Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng Quá trình tổng hợp mARN giúp học sinh biết thế nào là quá trình sao mã, nơi xảy ra quá trình sao mã và thành phân tham gia quá trình này. Đồng thời nắm được diễn biến của quá trình sao mã qua đó phân biệt sự khác nhau giữa các sản phẩm ARN trong sao mã.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài trước các em đã được tìm hiểu về cơ chế tự sao của ADN và các em cũng nên lưu ý sơ đồ học thuyết tế bào trung tâm sau:

Cơ chế tự sao là từ ADN mẹ ban đầu qua một lần tự sao tạo ra hai ADN con giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu. Và hôm nay, các em sẽ được tìm hiểu cơ chế tổng hợp nên phân tử mARN từ phân tử ADN ban đầu. Quá trình từ ADN tổng hợp nên ARN được gọi là quá trình sao mã (hay phiên mã).

1. Khái niệm
Là quá trình truyền thông tin di truyền từ ADN (mạch kép) sang ARN mạch đơn.
* Lưu ý:
+ Tất cả các Virut (có vật chất di truyền ADN mạch kép), vi khuẩn, nhân thực đều có quá trình phiên mã.
+ Sinh vật nhân thực: Quá trình sao mã diễn ra ở kì trung gian (NST ở trạng thái tháo xoắn).
+ Sinh vật nhân nhân sơ: Diễn ra bất kì thời điểm nào.

2. Vị trí và thành phần tham gia
* Vị trí: xảy ra trong nhân hoặc vùng nhân.

* Thành phần tham gia:
+ ADN làm khuôn.
+ Có các ribonu tự do: A, U, G, X.
+ Hệ enzim: ARN polymeraza, tháo xoắn,...
+ Năng lượng ATP.

3. Diễn biến quá trình sao mã
+ Bước 1: Khởi đầu
ARN polymeraza bám vào vùng điều hòa → 2 mạch đơn gen tách ra.

⇒ lộ ra mạch gốc có chiều 3' - 5'
(Sao mã xảy ra trên mạch gốc).
* Bước 2: Kéo dài sợi ARN

ARN polymeraza trượt trên mạch gốc của gen để tổng hợp sợi ARN, theo nguyên tắc bổ sung: A - U, T - A, G - X.
* Bước 3: Kết thúc

ARN polymeraza trượt đến vùng kết thúc → gặp tín hiệu kết thúc → phiên mã dừng lại.
* Lưu ý:
- Sợi ARN có chiều từ 5' - 3'.
- Có sự khác biệt sản phẩm ARN trong sao mã của nhân sơ và nhân thực.

Nhân thực Nhân sơ
  • ARN tạo ra \xrightarrow[]{sao \ ma} ARN sơ khai (Exon + Intron)                         
  • ARN sơ khai \xrightarrow[]{bo \ Intron} ARN trưởng thành 
  • ARN tạo ra → tham gia ngay vào dịch mã (tổng hợp protein)
     
Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017