Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405  Tuyển Giáo Viên

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Xét mạch RLC nối tiếp 
Nếu i=I_0cos(\omega t+\varphi _i)

\Rightarrow \left\{\begin{matrix} u_R=U_{OR}cos(\omega t+\varphi _i)\\ u_L=U_{OL}cos(\omega t+\varphi _i+\frac{\pi}{2})\\ u_C=U_{OC}cos(\omega t+\varphi _i-\frac{\pi}{2}) \end{matrix}\right.
uR cùng pha i\Rightarrow u_R=iR\Leftrightarrow i=\frac{u_R}{R}
uvuông pha i\Rightarrow \left ( \frac{u_L}{U_{0L}} \right )+\left ( \frac{i}{I_0} \right )^2=1
u
vuông pha i\Rightarrow \left ( \frac{u_C}{U_{0C}} \right )+\left ( \frac{i}{I_0} \right )^2=1
u
vuông pha u_L \Rightarrow \left ( \frac{u_R}{U_{OR}} \right )^2+ \left ( \frac{u_L}{U_{OL}} \right )^2=1
u
vuông pha u_C \Rightarrow \left ( \frac{u_R}{U_{OR}} \right )^2+ \left ( \frac{u_C}{U_{OC}} \right )^2=1

ungược pha u_C \Rightarrow \left\{\begin{matrix} u_L=U_{OL}cos(\omega t+\varphi )\\ u_C=U_{OCL}cos(\omega t+\varphi ) \end{matrix}\right.\Rightarrow \frac{u_L}{u_C} =\frac{U_{OL}}{U_{OC}} =\frac{Z_L}{Z_C}
* Chú ý:

U_{OL}=U_L\sqrt{2}, \ \ I_O=I \sqrt{2}
\Rightarrow \left ( \frac{u_L}{U_{OL}} \right )+\left ( \frac{i}{I_O} \right )^2=1 \Rightarrow \left ( \frac{u_L}{U_{L}} \right )+\left ( \frac{i}{I} \right )^2=2
* Viết biểu thức:
+ Nếu đề cho u_{MN}=U_{OMN}.cos(\omega t+\varphi_{u_{MN}} )
\rightarrow Yêu cầu viết biểu thức:
Ta có: i=I_O cos(\omega t+\varphi _i)
+ Tìm Z_{MN}\Rightarrow I_O=\frac{U_{OMN}}{Z_{MN}}
+ Tìm tan\varphi _{MN}\Rightarrow \varphi _{MN}\Rightarrow \varphi _i=\varphi _{u_{MN}}-\varphi _{MN}
Vậy i=I_O cos(\omega t+\varphi _i)
+ Nếu đề cho i=I_O cos(\omega t+\varphi _i)
\rightarrow Yêu cầu viết biểu thức u_{MN}?
+ Tìm Z_{MN}\Rightarrow U_{OMN}=I_O.Z_{MN}
+ Tìm tan\varphi _{MN}\Rightarrow \varphi _{MN}\Rightarrow \varphi _{u_{MN}} =\varphi _i+\varphi _{MN}
Vậy u_{MN}=U_{OMN} cos(\omega t + \varphi _{u_{MN}})
+ Nếu đề cho u1 
\rightarrow Yêu cầu viết u2?
Từ u1 \rightarrow Viết biểu thức i \rightarrow Viết u2

VD1: Đặt điện áp u=200\sqrt{2}cos(100\pi t + \frac{\pi }{6}) (v) vào 2 đầu tụ C=\frac{10^{-4}}{\pi}F
a. Viết biểu thức i?
b. Tại thời điểm u=10\sqrt{6}(V) thì cường độ dòng điện i bằng bao nhiêu?
Giải
a.
Z_C=\frac{1}{C.\omega }=\frac{1}{\frac{10^{-4}}{\pi}.100\pi}=100\Omega
I_O=\frac{U_{OC}}{Z_C}=\frac{200\sqrt{2}}{100}=2\sqrt{2}A
\varphi _{u_{C}}=\varphi _i-\frac{\pi}{2}\Rightarrow \varphi _i=\varphi _{u_{C}}+ \frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}=\frac{2\pi}{3}
Vậy i=2\sqrt{2}.cos(100\pi t + \frac{2 \pi}{3}) (A)
b.u_C\perp i\Rightarrow \left ( \frac{u_C}{U_{OC}} \right )^2+\left ( \frac{i}{I_O } \right )^2=1
\Rightarrow i=\pm I_O\sqrt{1-\left ( \frac{u_C}{U_{O}} \right )^2}=\pm 2\sqrt{2} \sqrt{1-\left ( \frac{100\sqrt{6}}{200\sqrt{2}} \right )^2}
\Rightarrow i=\pm 2\sqrt{2}.\frac{1}{2}=\pm \sqrt{2}(A)
VD2: Đặt điện áp u=200cos(100\pi t-\frac{\pi}{4})(V) vào 2 đầu mạch RLC ghép nối tiếp có R = 50\Omega, L=318mH, C=63,6\mu F. Viết biểu thức i, u_R, u_C, u_{RC}, u_{LC}.
Giải
Z_L=L.\omega =318.10^{-3}.100 \pi=100\Omega
Z_C=\frac{1}{C.\omega} =\frac{1}{63,6.10^{-6}.100 \pi}=50\Omega
Z=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}=\sqrt{50^2+(100-50)^2}=50\sqrt{2}\Omega
\Rightarrow I_O=\frac{U_O}{Z}=\frac{200}{50\sqrt{2}}=2\sqrt{2}A
tan\varphi =\frac{Z_L-Z_C}{R}=\frac{100-50}{50}=1\Rightarrow \varphi =\frac{\pi }{4}
\Rightarrow \varphi _i=\varphi _u-\varphi =-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{2}
Vậy i=2\sqrt{2}.cos(100\pi t-\frac{\pi}{2})(A)
u_R=100\sqrt{2}.cos(100\pi t-\frac{\pi}{2})(v)
u_L=200\sqrt{2}.cos(100\pi t-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2})(v)
u_C=100\sqrt{2}.cos(100\pi t-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2})(v)
u_{RC}=U_{ORC}.cos(\omega t+\varphi _{u_{RC}})
Z_{RC}=\sqrt{R^2+Z_L^2}=\sqrt{50^2+50^2}=50\sqrt{2}\Omega
\Rightarrow U_{ORC}=I_{RC}=2\sqrt{2}.50\sqrt{2}=200V
tan\varphi _{RC}=\frac{-Z_C}{R}=\frac{-50}{50}=-1\Rightarrow \varphi _{RC}=-\frac{\pi }{4}
\Rightarrow \varphi _{u_{RC}}=\varphi _i+\varphi _{RC}=-\frac{\pi}{2}+(-\frac{\pi}{4} )=-\frac{3\pi}{4}
Vậy u_{RC}=200.cos(100\pi t-\frac{3 \pi}{4})(V)
Viết u_{LC}=U_{OLC}.cos (\omega t+\varphi _{u_{LC}})
U_{OLC}=I_O.Z_{LC}\left | Z_L-Z_C \right |=2\sqrt{2}.\left | 100-50 \right |=100\sqrt{2}
tan\varphi _{LC}=\frac{Z_L-Z_C}{O}=\frac{50}{0}=\infty \Rightarrow \varphi _{LC}=\frac{\pi}{2}
\Rightarrow \varphi _{u_{LC}}=\varphi _i+\varphi _{LC}=-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=0
Vậy u_{LC}=100\sqrt{2}.cos.100\pi t (V)
Cài đặt: 
shift\rightarrow mode\rightarrow 4\rightarrow R
mode\rightarrow 2\rightarrow CMPLX
u=U_O cos(\omega t + \varphi _u)\rightarrow U_O< \varphi _u
i=I_O cos(\omega t + \varphi _i)\rightarrow I_O<\varphi _i
Z=\sqrt{R^2+(Z_L-Z_C)^2}\rightarrow R+(Z_L-Z_C)i
Viết i
i=\frac{u}{Z}=\frac{U_O<\varphi _u}{R+(Z_L-Z_C)i}=\frac{U_{ORC}< \varphi _{u_{RC}}}{R-Z_Ci }=\frac{u_{ORL}<\varphi _{u_{RL}}}{R+Z_L.i}
=\frac{U_{OL}<\varphi _{u_{L}}}{Z_L.i}=\frac{U_{OC}<\varphi _{u_{C}}}{-Z_C.i}=...
Viết u:
(I_O<\varphi _i).[R+(Z_L-Z_C)i]
\rightarrow (I_O<\varphi _i).(R-Z_C.i)=U_{ORC}<\varphi _{i_{RC}}Tìm Z:
\frac{U_O<\varphi _u}{I_O<\varphi _i}=R+(Z_L-Z_C)i
Chú ý:
shift\rightarrow 2\rightarrow 3=r< Đ
shift\rightarrow 2\rightarrow 4=a+bi

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp