Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Một số quy ước:

Các bước giải bài tập phả hệ

1. Xác định gen quy định tính trạng trội hay lặn

2. Xác định gen mằm trên NST thường hay trên NST giới tính

3. Xác định khả năng xuất hiện của cá thể mang alen đang quan tâm

Ví dụ 1: Cho sơ đồ phả hệ:

Mô tả sự di truyền 1 loại bệnh ở người, biết không xảy ra đột biến. Xác suất cá thể III9 mang gen gây bệnh?

Giải:

Vì bố mẹ (II6, II7) bình thường nhưng con (III10) bị bệnh 

⇒ Gen quy định bệnh gen lặn

Vì bố (II6) bình thường → con (III10) bệnh

⇒ Gen nằm trên NST thường

\\ P_{II}: Aa \ \ \ \times \ \ \ Aa \\ \\ F_{1}: \frac{1}{4}AA:\frac{2}{4}Aa:\frac{1}{4}aa

Ta có: Kiểu gen III9\frac{3}{4}

⇒ XS IIImang gen bệnh: \frac{2}{3}

Ví dụ 2: Cho sơ đồ phả hệ mỗ tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong 2 alen của 1 gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn:

Giải:

Ta có cặp vợ, chồng (1; 2) bình thường → con gái (II3) bệnh ⇒ Bệnh do gen lặn

Vì bố (II7) bình thường → con gái (III12) bệnh ⇒ NST thường

P: ♀ (1) Aa  × ♂ (2) Aa

\\ F_{1}: \frac{1}{4} AA : \frac{2}{4}Aa : \frac{1}{4}aa \\ \\ \left.\begin{matrix} II_{5}: \dfrac{2}{3}Aa \rightarrow \dfrac{1}{3}A : \dfrac{1}{3}a \\ II_{6}: AA \rightarrow \ A \ : \ A \ \end{matrix}\right\} \\ \\ \Rightarrow XS \ con \ (IV_{13}) = \frac{1}{3}(Aa) : \frac{2}{3}(Aa) : \frac{1}{4} = \frac{1}{18}

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017