Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

6. Tính tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình khi lai 2 hoặc nhiều cặp tính trạng

Ví dụ 1: P: AaBb x AaBB

Xác định tỉ lệ kiểu gen AaBB?

Giải:

Vậy tỉ lệ:
AaBB(F_{1}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}

Ví dụ 2: P: AaBbDD x AABbDd

Xác định tỉ lệ kiểu hình A_B_D_?

Giải:

Cặp: Aa x AA → A_: 100%

        Bb x Bb → B_: \frac{3}{4}

        DD x Dd → D_: 100%

⇒ A_B_D_ = \frac{3}{4}

7. Xác định số lượng kiểu gen và kiểu hình lai 2 hoặc nhiều cặp tính trạng

Ví dụ: A: AaBbDd x AaBbDD

Xác định số lượng kiểu gen và kiểu hình F1?

Giải: 

Cặp: \\ Aa \times Aa \rightarrow \frac{1}{4}AA : \frac{2}{4}Aa : \frac{1}{4}aa \left < \begin{matrix} 3 \ kg \ \ \\ 2 \ KH \end{matrix} \right.

        \\ Bb \times Bb \rightarrow \frac{1}{4}Bb : \frac{1}{4}bb \left < \begin{matrix} 3 \ kg \ \ \\ 2 \ KH \end{matrix}\right. \\ \\ Dd \times DD \rightarrow \frac{1}{2}DD : \frac{1}{2}Dd \left < \begin{matrix} 2 \ kg \ \ \\ 1 \ KH \end{matrix}\right.

⇒ Số Kg = 3.3.2 = 18

⇒ Số kiểu hình: 2.2.1 = 4

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017