Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Xét 2 điểm M, N cách nguồn O các đoạn x1, x2 trên cùng phương truyền sóng 

\Rightarrow \Delta \varphi _{MN}=\frac{2\pi.x_2}{\lambda }= \frac{2\pi.x_1}{\lambda }=\frac{2\pi}{\lambda }(x_2-x_1)* Các trường hợp đặc biệt:
1. uM, uN dao động cùng pha \Leftrightarrow \Delta \varphi _{MN}=k2\pi
\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda }(x_2-x_1)=k2\pi\Rightarrow x_2-x_1=k\lambda (k\in Z)Lúc này: u= uN
2. uM, uN dao động ngược pha \Leftrightarrow \Delta \varphi _{MN}=(k2 +1)\pi
\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda }(x_2-x_1)=(2k+1)\pi\Rightarrow x_2-x_1=(2k+1)\frac{\lambda }{2}\Rightarrow x_2-x_1=(k+\frac{1}{2})\lambda, k\in Z
VD1: Một sóng hình sin truyền từ nguồn O dọc theo trục Ox với tần số 20Hz. Hai điểm M, N nằm trên Ox cùng phía O cách nhau 10cm luôn dao động ngược pha. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1m/s. Tìm bước sóng \lambda?
Giải
f = 20Hz
d = MN = 10 cm.
u
M, uN dao động ngược pha (1)
0,7 m/s< v < 1m/s
 (1)\Rightarrow d=(2k+1)\frac{\lambda }{2}=(2k+1)\frac{v}{2f}

\Rightarrow v=\frac{2df}{2k+1}=\frac{2.10.20}{2k+1}=\frac{400}{2k+1}(cm/s)
Từ (2) \Rightarrow 70<v=\frac{400}{2k+1}<100
1,5<k<2
\Rightarrow k=2 \Rightarrow v=\frac{400}{2.2+1}=80cm/s
\Rightarrow \lambda =\frac{v}{f}=\frac{80}{20}=4cm
VD2: Một sóng cơ truyền dọc theo phương Ox, 2 điểm M, N cách nhau \frac{f\lambda }{3} cùng nằm trên Ox. Sóng truyền tới M trước rồi tới N, phương trình sóng tại M có dạng u_M=4cos2\pi t (cm). Tại thời điểm t thì tốc độ phần tử vật chất tại M là 8\pi (cm/s). Tìm tốc độ phần tử vật chất tại N?
Giải
\Rightarrow u_N= 4cos(2\pi t - \frac{2\pi}{\lambda }.\frac{f\lambda }{3})
\Rightarrow u_N= 4cos(2\pi t - \frac{14\pi}{3})
\Rightarrow u_N= 4cos(2\pi t - \frac{2\pi}{3}) (cm)
Phương trình vận tốc tại M và N
\left\{\begin{matrix} u_M=u'_M=-8\pi.sin.2\pi t\\ \\ u_N=u'_N=-8\pi.sin(2\pi t-\frac{2\pi}{3}) \end{matrix}\right.
Theo đề \left\{\begin{matrix} \left | u_M \right |=-8\pi (cm/s)\Rightarrow sin2\pi t =\pm 1 \\ \\ \left | u_N \right |=?\Rightarrow cos2\pi t = 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\right.
u_N=-8\pi [sin(2\pi t).cos\frac{2\pi}{3}-cos(2\pi t).sin\frac{2\pi}{3}]
u_N=4 \pi. sin(2\pi t)=\pm 4 \pi
Vậy \left | u_N \right |=4 \pi (cm/s)

Giảm 60% học phí 700.000đ 280.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:16 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
29/04/2017 Dạng 3: Viết phương trình dao động của vật
Hỏi đáp
10 Bài tập
6
12
11/05/2017 Dạng 11: Năng lượng của dao động điều hoà
Hỏi đáp
10 Bài tập
15
Kiểm tra: Đề thi online phần dao động điều hòa
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
14/05/2017 - 20/05/2017
16
15/05/2017 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
17/05/2017 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
18
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24/05/2017 - 30/05/2017
24
27/05/2017 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
06/06/2017 - 12/06/2017
33
34
10/06/2017 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
12/06/2017 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
Kiểm tra: Đề thi online phần các loại dao động
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
17/06/2017 - 23/06/2017
39
18/06/2017 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
40
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề dao động cơ học
0 Hỏi đáp
60 phút
19/06/2017 - 25/06/2017
43
24/06/2017 Dạng 2: Phương trình sóng
Hỏi đáp
10 Bài tập
47
Kiểm tra: Đề thi online phần sóng cơ và sự truyền sóng cơ
0 Hỏi đáp
45 phút
30/06/2017 - 06/07/2017
48
01/07/2017 Bài 2: Giao thoa sóng
Hỏi đáp
54
Kiểm tra: Đề thi online phần giao thoa sóng
0 Hỏi đáp
45 phút
09/07/2017 - 15/07/2017
55
10/07/2017 Bài 3: Sóng dừng
Hỏi đáp
10 Bài tập
56
11/07/2017 Bài 4: Sóng âm
Hỏi đáp
10 Bài tập
57
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề sóng cơ học
0 Hỏi đáp
45 phút
12/07/2017 - 18/07/2017
58
13/07/2017 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
59
60
16/07/2017 Dạng 1: Liên hệ giữa các giá trị hiệu dụng
Hỏi đáp
10 Bài tập
61
62
20/07/2017 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
27/07/2017 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
29/07/2017 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
02/08/2017 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
73
74
05/08/2017 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
06/08/2017 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
07/08/2017 Bài 4: Máy biến áp – Truyền tải điện năng
Hỏi đáp
10 Bài tập
77
08/08/2017 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
09/08/2017 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
81
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề dòng điện xoay chiều
0 Hỏi đáp
45 phút
14/08/2017 - 20/08/2017
88
25/08/2017 Bài 1: Tán sắc ánh sáng
Hỏi đáp
10 Bài tập
89
27/08/2017 Bài 2: Giao thoa ánh sáng
Hỏi đáp
90
29/08/2017 Dạng 1: Giao thoa với ánh sáng đơn sắc
Hỏi đáp
10 Bài tập
91
31/08/2017 Dạng 2: Giao thoa với ánh sáng tạp
Hỏi đáp
10 Bài tập
94
Kiểm tra: Đề thi online phần tán sắc và giao thoa ánh sáng
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
05/09/2017 - 11/09/2017
95
06/09/2017 Bài 3: Các loại quang phổ
Hỏi đáp
97
10/09/2017 Bài 5: Tia x (tia rơnghen)
Hỏi đáp
98
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề sóng ánh sáng
0 Hỏi đáp
45 phút
11/09/2017 - 17/09/2017
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp