Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài tập về cơ chế giải mã tổng hợp các dạng và phương pháp giải bài tập về quá trình giải mã và dịch mã có đáp án đi kèm, giúp các bạn củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài tập để học tốt môn Sinh học.

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Mối quan hệ Gen - mARN - Protein

Gọi N là số nu gen (ban đầu)
⇒ Số ribonu trên mARN: \frac{N}{2}

⇒ Số bộ ba mã hóa trên gen = \frac{N}{2.3}

⇒ Số aa trong chuỗi polipeptid: \frac{N}{2.3} - 1

⇒ Số aa trong phân tử protein: \frac{N}{2.3} - 2

1. Xác định số liên kết peptid hình thành

• Số aa chuỗi polypeptid: \frac{N}{2.3} - 1

⇒ Số liên kết peptid trong chuỗi polypeptid

\frac{N}{2.3} - 1 - 1 = \frac{N}{6} - 2

⇒ Số liên kết peptid trong phân tử protein

\frac{N}{2.3} - 2 -1 = \frac{N}{6} - 3

2. Xác định số phân tử H2O được giải phóng

• Số phân tử H2O tạo ra trong quá trình tổng hợp chuỗi polypeptid:

\frac{N}{2.3} - 1 - 1 = \frac{N}{6} - 2

• Số phân tử H2O giải phóng trong quá trình tổng hợp chuỗi protein:

\frac{N}{2.3} - 2 -1 = \frac{N}{6} - 3

3. Xác định số chuỗi polypeptid


Gọi m là số phân tử mARN

       r số riboxom trượt qua mARN

\Rightarrow \sum polypeptid = m.r

4. Xác định số aa tự do

Số aa tự do = Số aa chuỗi polypeptid = \frac{N}{2.3} - 1

5. Xác định số tARN tham gia

\sumphân tử tARN = Số aa tự do = \frac{N}{2.3} - 1

Ví dụ 1: Một gen có 2400 nu, gen này phiên mã tổng hợp mARN, phân tử ARN tạo ra tham gia giải mã tổng hợp chuỗi polypeptid
a) Xác đinh số phân tử H2O giải phóng.
b) Xác định số liên kết peptid hình thành.
c) Quá trình giải mã đã sử dụng bao nhiêu phân tử axit amin tự do?

Giải:
Gen có 2400 nu
a) Số phân tử H2O
Gen \xrightarrow[]{Phien \ ma \ 1 \ lan} 1\ mARN \rightarrow polypeptid

\frac{N}{2.3} - 1 - 1 = \frac{N}{6} - 2 = 398

b) Số liên kết peptid = \frac{N}{2.3} - 1 - 1 = 398

c) Số aa tự do = \frac{N}{2.3} - 1 = 399

Ví dụ 2: Trên 1 phân tử ARN thông tin người ta thấy có 5 riboxom trượt qua không trở lại.
a) Xác định số chuỗi polypeptid được tạo thành.
b) Nếu phân tử mARN đó có chiều dài 5100A^{\circ} thì tổng số tARN vận chuyển tham gia vào quá trình giải mã là bao nhiêu?

Giải:
1 mARN, 5 riboxom
a) Số chuỗi polypeptid = 5.1 = 5
b) 
mARN = 5100 A0 ⇒ rN = 1500

\sumtARN = Số aa chuỗi polypeptid = \frac{N}{2.3} - 1 = 499

Ví dụ 3: Cho biết các codon mã hoá các axit amin tương ứng như sau: GGG: Gly; XXX: Pro; GXU: Ala; UXG: Ser; AGX: Ser. Một đoạn mạch gốc của gen ở vi khuẩn có trình tự các nu là: 5'AGXXGAXXXGGG3'. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hoá cho đoạn polypeptid có 4 axit amin thì trình tự 4 axit amin đó là?
A. Pro-Gly-Ser-Ala.
B. Ser-Ala-Gly-Pro.
C. Gly-Pro-Ser-Arg.
D. Ser-Arg-Pro-Gly.

Giải:
GGG: Gly; XXX: Pro; GXU: Ala; UXG: Ser; AGX: Ser
Mạch gốc gen (vk) 5'AGXXGAXX
XGGG3'
⇔ mARN: 5'XXXGGGUXGGXU3'

⇒ polypeptid: 5'Pro-Gly-Ser-Ala3'
⇒ Đáp án A

Ví dụ 4: Một gen có = 4080 A0, gen phiên mã 4 lần để tạo ra các phân tử mARN. mARN tham gia dịch mã. Giả sử nếu có 2 riboxom trượt qua các phân tử mARN 1 lần thì số axit amin tự do là bao nhiêu?
A. 3192.

B. 1596.
C. 798.
D. 3200.

Giải:
ℓ = 4080 A0 ⇒ Ngen = 2400
Gen  4 phân tử mARN
2 riboxom
Số aa tự do của 1 chuỗi polypeptid = \frac{N}{2.3} - 1 = 399
⇒ \sum aa tự do quá trình giải mã = 4.2.399 = 3192
⇒ Đáp án A

Ví dụ 5: Một gen ở vùng mã hoá có 600 cặp bazơnitơ. Quá trình mã hoá tổng hợp chuỗi polypeptid do gen quy định sẽ giải phóng số phân tử H2O là:
A. 100.
B. 199.
C. 198.
D. 197.

Giải:
Gen có 600 cặp bazơ nitơ

⇒ Ngen = 1200
Số phân tử H2O gp = \frac{n}{2.3} - 1 - 1 = \frac{N}{6} - 2 = 198
⇒ Đáp án C

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017