Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Xét 2 nguồn u_A=u_B=a.cos(\omega t+\varphi ). Điểm M cách A, B các đoạn d1, d2
\Rightarrow \left\{\begin{matrix} u_{AM}=a.cos(\omega t+\varphi -\frac{2\pi d_1}{\lambda } )\\ \\ u_{BM}=a.cos(\omega t+\varphi -\frac{2\pi d_2}{\lambda } ) \end{matrix}\right. \Rightarrow u_M=u_{AM}+u_{BM}

\Rightarrow u_M=2a.cos[\frac{\pi}{\lambda }(d_2-d_1)].cos[\omega t+ \varphi -\frac{\pi}{\lambda }.(d_1+d_2)]

* Biên độ sóng tại M:
 A_M=2a.\left | cos[\frac{\pi}{\lambda }.(d_2-d_1)] \right |
* Độ lệch pha của 2 sóng tại M:
 \Delta \varphi _M=\frac{2\pi}{\lambda }.(d_2-d_1)
* Pha ban đầu của sóng tại M:
\varphi _M=\varphi -\frac{\pi}{\lambda }.(d_1+d_2)
* Tại M sóng có biên độ cực đại:
(A_M)_{max}=2a\Leftrightarrow cos[\frac{\pi}{\lambda }(d_2-d_1)]=\pm 1
\Rightarrow \frac{\pi}{\lambda }(d_2-d_1)=k\pi\Rightarrow d_2-d_1=k\lambda , k\in Z
k=0\Rightarrow d_2-d_1=0 đường cực đại trung tâm.
k=\pm 1\Rightarrow d_2-d_1=\pm .\lambda đường cực đại bậc 1.
k=\pm 2\Rightarrow d_2-d_1=\pm 2\lambda đường cực đại bậc 2.
* Tại M sóng có biên độ cực tiểu:
(A_M)_{min}=0\Leftrightarrow cos[\frac{\pi}{\lambda }(d_2-d_1)]=0
\Rightarrow \frac{\pi}{\lambda }(d_2-d_1)=(k+\frac{1}{2})\pi
\Rightarrow d_2-d_1=(k'+\frac{1}{2})\lambda =(2k'+1)\frac{\lambda }{2},k'\in Z
\bigg \lbrack\begin{matrix} k'=0\Rightarrow d_2-d_1=\frac{1}{2}\lambda \\ k'=-1\Rightarrow d_2-d_1=-\frac{1}{2}\lambda \end{matrix} đường cực tiểu thứ 1
\bigg \lbrack\begin{matrix} k'=1\Rightarrow d_2-d_1=\frac{3}{2}\lambda \\ k'=-2\Rightarrow d_2-d_1=-\frac{3}{2}\lambda \end{matrix}  đường cực tiểu thứ2
* Tóm lại
\frac{\left | d_2-d_1 \right |}{\lambda }=\left\{\begin{matrix} k\Rightarrow M \ thuoc \ cuc \ dai \ bac \ k\\ k+\frac{1}{2}\Rightarrow M \ thuoc \ cuc \ tieu \ bac \ (k+1) \end{matrix}\right.
VD: 
\frac{\left | d_2-d_1 \right |}{\lambda }=5\Rightarrow M\in CD_5
\frac{\left | d_2-d_1 \right |}{\lambda }=3,5\Rightarrow M\in CT_4
\frac{\left | d_2-d_1 \right |}{\lambda }=9,7\Rightarrow M nằm giữa CT10 và CĐ10.

