Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng giúp các em nắm được các công thức cũng như phương pháp giải các bài tập liên quan đến protein như:

  • Tính số acid amin.
  • Xác định số liên kết peptid.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chúng ta đã được học phần cấu trúc và chức năng của Protein. Và hôm nay các em sẽ được hướng dẫn một số công thức và bài tập của nội dung này. Trước khi bước vào phương pháp giải bài tập Protein thì chúng ta sẽ ôn lại kiến thức ADN, ARN và Protein như sau:


1. Tính số acid amin
+ Tính số acid amin trong chuỗi polipeptid
\frac{N}{2.3} - 1 = \frac{rN}{3} - 1

+ Tính số acid amin trong phân tử protein (polypeptid hoàn chỉnh, protein hoàn chỉnh)
\frac{N}{2.3} - 2 = \frac{rN}{3} - 2

2. Xác định số liên kết peptid
+ Số LK peptid trong chuỗi
aa – aa1 – aa2 – ... – aan
Gọi a số aa có trong chuỗi polypetid
⇒ Số LK peptid: (a – 1)
+ Số LK peptid trong phân tử protein
Gọi d là số aa trong chuỗi polypetid
⇒ Số LK peptid: (b – 1)

* Các ví dụ
Ví dụ 1: Một chuỗi polypetid hoàn chỉnh có 248 axit amin.
a) Xác định số bộ ba trên mARN.
b) Xác định số nu trên gen quy định để tổng hợp protein đó.
c) Xác định số liên kết peptid có trong chuỗi polypetid đó.
Giải:

Polypetid hoàn chỉnh có 248 aa
Ta có: 
\frac{N}{2.3} - 2 = \frac{rN}{3} - 2 = 248
a) Số bộ ba trên mARN: \frac{rN}{3} = 250
b) \frac{N}{2.3} -2 = 248
⇔ N = 1500 (nu)
c) Số LK peptid
⇒ Số LK peptid = 248 – 1 = 247 (LK)
Ví dụ 2: Một chuỗi polypetid có ℓ = 1500A0. Biết một axit  amin có độ dài trung bình 3A0. Hãy xác định:
a) Số liên kết peptid có trong mỗi chuỗi polypetid đó.
b) Số nu có trong mARN đã tổng hợp chuỗi polypetid đó.
Giải:

Polypetid = 1500A0 (1aa = 3A0)
⇒ Số aa trong polypetid: \frac{1500}{3} = 500
a) Số LK peptid = 500 – 1 = 499
b) Số rN của mARN
\frac{rN}{3} - 1 = 500
⇔ rN = 501.3 = 1503

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017