Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu một quy luật đầu tiên của Menden đó là Quy luật Phân li đây là quy luật cơ bản nhất làm tiền đề cho các dạng bài tập sau này. Bây giờ, chúng ta sẽ qua quy luật tiếp theo của Menden đó là Quy luật phân li độc lập.

Về phần đối tượng và nghiên cứu, hôm trước chúng ta đã tìm hiểu rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào thí nghiệm để tìm ra quy luật này.

1. Thí nghiệm:

Cho đậu Hà Lan hạt vàng, trơn x hạt xanh, nhăn

F1: 100 % vàng, trơn

F1 x F1 → F2: 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn

                      3 xanh, trơn : 1 xanh nhăn

2. Phân tích thí nghiệm:

Ta có: F1 (100 %) vàng, trơn ⇒ Vàng > xanh; Trơn > nhăn

Quy ước: A vàng; a xanh

               B trơn; b nhăn

* Xét riêng sự phân li từng cặp tính trạng

+ Màu sắc:

⇒ Kiểu gen F1: Aa x Aa

+ Hình dạng: 

⇒ Kiểu gen F1: Bb x Bb

* Xét chung: (Vàng xanh) (Trơn nhăn) = (3 : 1)(3 : 1)

                                                        = 9 : 3 : 3 : 1

Vậy kết quả F2 là sự tổ hợp (tích) của từng loại tính trạng.

* Giải thích theo Menden: Mỗi cặp tính trạng do 1 cặp nhân tố di truyền quy định. Các nhân tố di truyền phân li độc lập và tổ hợp tự do → hình thành các kiểu tính trạng khác nhau.

3. Cơ sở tế bào học:

⇒ Trong tế bào NST tồn tại thành cặp tương đồng.

⇒ Sự phân li và tổ hợp tự do của NST trong giảm phân và thụ tinh → hình thành các cặp tính trạng tương phản.

* Sơ đồ lai:

P (t/c) Hạt vàng, trơn x Hạt xanh, nhăn

              AABB         x        aabb

Gp:            AB           \downarrow          ab

F1:            AaBb (100 % vàng, trơn) 

FF1    AaBb         x         AaBb

GF1AB : Ab : aB : ab   \downarrow       AB : Ab : aB : ab

cặp màu sắc: Aa x Aa → F2: 1AA : 2Aa : 1aa

hình dạng:      Bb x Bb → F2: 1BB : 2Bb : 1bb

(1AA : 2Aa : 1aa)(1BB : 2Bb : 1bb) ⇒ TLKG F2

1AABB : 2AABb : 1AAbb : 2AaBB: 4 AaBb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb

⇔ 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

⇒ TLKH: 9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn.

4. Nội dung quy luật phân li độc lập

Các cặp alen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong quá trình hình thành giao tử

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017