ACB)max ⇒ Xảy ra cộng hưởng
\Rightarrow \omega _0 = \omega _{n\ell } \Rightarrow \sqrt{\frac{k}{m}} = 10 \Rightarrow m = \frac{k}{10^2} = 1\ kg
⇒ Chọn B

Câu 10: Con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật nặng  m = 1 kg. Vật nặng đang đứng ở vị trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với phương trình F = F0cos10t N. Sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định với tốc độ dao động cực đại là vmax = 50 cm/s. Xác  định biên độ của dao động
A. 5 cm.
B. 0,5 cm.
C. 0,25 cm.
A. 2,5 cm.

Lời giải:
m = 1\ kg;\ F = F_0\cos 10t \ (N);\ v_{max} = 50\ \frac{cm}{s}
\omegadao động = \omega _{n\ell} = 10\ \frac{rad}{s}

⇒ Chọn A

Câu 11: Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng là m. Nếu dùng ngoại lực thứ nhất F_1 = 0,5\cos(\omega t + \varphi ) N kích thích thì khi ổn định biên độ dao động cưỡng bức là A1. Nếu dùng ngoại lực thứ hai F_2 = \cos(\omega t + \varphi ) N kích thích thì khi ổn định biên độdao động cưỡng bức là A2 . Coi lực cản môi trường là như nhau. Hãy tìm phát biểu đúng?
A. A1 > A2.
B. A1 < A2.
C. A1 = A2.
D. Không thể kết luận.

Lời giải:
\\ F_1 = 0,5\cos (\omega t + \varphi ) \rightarrow A_1 \\ F_2 = \cos (\omega t + \varphi ) \rightarrow A_2
Lực cản như nhau
Ta có: \left.\begin{matrix} F_{01} = 0,5\ N\\ F_{02} = 1\ N \ \ \ \end{matrix}\right\} \Rightarrow F_{02} > F_{01} \Rightarrow A_2 > A_1
⇒ Chọn B

Câu 12: Một con lắc đơn có ℓ = 1m; g = 10m/s2 được treo trên một xe ôtô, khi xe đi qua phần đường mấp mô, cứ 12m lại có một chỗ ghềnh, tính vận tốc của vật để con lắc dao động mạnh nhất.
A. 6m/s.
B. 6km/h.
C. 60km/h.
D. 36km/s.

Lời giải:
CLĐ: \ell = 1\ m;\ g = 10\ \frac{m}{s^2};\ S = 12\ m
Con lắc dao động mạnh nhất ⇒ Amax ⇒ Xảy ra cộng hưởng
\Rightarrow T = T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2s
\Rightarrow v = \frac{S}{T} = \frac{12}{2} = 6\ \frac{m}{s}
⇒ Chọn A

Câu 13: Một tấm ván có tần số riêng là 2Hz. Hỏi trong một 1 phút một người đi qua tấm ván phải đi bao nhiêu bước để tấm ván rung mạnh nhất:
A. 60 bước.
B. 30 bước.
C. 60 bước.
D. 120 bước.

Lời giải:
+ f0 = 2 Hz;
+ ∆t = 1 phút = 60 s
+ Bao nhiêu bước ⇒ Tấm ván rung mạnh nhất
\Rightarrow f = f_0 = \frac{n}{\Delta t} \Rightarrow n = f_0.\Delta t = 120 bước
⇒ Chọn D

Câu 14: Một vật dao động tắt dần cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%, tính phần năng lượng còn lại trong một chu kỳ?
A. 94%.
B. 96%.
C. 95%.
D. 91%.

Lời giải:
\left\{\begin{matrix} E = \frac{1}{2}m\omega ^2A^2 \hspace{3,4cm}\\ E' = \frac{1}{2}m\omega ^2A'^{2} = \frac{1}{2}m\omega ^2.(0,97A^2) \end{matrix}\right.
\frac{E'}{E} = 0,97^2 = 94\%
⇒ Chọn A

Câu 15: Một con lắc lò xo độ cứng 100 N/m dao động tắt dần trên mặt phẳng ngang. Ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 5 cm rồi buông tay không vận tốc đầu. Hệ số ma sát của vật và mặt phẳng ngang là µ = 0,01. Vật nặng 100g, g = \pi2 = 10m/s2. Hãy xác định vị trí tại đó vật có tốc độ cực đại
A. 0,01 m.
B. 0,001 m.
C. 0,001 m.
D. 0,0001 m.

