Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ sang bài tiếp theo của Chuyên đề 4 đó là Quy luật tương tác gen. Đến với nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các gen tương tác với nhau sẽ quy định các kiểu hình như thế nào và có khác với quy luật của Menden không nhé!

1. Thí nghiệm:

Cho lai bí thuần chủng: dẹt x dài

→ F1 100% bí dẹt

Cho F1 x F1 → F2: 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài

2. Phân tích thí nghiệm:

- Ta có: F1 x F1 → F2\underbrace{9 : 6 : 1}
                                     16 TH = 4 x 4 

⇒ Cây bí F1 (Dẹt) cho 4 loại giao tử

⇒ Cây F1 dị hợp 2 cặp gen AaBb

- Vì cây F1 dị hợp 2 cặp gen mà chỉ quy định 1 loại kiểu hình (dẹt: AaBb)

⇒ Có hiện tượng tác động qua lại của nhiều gen để quy định 1 tính trạng

⇒ Tương tác gen

Quy ước: A-B-: Dẹt

* SĐL: P(t/c):            AABB x aabb

           F1:                100 % AaBb

           Fx F→ F2:

3. Kết luận:

- Xét 2 cặp gen, trong đó mỗi cặp có 2 alen khác nhau, phân li độc lập, tổ hợp tự do cùng quy định 1 tính trạng

- Tùy vào kiểu tương tác giữa các alen → Chia tương tác:

+ Bổ sung: 9:3:3:1, 9:6:1, 9:7

+ Át chế: 12:3:1, 13:3, 9:3:4

+ Cộng gộp: 15:1, 1:2:4:2:1

4. Các kiểu tương tác gen:

a. Bổ sung (bổ trợ):

Ví dụ: Lai 2 thứ đậu thơm thuần chủng: Hoa đỏ x hoa trắng

→ F1: 100 % đỏ

F1 x F1 → F2: 9 đỏ : 7 trắng

Giải: 

Ta có: F1 x F1 → F2: 9 : 7 = 16 = 4 x 4

⇒ Kg F1: AaBb (đỏ) → tương tác gen

Quy ước: A-B- đỏ

               \left.\begin{matrix} A-bb \\aaB- \\ aabb \end{matrix}\right\} trắng

SĐL: P(t/c) AABB x aabb

F1: 100% AaBb

F1 x F1: AaBb x AaBb

F2\underbrace{9A-B- }:\underbrace{: 3A-bb : 3aaB - : 1 aabb}

⇒ TLKH F2: 9Đ : 7T

* Cơ sở sinh hóa:

       \\ A \\ \ \ \ \ \downarrow \\ F_{A} \\ \downarrow          \\ B \\ \ \ \ \ \downarrow \\ F_{B} \\ \downarrow
S\xrightarrow[]{ \ \ \ \ }S_{1} \xrightarrow[]{ \ \ \ \ }P
trắng       trắng 1      Đỏ

a và b không có khả năng tổng hợp enzim quy định sắc tố

b. Át chế: 9:3:4; 12:3:1; 13:3

Ví dụ: Cho lai chuột lông trắng thuần chủng với nhau

→ F1: 100 % lông trắng

F1 x F1 → F2: 13 trắng : 3 nâu

Giải: 

Ta có: F1 x F1 → F2: 13 : 3 = 16 = 4 x 4

⇒ Chuột F1 có kiểu hình AaBb ⇒ Màu lông chuột di truyền theo quy luật tương tác gen

Quy ước:

SĐL: P(t/c) AABB x aabb

F1: 100% AaBb

F1 x FF2AaBb x AaBb

F2\underbrace{9A-B- }:\underbrace{3A-bb}:\underbrace{3aaB}:\underbrace{1aabb}
              T                   T              N             T

⇒ TLKH F2: 13T : 1N

⇒ Có hiện tượng át chế  gen trội

A át B (nâu) → trắng

a không có khả năng

* Cơ sở sinh hóa:

c. Cộng gộp: 15:1; 1:4:6:4:1

Ví dụ: Lai 2 thứ lúa mì thuần chủng 

P: Đỏ đậm x trắng 

F1: 100% đỏ hồng F1 x F1 → F2

1 Đỏ đậm : 4 đỏ : 6 đỏ hồng : 4 hồng : 1 trắng

Giải:

Ta có: F2: 1:4:6:4:1 = 16 = 4 x 4

→ F2: AaBb

⇒ Màu sắc hạt lúa mì di truyền theo quy luật tương tác gen

Quy ước: 

P(t/c): AABB x aabb

F1: 100% AaBb (đỏ hồng)

F1 x F1: AaBb x AaBb

⇒ Có hiện tượng cộng gộp của các alen trội quy định màu sắc hạt lúa mì

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017