Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405  Tuyển Giáo Viên

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Lý thuyết
a>1  
a^x>a^y\Leftrightarrow x>y
a^{f(x)}>a^{g(x)}\Leftrightarrow f(x)>g(x)
+ 0 < a < 1
a^{f(x)}>a^{g(x)}\Leftrightarrow f(x)>g(x)
II. Bài tập
VD1
: Giải bất phương trình 2^{x^2-5x+6}>1
Giải
Bpt\Leftrightarrow 2^{x^2-5x+6}>2^0
\Leftrightarrow x^2-5x+6>0
\Leftrightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} x<2\\ x>3 \end{matrix}
Tập nghiệm là (-\infty ;2)\cup (3;+\infty )
VD2: Giải bất phương trình 2^{3x+1}>2^{2x-4}
Giải
BPT \Leftrightarrow 2^{3x+1}>2^{2x-4}
\Leftrightarrow 3x+1>2x-4
\Leftrightarrow x>-5
Vậy tập nghiệm là (-5;+\infty )
VD3Giải bất phương trình 
\left ( \sqrt{2\sqrt{2}} \right )^{x+1}>(0,125)^x.(0,25)^{2x-1}

Giải
\sqrt{2\sqrt{2}} =2^\frac{1}{2}.2^\frac{1}{4}=2^\frac{3}{4}
0,125=\frac{1}{8}=2^-^3
BPT\Leftrightarrow \left (2^ \frac{3}{4} \right )^{x+1}> \left ( 2^{-3} \right )^x. \left ( 2^-^2 \right )^{2x-1}
\Leftrightarrow 2^{\frac{3}{4}(x+1)}>2^{-3x}.2^{-4x+2}
\Leftrightarrow 2^{\frac{3}{4}(x+1)}>2^{-7x+2}
\Leftrightarrow \frac{3}{4}(x+1)>-7x+2
\Leftrightarrow 3x+3>-28x+8
\Leftrightarrow 31x>5
\Leftrightarrow x>\frac{5}{31}
Vậy tập nghiệm là (\frac{5}{31};+\infty )
VD4: Giải bất phương trình 

(\sqrt{5}-2)^{\frac{x-3}{x-1}}>(\sqrt{5}+2)^{\frac{x+1}{x+3}}
Giải
Xét 
(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)=1\Rightarrow \sqrt{5}+2=(\sqrt{5}-2)^{-1}
BPT

(\sqrt{5}-2)^{\frac{x-3}{x-1}}>(\sqrt{5}+2)^{\frac{x+1}{x+3}}
\Leftrightarrow \frac{x-3}{x-1}<-\frac{x+1}{x+3} \ \ (do \ 0< \sqrt{5}-2<1 )
\Leftrightarrow \frac{x-3}{x-1}+\frac{x+1}{x+3} <0
ĐK: x\neq 1,x\neq -3
\frac{x^2-9+x^2-1}{(x-1)(x+3)}<0\Leftrightarrow \frac{2(x^2-5)}{(x-1)(x+3)}<0
Vậy tập nghiệm là (-3;-\sqrt{5});(1;\sqrt{5})

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 8 bài học Chuyên đề 1: Đạo hàm và ứng dụng
28
00:20:04 Bài 1: Mặt nón - hình nón - khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
00:31:25 Bài 2: Thể tích khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
00:23:04 Bài 4: Mặt trụ - hình trụ - khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
00:16:58 Bài 5: Thể tích khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
00:58:51 Bài 7: Mặt cầu - hình cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:21:56 Bài 8: Thể tích khối cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
36
00:15:37 Bài 9: Diện tích mặt cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
37
00:32:41 Bài 10: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
Đề thi online chuyên đề Khối tròn xoay
0 Hỏi đáp
60 phút
20 Câu hỏi
39
00:27:49 Bài 1: Tọa độ của vectơ trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
40
00:40:44 Bài 2: Tọa độ của điểm trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
45
46
48
51
00:19:42 Bài 12: Bài toán góc giữa các mặt phẳng
Hỏi đáp
6 Bài tập
53
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt phẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
57
00:14:57 Bài 17: Góc giữa hai đường thẳng
Hỏi đáp
5 Bài tập
58
60
Kiểm tra: Đề thi online phần Đường thẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
61
00:19:21 Bài 20: Bài toán viết phương trình mặt cầu
Hỏi đáp
6 Bài tập
65
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt cầu
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
66
00:37:14 Bài 24: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
107
00:18:56 Bài 1: Các khái niệm cơ bản
Hỏi đáp
10 Bài tập
108
00:16:15 Bài 2: Phép toán với số phức
Hỏi đáp
10 Bài tập
109
00:25:32 Bài 3: Giải phương trình
Hỏi đáp
10 Bài tập
110
00:21:41 Bài 4: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
111
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Số phức
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
112
Bài học 1
Hỏi đáp
113
Bài học 2
Hỏi đáp
114
Bài học 3
Hỏi đáp
115
Bài học 4
Hỏi đáp
116
Bài học 5
Hỏi đáp