Lời giải:
k = 100\ \frac{N}{m}; A = 5\ cm; \mu = 0,01
m = 100\ g = 0,1 \ kg; g = 10\ \frac{m}{s^2}
+ \ v_{max} \Rightarrow x_0 = \frac{\mu mg}{k} = \frac{0,01.0,1.10}{100} = 0,0001\ m
⇒ Chọn D

Câu 16: Một con lắc lò xo độ cứng k = 100 N/m dao động tắt dần trên mặt phẳng ngang. Ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng cho lò xo dãn một đoạn 5 cm rồi buông tay không vận tốc đầu. Hệ số ma sát của vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,01. Biết vật nặng m = 100 g, g = \pi2 = m/s2. Hãy xác định độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động?
A. 4,98 cm.
B. 4,88 cm.
C. 4,96 cm.
D. 5 cm.

Lời giải:
k = 100\ \frac{N}{m}; lò xo dãn 5 cm ⇒ A = 5 cm
\mu = 0,1;\ m = 0,1 \ kg;\ g = \pi ^2 = 10\ \frac{m}{s^2}
+\ x_0 = \frac{\mu mg}{k} = \frac{0,01.0,1.10}{100} = 0,0001\ m = 0,01\ cm
+ Độ giảm biên độ sau nửa chu kỳ:
\Delta A' = 2x_0 = 2.0,01\ cm = 0,02\ cm
+ (Xnén)max = A' = A - ∆A = 4,98 cm
⇒ Chọn A

Câu 17: Con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không giãn có độ dài ℓ = 1 m, một đầu cố định, một đầu gắn với hòn bi khối lượng m. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của lực cản có độ lớn bằng F_C = \frac{P}{1000} (trong đó P là trọng lực tác dụng lên vật). Coi chu kỳ dao động là không đổi trong quá trình dao động và biên độ dao động giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Xác định thời gian con lắc dao động kể từ ban đầu đến khi dừng hẳn. Lấy g = \pi2 = 10m/s2.
A. 55 s.
B. 150 s.
C. 50 s.
D. 250 s.

Lời giải:
\ell = 1\ m;\ \alpha _0 = 0,1\ rad
F_C = \frac{P}{1000} = \frac{mg}{1000}
+\ \Delta t = N.T = \frac{A}{\Delta A}.T = \frac{S_0}{\Delta s}.T
    \\ \cdot \ T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\ s \\ \cdot \ S_0 = \alpha _0.\ell = 0,1.1 = 0,1 \ (m) \\ \cdot \ \Delta s = 4.\frac{F_C}{m\omega ^2} = 4.\frac{mg}{1000.m.\frac{g}{\ell}} = 0,004\ m
\Rightarrow \Delta t = \frac{0,1}{0,004} \times 2 = 50\ s
⇒ Chọn C

Câu 18: Một con lắc lò xo độ cứng k = 10 N/m, vật nặng có khối lượng m = 0,1 kg được đặt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,1. Ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10 cm rồi buông tay không vận tốc đầu cho vật dao động tắt dần. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương theo chiều kéo vật, gốc thời gian lúc buông tay. Lấy g = \pi2 = 10m/s2. Quãng đường vật đi được trong chu kỳ thứ hai?
A. 16 cm.
B. 24 cm.
C. 10 cm.
D. 32 cm.

Lời giải:
k = 10\ \frac{N}{m};\ m = 0,1\ kg;\ \mu = 0,1;\ A = 10\ cm
+\ x_0 = \frac{\mu mg}{k} = \frac{0,1.0,1.10}{10} = 0,01\ m = 1\ cm
+ Biên độ của vật sau chu kì đầu tiên:
A1 = A - 4x0 = 10 - 4.1 = 6 cm
+ Quãng đường vật đi được trong chu kì thứ 2:
S = 4A1 - 8x0 = 24 - 8 = 16 cm
⇒ Chọn A

Câu 19: Một con lắc lò xo độ cứng k = 10 N/m, vật nặng có khối lượng m = 0,1 kg được đặt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là µt = 0,1. Ban đầu kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn 12 cm rồi buông tay không vận tốc đầu cho vật dao động tắt dần. Lấy g = \pi2 = 10m/s2. Số dao động vật thực hiện được kể từ lúc đầu đến lúc tắt hẳn?
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