* Số đường CĐ, CT trong vuông giao thoa (hay số điểm CĐ, CT trên đoạn AB)
+ Số đường CĐ:
Ta có: \left | d_2-d_1 \right |< AB
Mà: d_2-d_1 =k\lambda \Rightarrow \left | k\lambda \right |<AB
\Rightarrow \left | k \right |<\frac{AB}{\lambda}
Vậy số đường CĐ,...là số giá trị k\in Z thỏa mãn (*).
+ Số đường cực tiểu:
\left\{\begin{matrix} \left | d_2-d_1 \right |<AB\\ d_2-d_1=(k+\frac{1}{2})\lambda \end{matrix}\right.\Rightarrow \left | (k+\frac{1}{2})\lambda \right |< AB
\Rightarrow \left | (k+\frac{1}{2}) \right |< \frac{AB}{\lambda} (**)
Vậy số dương CT,.. là số giá trị k\in Z thỏa (**).
VD1: Tại 2 điểm S_1, S_2 trên mặt nước có 2 nguồn dao đọng theo phương thẳng đứng với phương trình u_{S_1}=u_{S_2}=3cos(20\pi t-\frac{\pi}{3})(mm) tốc độ truyền sóng v = 25 cm/s. Một điểm M trong vuông giao thoa cách S_1, S_2 các đoạn 11 cm và 12 cm. Tìm độ lệch pha của 2 sóng tới M và biên độ sóng tại M?
Giải
v=25 \ cm/s; \omega 20\pi\Rightarrow f=\frac{\omega }{2\pi}=10Hz
\Rightarrow \lambda =\frac{v}{f}=\frac{25}{10}=2,5 (cm)
* Độ lệch pha của 2 sóng tới M.
\Delta \varphi _M=\frac{2\pi}{\lambda }(d_2-d_1)=\frac{2\pi}{2,5 }(12-11)
\Rightarrow \Delta \varphi _M=0,8\pi (rad)
Biên độ sóng tại M:
A_M=2a.\left | cos [\frac{\pi}{\lambda }(d_2-d_1)] \right |
\Rightarrow A_M=2.3.\left | cos [\frac{\pi}{2,5 }(12-11)] \right |
\Rightarrow A_M=2.3.\left | cos (\frac{2\pi}{3 }) \right |=\square (mm)
VD2: Trên mặt nước tại 2 điểm A,B cách nhau 15cm có 2 nguồn dao động cùng pha và cùng tần số 10Hz. Tại điểm M trong vùng giao thoa cách 2 nguồn các đoạn 22cm và 28cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 đường cực đại khác. Tìm tốc độ truyền sóng và số điểm cực đại, cực tiểu trên đoạn AB?
Giải
Ta có  
(A_M)_{max}
Giữa M và trung trực AB có 2 cực đại khác.
\Rightarrow M\in CD_3\Rightarrow d_2-d_1-3\lambda \Rightarrow \lambda =\frac{d_2-d_1}{3}
\Rightarrow \lambda =\frac{28-22}{3}=2(cm)
- Tốc độ truyền sóng:
v=\lambda .f=20(cm/s)
Số điểm cực đại:
\left | k \right |< \frac{AB}{\lambda }=\frac{15}{2}=7,5
\Rightarrow -7,5< k7,5\Rightarrow k=-7;-6\Rightarrow có 15 giá trị k\in Z\Rightarrow có 15 điểm CĐ.
Số điểm cực tiểu: \left | k+\frac{1}{2} \right |< \frac{AB}{\lambda }=7,5
\Rightarrow -7,5< k+\frac{1}{2}< 7,5\Rightarrow -8<k<7\Rightarrow k=-7;-6;...;5;6\Rightarrow có 6 -(-7) +1 =14
Vậy có 14 điểm cực tiểu trên đoạn AB.

Giảm 60% học phí 700.000đ 280.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:16 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
29/04/2017 Dạng 3: Viết phương trình dao động của vật
Hỏi đáp
10 Bài tập
6
12
11/05/2017 Dạng 11: Năng lượng của dao động điều hoà
Hỏi đáp
10 Bài tập
15
Kiểm tra: Đề thi online phần dao động điều hòa
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
14/05/2017 - 20/05/2017
16
15/05/2017 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
17/05/2017 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
18
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24/05/2017 - 30/05/2017
24
27/05/2017 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
06/06/2017 - 12/06/2017
33
34
10/06/2017 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
12/06/2017 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
Kiểm tra: Đề thi online phần các loại dao động
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
17/06/2017 - 23/06/2017
39
18/06/2017 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
40
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề dao động cơ học
0 Hỏi đáp
60 phút
19/06/2017 - 25/06/2017
43
24/06/2017 Dạng 2: Phương trình sóng
Hỏi đáp
10 Bài tập
47
Kiểm tra: Đề thi online phần sóng cơ và sự truyền sóng cơ
0 Hỏi đáp
45 phút
30/06/2017 - 06/07/2017
48
01/07/2017 Bài 2: Giao thoa sóng
Hỏi đáp
54
Kiểm tra: Đề thi online phần giao thoa sóng
0 Hỏi đáp
45 phút
09/07/2017 - 15/07/2017
55
10/07/2017 Bài 3: Sóng dừng
Hỏi đáp
10 Bài tập
56
11/07/2017 Bài 4: Sóng âm
Hỏi đáp
10 Bài tập
57
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề sóng cơ học
0 Hỏi đáp
45 phút
12/07/2017 - 18/07/2017
58
13/07/2017 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
59
60
16/07/2017 Dạng 1: Liên hệ giữa các giá trị hiệu dụng
Hỏi đáp
10 Bài tập
61
62
20/07/2017 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
27/07/2017 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
29/07/2017 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
02/08/2017 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
73
74
05/08/2017 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
06/08/2017 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
07/08/2017 Bài 4: Máy biến áp – Truyền tải điện năng
Hỏi đáp
10 Bài tập
77
08/08/2017 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
09/08/2017 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
81
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề dòng điện xoay chiều
0 Hỏi đáp
45 phút
14/08/2017 - 20/08/2017
88
25/08/2017 Bài 1: Tán sắc ánh sáng
Hỏi đáp
10 Bài tập
89
27/08/2017 Bài 2: Giao thoa ánh sáng
Hỏi đáp
90
29/08/2017 Dạng 1: Giao thoa với ánh sáng đơn sắc
Hỏi đáp
10 Bài tập
91
31/08/2017 Dạng 2: Giao thoa với ánh sáng tạp
Hỏi đáp
10 Bài tập
94
Kiểm tra: Đề thi online phần tán sắc và giao thoa ánh sáng
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
05/09/2017 - 11/09/2017
95
06/09/2017 Bài 3: Các loại quang phổ
Hỏi đáp
97
10/09/2017 Bài 5: Tia x (tia rơnghen)
Hỏi đáp
98
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề sóng ánh sáng
0 Hỏi đáp
45 phút
11/09/2017 - 17/09/2017
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp