Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Xét mạch: 
+ Cảm kháng: Z_L=L.\omega =L.2.\pi.f
+ Dung kháng: Z_C=\frac{1}{C.\omega} =\frac{1}{C.2.\pi.f}
* Tổng trở:
Z_{AB}=\sqrt{(R_1+R_2)^2+(Z_L-Z_C)^2}
Z_{AP}=\sqrt{R_1^2+(Z_L-Z_C)^2}
Z_{AN}=\sqrt{R_1^2+Z_L^2}
Z_{AM}=\sqrt{R_1^2}=R_1
Z_{MP}=\sqrt{(Z_L-Z_C)^2}=\left | Z_L-Z_C \right |
Z_{NB}=\sqrt{R^2_2+Z_C^2}
* Điện áp: U_{AB}=\sqrt{(U_{R_1}+U_{R_2})^2+(U_L-U_C)^2}
U_{AP}=\sqrt{(U^2_{R_1}+(U_L-U_C)^2}
U_{AN}=\sqrt{(U^2_{R_1}+U_L^2}
U_{AM}=U_{R_1}
U_{AM}=\left | U_L-U_C \right |
U_{NB}=\sqrt{U^2_{R_2}+U^2_C}
* Cường độ dòng điện:
I=\frac{U_R}{R}=\frac{U_L}{Z_L}=\frac{U_C}{Z_C}=\frac{U_{RC}}{Z_RC}= \frac{U_{MN}}{Z_{MN}}=...=\frac{U _{dau}}{Z_{do}}
* Độ lệch pha:
tan\varphi _{MN}=\frac{Z_L-Z_C}{R}
tan\varphi _{RC}=\frac{-Z_C}{R}
tan\varphi _{RL}=\frac{Z_L}{R}
tan\varphi _{LC}=\frac{Z_L-Z_C}{O}=\pm \infty
Nhớ: 
+ Thuộc kỹ cung góc và các giá trị tan, cos của hàm lượng giác.
tan\varphi=\frac{a}{O}=\left\{\begin{matrix} +\infty \ neu \ a>0\\ -\infty \ neu \ a<0 \end{matrix}\right.
\varphi _{MN}=\varphi_{u _{MN}}-\varphi_ i
VD1: Cho mạch điện: R=100\Omega , C=15,9\mu F, f=50Hz, U_{MN}=U_{AB}=200V
a. Tìm L?
b. Tìm \varphi _{AM}, \varphi _{AB}?
Giải
a.
Z_C=\frac{1}{C.2.\pi.f}=\frac{1}{15,9.10^{-6}.2\pi.50}=200\Omega
U_{AM}=U_{AB}\Rightarrow Z_{ZM}=Z_{AB}\Rightarrow Z_{ZM}^2=Z_{AB}^2
\Rightarrow R^2+Z_L^2=R^2+(Z_L-Z_C)^2
\Rightarrow Z_L^2=(Z_L-Z_C)^2\Rightarrow \left | Z_L-Z_C \right |=Z_L
\Rightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} Z_L-Z_C=Z_L\Rightarrow Z_C=0 \ \ \ (loai)\\ Z_L-Z_C=-Z_L\Rightarrow Z_L=\frac{Z_C}{2}=\frac{200}{2}=100\Omega \end{matrix}
Z_L=L.2\pi.f\Rightarrow L=\frac{Z_L}{2\pi.f}=\frac{100}{2\pi.50}=\frac{1}{\pi}(H)
b.
tan_{\varphi _{AM}}=\frac{Z_L-O}{R}=\frac{100}{100}=1\Rightarrow \varphi _{AM}=\frac{\pi}{4}
tan_{\varphi _{AB}}=\frac{Z_L-Z_C}{R}=\frac{100-200}{100}=-1 \Rightarrow \varphi _{AB}=-\frac{\pi}{4}
VD2: Đặt điện áp u=U\sqrt{2}cos2.\pi.f(v) vào 2 đầu mạch RLC ghép nối tiếp thì U_R=60V, U_L=120V, U_C=40V
a. Tìm U?
b. Thay tụ C bằng tụ C' thì U'R = 80V, Tìm U'L  U'C?
Giải
a.
U=\sqrt{U^2_R+(U_L-U_C)^2}=\sqrt{60^2+(120-40)^2}=100V
b. Ta có:
U^2=U'^2_R+(U'_L-U'_C)^2
\Rightarrow 100^2=80^2+(U'_L-U'_C)^2
\Rightarrow \left | U'_L-U'_C \right |=\sqrt{100^2-80^2}=60
Tỉ số \frac{U'_L}{U'_R}=\frac{U_L}{U_R}=\frac{Z_L}{R}=\frac{120}{60}=2

\Rightarrow U'_L=2U'_R=2.80=160V
\Rightarrow \left | 160-U'_C \right |=60
\Rightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} 160-U'_C=60\Rightarrow U'_C=100V\\ 160-U'_C=-60\Rightarrow U'_C=220V \end{matrix}

Giảm 40% học phí 700.000đ 420.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
 Giáo viên: Thầy Thân Thanh Sang
1
00:59:16 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15

Chuyên đề 1: Dao động cơ học

 Giáo viên: Thầy Thân Thanh Sang
16
00:54:12 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:38 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập

Chuyên đề 2: Sóng cơ học

 Giáo viên: Thầy Thân Thanh Sang

Chuyên đề 3: Dòng điện xoay chiều

 Giáo viên: Thầy Thân Thanh Sang
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập