Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào tất cả các em! Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em Công thức xác định số kiểu gen trong quần thể. Bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em trong hai trường hợp:

- Gen trên NST thường

- Gen trên NST giới tính

Mình sẽ xem xem công thức tính kiểu gen như thế nào nhé!

I. Gen trên nhiễm sắc thể thường

* Gọi n là số alen của 1 gen

⇒ Số kiểu gen tối đa của quần thể: \frac{n(n+1)}{2}

+ Số kiểu gen đồng hợp: n

+ Số kiểu gen dị hợp: \frac{n(n-1)}{2}

* Gọi gen 1 có n alen

  Gọi gen 2 có m alen

+ Nếu các gen PLĐL ⇒ Số kgqt: \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{m(m+1)}{2}

+ Nếu các gen cùng nằm trên 1 NST: 

⇒ Số kiểu gen tối đa:\frac{n.m(n.m+1)}{2}

Ví dụ 1: Trong quần thể của một loài lưỡng bội, xét 1 locut có 4 alen. Biết không xỷ ra đột biến và các gen thì nằm trên nhiễm sắc thể thường phân li độc lập với nhau. Xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể.

Giải:

1 locut có 4 alen

PLĐL và NST thường

⇒ Số kiểu gen tối đa: \frac{4(4+1)}{2}=10

Ví dụ 2:

Trong một quần thể của một loài lưỡng bội, xét gen 1 có 3 alen, gen 2 có 4 alen. Biết rằng không xảy ra đột biến, xác định số kiểu gen có thể có trong quần thể trong các trường hợp sau:

a. Các gen trên nhiễm sắc thể thường và phân ly độc lập.

b. Các gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường.

Giải:

Gen 1 có 3 alen

Gen 2 có 4 alen

a. Số kiểu gen tối đa: \frac{3(3+1)}{2}.\frac{4(4+1)}{2}=60

b. Số kiểu gen tối đa: \frac{3.4(3.4+1)}{2} = 78

II. Gen trên nhiễm sắc thể giới tính

* TH1: Gen nằm trên đoạn không tương đồng của NST X

+ Xét 1 gen có n alen

. XX số kiểu gen: \frac{n(n+1)}{2}

. XY số kiểu gen: n

⇒ Số kiểu gen tối đa trong quần thể: \frac{n(n+1)}{2}+n

+ Xét gen 1 có n alen

         gen 2 có m alen

. XX số kiểu gen: \frac{n.m(n.m+1)}{2}

. XY số kiểu gen: n.m

⇒ Số kiểu gen tối đa trong quần thể: \frac{n.m(n.m+1)}{2}+n.m

* TH2: Gen nằm trên đoạn tương đồng

+ Xét 1 gen 

. XX có kiểu gen \frac{n(n+1)}{2}

. XY có kiểu gen n.n = n2

⇒ Số kiểu gen tối đa = \frac{n(n+1)}{2}+ n^2

+ Xét gen 1 có n alen

         gen 2 có m alen

. XX có kiểu gen: \frac{m.n(m.n+1)}{2}

. XY có kiểu gen: (n.m)2

⇒ Số kiểu gen tối đa: \frac{m.n(m.n+1)}{2}+m^2.n^2

Ví dụ 3: Trong một quần thể của một loài lưỡng bội, xét 1 locut có 4 alen. Biết không có đột biến xảy ra. Xác định số kiểu gen của quần thể trong các trường hợp sau:

a. Gen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể X

b. Gen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y

Giải:

a. Gen trên đoạn không tương đồng của X

Ta có số kiểu gen tối đa: \frac{4(4+1)}{2}+4=14

b. Gen trên đoạn tương đồng của X và Y:

Số kiểu gen tối đa = \frac{4(4+1)}{2}+4^2=26

Ví dụ 4: Xét trong quần thể của 1 loài lưỡng bội, gen thứ 1 có 3 alen, gen thứ 2 có 4 alen. Xác định số kiểu gen tối đa của quần thể trong các trường hợp sau:

a. Các gen ở đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X

b. Các gen ở đoạn tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y

Giải:

Gen 1 có 3 alen

Gen 2 có 4 alen

a. Các gen nằm trên đoạn không tương đồng:

Số kiểu gen tối đa: \frac{3.4(3.4+1)}{2}+3.4=90

b. Các gen nằm trên đoạn tương đồng:

Số kiểu gen tối đa: \frac{3.4(3.4+1)}{2}+3^2.4^2=222

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017