Lời giải:
k = 10\ \frac{N}{m};\ m = 0,1\ kg; \mu = 0,1;\ A = 12\ cm
+\ x_0 = \frac{\mu mg}{k} = \frac{0,1.0,1.10}{10} = 0,01 \ m = 1 \ cm
+\ \Delta A = 4x_0 = 4\ cm
+ Số dao động vật thực hiện từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn:
N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{12}{4} = 3
⇒ Chọn D

Câu 20: Một con lắc lò xo có độ cứng là k = 100 N/m. Con lắc dao động với biên độ ban đầu là A0 = 5 cm. Giả sử biên độ giảm đều sau mỗi chu kỳ và sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 1% so với ban đầu. Sau bao nhiêu chu kỳ kể từ ban đầu để biên độ chỉ còn A1 = 4 cm?
A. 100.
B. 10.
C. 20.
D. 36.

Lời giải:
k = 100\ \frac{N}{m};\ A_0 = 5\ cm

+ Theo đề bài: A_0 - n.\Delta A = A_1
\Rightarrow 5 - n. \frac{1}{100}.5 = 4
\Rightarrow \frac{n}{20} = 1 \Rightarrow n = 20 dao động
⇒ Chọn C

Giảm 60% học phí 700.000đ 280.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:16 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
29/04/2017 Dạng 3: Viết phương trình dao động của vật
Hỏi đáp
10 Bài tập
6
12
11/05/2017 Dạng 11: Năng lượng của dao động điều hoà
Hỏi đáp
10 Bài tập
15
Kiểm tra: Đề thi online phần dao động điều hòa
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
14/05/2017 - 20/05/2017
16
15/05/2017 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
17/05/2017 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
18
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24/05/2017 - 30/05/2017
24
27/05/2017 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
06/06/2017 - 12/06/2017
33
34
10/06/2017 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
12/06/2017 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
Kiểm tra: Đề thi online phần các loại dao động
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
17/06/2017 - 23/06/2017
39
18/06/2017 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
40
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề dao động cơ học
0 Hỏi đáp
60 phút
19/06/2017 - 25/06/2017
43
24/06/2017 Dạng 2: Phương trình sóng
Hỏi đáp
10 Bài tập
47
Kiểm tra: Đề thi online phần sóng cơ và sự truyền sóng cơ
0 Hỏi đáp
45 phút
30/06/2017 - 06/07/2017
48
01/07/2017 Bài 2: Giao thoa sóng
Hỏi đáp
54
Kiểm tra: Đề thi online phần giao thoa sóng
0 Hỏi đáp
45 phút
09/07/2017 - 15/07/2017
55
10/07/2017 Bài 3: Sóng dừng
Hỏi đáp
10 Bài tập
56
11/07/2017 Bài 4: Sóng âm
Hỏi đáp
10 Bài tập
57
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề sóng cơ học
0 Hỏi đáp
45 phút
12/07/2017 - 18/07/2017
58
13/07/2017 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
59
60
16/07/2017 Dạng 1: Liên hệ giữa các giá trị hiệu dụng
Hỏi đáp
10 Bài tập
61
62
20/07/2017 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
27/07/2017 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
29/07/2017 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
02/08/2017 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
73
74
05/08/2017 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
06/08/2017 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
07/08/2017 Bài 4: Máy biến áp – Truyền tải điện năng
Hỏi đáp
10 Bài tập
77
08/08/2017 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
09/08/2017 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
81
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề dòng điện xoay chiều
0 Hỏi đáp
45 phút
14/08/2017 - 20/08/2017
88
25/08/2017 Bài 1: Tán sắc ánh sáng
Hỏi đáp
10 Bài tập
89
27/08/2017 Bài 2: Giao thoa ánh sáng
Hỏi đáp
90
29/08/2017 Dạng 1: Giao thoa với ánh sáng đơn sắc
Hỏi đáp
10 Bài tập
91
31/08/2017 Dạng 2: Giao thoa với ánh sáng tạp
Hỏi đáp
10 Bài tập
94
Kiểm tra: Đề thi online phần tán sắc và giao thoa ánh sáng
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
05/09/2017 - 11/09/2017
95
06/09/2017 Bài 3: Các loại quang phổ
Hỏi đáp
97
10/09/2017 Bài 5: Tia x (tia rơnghen)
Hỏi đáp
98
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề sóng ánh sáng
0 Hỏi đáp
45 phút
11/09/2017 - 17/09/2017
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp