Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Môi trường

- Ánh sáng 

- Nhiệt độ,...

I/ Mối quan hệ giữa Kiểu gen - Môi trường - Kiểu hình

Ví dụ:  Cây hoa anh thảo A(đỏ)> a(trắng)

- Cây cỏ kiểu gen 

- Cây có kiểu gen aa: Hoa trắng (200C X 350C)

* Kết luận:

- p không truyền cho con 1 kiểu hình cụ thể mà chỉ truyền cho kiểu gen.

- Kiểu gen tương tác với điều kiện môi trường quy định 1 kiểu hình cụ thể.

* Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biểu hiện kiểu hình

+ Các yếu tố bên ngoài môi thường, nhiệt độ, ánh sáng, thức ăn...

+ Các yếu tố bên trong:

- kiểu gen

- kiểu gen trong nhân và ngoài nhân 

II/ Thường biến

1. Khái niệm 

* Ví dụ: 

* Thường biến là sự biến đổi về kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời sống cá thể, do ảnh hưởng của điều kiện môi trường và không liên quan tới kiểu gen

2. Đặc điểm của thường biến

+ Thường biến là  những  biến đổi về kiểu hình, không liên quan tới kiểu gen.

+ Biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định.

+ Không di truyền được

+ Thường có lợi cho sinh vật 

3. Ý nghĩa của thường biến

Giúp cho sinh vật thích nghi và tồn tại trong những điều kiện môi trường khác nhau.

III/ Mức phản ứng 

1. Khái niệm  Tập hợp tất cả những kiểu hình của cùng 1 kiểu gen trong các điều kiện môi trường khác nhau.

2. Đặc điểm của mức phản ứng

+ Di truyền được

+ Mỗi kiểu gen có những mức phản ứng khác nhau

+ Các tính trạng khác  nhau có mức phản ứng khác nhau

. Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng

ví dụ: sản lượng sữa

. Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp 

ví dụ: Tỉ lệ bơ trong sữa 

 

 

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017